رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سهولت کسب و کار در سطح جهان: رهیافت تحلیل خوشه‌ای

نویسندگان

1 ضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.(نویسنده مسئول)؛ dr.taghavifard@gmail.com

2 کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد جنوب، تهران.


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information and Communications Technology and Ease of Doing Business Globally: Cluster Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Atefeh Mehrparvar Hosseini 2
  • Shima Salehi Moghadam 3
1 Faculty Member. Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i Tehran
2 MSc. , Information Technology Management, Mehralborz University, Tehran
3 Ph.D. Student, Industrial Management, Faculty of Management and Accounting ,Azad University, Tehran-South Branch ,Tehran.