شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر بلوغ فناوری اطلاعات سازمان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری و MICMAC فازی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین.(نویسنده مسئول)؛mohamadrezasanaei@gmail.com


عنوان مقاله [English]

Identifying and Leveling the Factors Affecting the Maturity of the Organization's IT Using the Interpretive Structural Modeling and Fuzzy MICMAC Approach

نویسندگان [English]

  • Nazila Seddighi 1
  • Mohamad Reza Sanaei 2
1 Ph.D. student of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin.
2 Assistant Prof. Management and Accounting Department, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin. (Corresponding Author: mohamadrezasanaei@gmail.com)