طراحی الگوی بومی پیاده سازی اینترنت اشیا در شرکت های آزادراهی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران. (نویسنده مسئول)؛ Akbar.bahador@yahoo.com


عنوان مقاله [English]

Designing a native pattern for internet of things implementation in freeways companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirmohammadi 1
  • Akbar Bahador 2
1 Faculty Member, Payam-e-Noor University, West Tehran Unit, Tehran.
2 MSc, Payam-e-Noor University, West Tehran Unit, Tehran.(Corresponding Author: Akbar.bahador@yahoo.com