سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ا
امروزه با توجه به نقش کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر سازمان‌ها و جوامع از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اکثر کشورها تلاش  می کنند تا با استفاده از این فناوری‌ها،جایگاه جهانی خود را بهبود بخشند.در سطح خرد نیز سازمان ها به توسعه ظرفیت ها و استفاده فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا)در جهت بهبود مزیت رقابتی توجه دارند.مفهومی که بیانگر میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع و سازمانها است آمادگی الکترونیک نامیده می شود.کشورها، صنایع و سازمان ها می‏توانند با استفاده از مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیک وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه‌گیری کنند و سپس با توجه به نتایج این ارزیابی، برنامه های بهبود را اجرا کنند.
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و به کمک چارچوب سنجش آمادگی الکترونیک موسسه بریجزبه سنجش آمادگی الکترونیک در بانک سپه پرداخته است.  نتایج این پژوهش نشان می‏دهدکه سطح آمادگی الکترونیک این بانک و ابعاد پنج گانه آن بر اساس مدل بریجز در سطح مناسبی نیست. همچنین میزان اهمیت ابعاد آمادگی الکترونیک یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Electronic Readiness in Sepah Bank

نویسندگان [English]

  • Davoud Hosseinpour 1
  • Ali Davari 2
  • Abdolmajid Imani 3
1 Assistant Professor, Allameh tabataba’i University
2 Assistant Professor, University of Tehran
3 Assistant Professor, Sistan & Baluchestan
چکیده [English]

Today, Societies and organizations are changing from industrial to information society based on information and communication technologies (ICTs) development.  Therefore many countries are trying to improve their global position by these technologies. In Micro level, organizations use ICTs for competitive advantages improvement. Electronic readiness concept demonstrates availability and use of ICTs. This research by using bridges electronic readiness model and descriptive-survey method assist e-readiness of sepah bank. Results showed electronic readiness and its dimensions were not in good conditions in this bank. Meanwhile, Importance of dimensions of electronic readiness are different

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Readiness
  • Information and communication technologies (ICT)
  • Bridges Model
  • Sepah bank