ارزیابى عملکرد صنایع فناورى اطلاعات با استفاده از (IT) رویکرد ترکیبى سروکوال، تحلیل پوششى داده ها و تصمیم گیرى چند معیاره ی فازى؛ مورد مطالعه: شرکت همکاران سیستم

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قزوین، دانشکد ه ى مهندسى صنایع و مکانیک، قزوین، ایران.

2 کارشناسى ارشد مهندسى صنایع، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قزوین، دانشکده مهندسى صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق به ارائ هى مدلى جدید در خصوص ارزیابى کارکنان با د رنظ رگرفتن ویژگ یهاى شغلى آنان
پرداخته م ىشود؛ ب هگون های که کارکنان را ن هتنها براساس ویژگ یهای فردی، بلکه براساس ویژگ یهای شغلی که
در آن مشغول به کار هستند نیز ارزیابی م یکند. این نکته مه مترین ویژگى این تحقیق نسب تبه موارد مشابه قبلى
است. براساس مدل ارائ هشده، برای دو دست هى ویژگ یهای فردی و ویژگ یهای شغلی، معیارها ىهای مربوطه با
ضرایب مجزایی تعیین م یشود. معیارهاى فردى از طریق مطالعات کتابخان هاى و انتخاب و دست هبندى بخشى از
آنها در سه گروه مدیریتى، اجتماعى و فنى ب هدست آمد هاند. معیارهاى شغلى نیز ب راساس نتایج یکى از مطالعات
صور تگرفته انتخاب شده است. ب همنظور تعیین ضرایب معیارهاى فردی اصلى و فرعى ب هترتیب از روش مقایسات
ساده AHP ساده و فازی و براى تعیین ضرایب معیارهاى شغلی از روش مقایسات زوجى AHP زوجى روش
استفاده م ىشود. در نهایت به هریک از کارکنان در خصوص هریک از معیارهاى شغلى و فردى، امتیازاتى
(حداکثر 5 امتیاز) داده م ىشود. رتب هبندی کارکنان ب راساس ضرایب ویژگ یهای فردی و شغلى و همچنین امتیاز
انجام م یگیرد. امتیاز نهایى هریک از کارکنان ب راساس میانگین TOPSIS کس بشده، با استفاده از الگوریتم
یک TOPSIS حاصل م ىشود. کلی هی مراحل فوق در قالب TOPSIS حسابى دو امتیاز ب هدس تآمده از روش
طراحی شده است و در VB و با زبان برنام هنویسی Excel سیستم پشتیبان تصمی مگیری در صفح هی گسترد هی
سطح دو اداره که از نظر ماهیت کارى با یکدیگر متفاوت هستند، شامل ادار هی خدمات الکترونیک با 6 نفر کارمند
و ماهیت کار اجرایى و ادار هى حراست با 30 نفر کارمند و ماهیت کار نظارتى پیاد هسازى شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Information Technology (IT) Industries using a hybrid approach of SERVQUAL, DEA and FMCDM Case Study: System Group Co.

نویسندگان [English]

  • Alireza Alinezhad 1
  • Ramin Hakimian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 M.Sc. of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University , Qazvin, Iran
چکیده [English]


In developed countries synchronous with improving and developing systems
and quality management technique in manufacturing industries, using
these models and techniques in service industries has been increased
remarkably. Unfortunately in developing countries primary needs have
been led to one-dimension and illogical tendency to manufacturing has
been decreased quality level in services sector. Therefore in this research,
improving services in Information Technology (IT) industries has been investigated.
QOS is an effective and efficient method for realizing customer
satisfaction in an organization which used a lot in our country to meet customers’
needs. Therefore in this research, I tried to suggest a combinational
model of Quality of Services (QOS), Fuzzy VIKOR technique and Data
Envelopment Analysis (DEA) technique to improve and to develop quality
model in services area and decrease lack of research on this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Quality of Services
  • SERVQUAL
  • Data Envelopment Analysis
  • Fuzzy Multi-Criteria Decision Making