عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتن ىبر وب در آموزش ضمن خدمت

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه علامه طباطبایى

2 دانشجوى دکترا مدیریت منابع انسانى، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت فناورى اطلاعات، دانشگاه الزهرا

چکیده

آموزش الکترونیکى مبتنى بر وب محدودیت زمانى یا مکانى ندارد و براى یادگیرندگان، محیط
یادگیرى انعطافپذیر و راحتى ایجاد میکند. به آنها این امکان را مى دهد تا به نحو احسن یاد بگیرند،
به سرعت مهارتهاى حرفهاى خود را توسعه دهند و پیشرفت کنند. این پژوهش با هدف بررسى پذیرش
سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتنى بر وب در آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزى
استان بوشهر انجام شده است. بدین منظور 190 پرسشنامه بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزى استان
بوشهر توزیع شد. در این مطالعه از مدل پذیرش فناورى به عنوان مدل مفهومى استفاده شد. همچنین
مدل معادلات ساختارى براى بررسى عواملى که روى قصد استفاده از آموزش الکترونیکى تأثیر دارند،
به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که خود کارآمدى اینترنت به طور قابل توجهى با پذیرش
رفتارى استفاده از یادگیرى الکترونیکى مبتنى بر وب در آموزش ضمن خدمت از طریق عوامل درک
سودمندى و درک سهولت استفاده ارتباط مثبت دارند. عامل انگیزه ى استفاده، تأثیر منفى قابل توجهى
بر پذیرش رفتارى از طریق عامل درک سهولت استفاده دارد. ادراک سودمندى و درک سهولت استفاده
از دلایل اصلى براى پذیرش اینگونه سیستمها در آموزش ضمن خدمت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Ebrahim Rajabpour 2
  • Sara Babaahmadi 3
1 Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 PhD student in Human Resource Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 School of Social science & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Web-based e-learning is not restricted by time or place and can provide
teachers with a learning environment that is flexible and convenient, enabling
them to efficiently learn, quickly develop their professional expertise,
and advance professionally. This study aims has been evaluate the acceptance
of using web-based e-learning systems for in-service education of employees
in Jihad agriculture of Bushehr. In order to, We distributed questionnaires
to 190 employees in Jihad agriculture of Bushehr. This study used
the Technology Acceptance Model (TAM) as our theoretical foundation and
employed the Structure Equation Model (SEM) to examine factors that influenced
intentions to use in-service training conducted through web-based
e-learning. The results showed that Internet self-efficacy were significantly
positively associated with behavioral intentions regarding the use of webbased
e-learning for in-service training through the factors of perceived usefulness
and perceived ease of use. The factor of motivation to use had a
significantly negative effect on behavioral intentions through the factor of
perceived ease of use. Perceived usefulness and perceived ease of use were
the primary reasons for the acceptance of web-based e-learning systems for
in-service training