عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل

نویسندگان

1 ) استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی )نویسنده مسئول

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

افزایش ضریب نفوذ استفاده از موبایل در ایران به بیش از 79 %، پتانسیل بالقوهای را برای ارائه
خدمات ارزش افزوده سیار در کشور فراهم آورده است. موفقیت شرکت های ارائه دهنده
خدمات ارزش افزوده، به صورت جدی به میزان نوآوری آن ها و پذیرش این نوآوری ها توسط
مصرف کنندگان بستگی دارد. لذا این تحقیق، سعی دارد تا به شناسایی و تعیین میزان تأثیر
عوامل درون و برون سازمانی بر میزان پذیرش نوآوری خدمات ارزش افزوده توسط مشتریان
بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل خدمات ارزش افزوده موبایلی است که بیش از یک
سال از ارائه آن ها به بازار می گذرد. به منظور بررسی این رابطه، پس از انجام مطالعات اکتشافی
و ارائه مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از نمونه تصادفی
انتخاب شده که شامل 53 خدمت ارزش افزوده ارائه شده توسط شرکت های مختلف بود، شد و
در ادامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری )حداقل مربعات جزئی( روابط میان
متغیرهای تحقیق و شدت آن ها موردبررسی و تائید قرار گرفت. درنهایت با تأیید رابطه قوی
میان عوامل برون سازمانی و پذیرش نوآوری و همچنین رابطه متوسط میان عوامل فناورانه
درون سازمانی و پذیرش نوآوری های مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل، ضمن ارائه نتایج
و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاد هایی جهت استفاده مدیران و کارشناسان حوزه خدمات ارزش  افزوده موباایل در ایران مطرح شد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Internal and External Organizational Factors on Innovation Adoption of Mobile Value Added Servic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Mohammdreza Taghva 2
  • Mehdi Salehi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, , Allameh Tabataba’i University Tehran, Iran .Corresponding author : mohamadnaghizadeh@yahoo.com
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Master of Technology Management, University of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Increasing mobile penetration rate in Iran up to 97% have provided
potential opportunities to give various value-added services. The success
of VAS companies is dependent on their innovations and customer
adoption of these innovations. Thus, this research tries to identify and
specify the effects of the factors inside and outside the firm on VAS
innovation adoption by customers. Statistical population of this research
includes mobile value-added services, which exist in the market more
than one year. Accordingly, after doing exploratory studies and
presenting the conceptual model, we analyzed the data extracted from 35
value-added services provided by different firms, and also we
investigated the relations between the variables of this research by
structured equation model. Finally, strong relation between the factors
outside the firm and innovation adoption as well as medium relation
between the factors inside the firms and innovation adoption was
confirmed. In addition to presenting the results and outcomes of the
research, we gave some suggestions to VAS managers and experts in
Iran.