رابطه کنترل سازمانی ادراک شده و ترس از مجازات، با وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فعالیت هایی از قبیل استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده از وبلاگ ها و پادکست ها، دانلود و آپلود محتوا و خرید آنلاین و... در محیط کار را می توان تحت عنوان "وقت گذرانی اینترنتی"، مفهوم سازی نمود. اینگونه رفتارها پیامدهای منفی، از قبیل کاهش سطح بهره وری، و زیان های مالی را برای سازمان ها در پی دارد. از همین رو، هدف ما از انجام این پژوهش، تعیین نقش ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، کنترل سازمانی ادراک شده، و ترس از مجازات، بر وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار است. مدل پژوهش کنونی، بر اساس داده های گردآوری شده از 315 پرسشنامه که به صورت تصادفی میان کارکنان گروه صنعتی ایران خودورو، توزیع و جمع آوری گردیده، بر اساس روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، از طریق نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، و کنترل سازمانی ادراک شده )0.83 β= و 13.01(t=، و همچنین میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات )0.67 β=و4.30 (t=، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  همچنین نتایج نشان می دهد، میان کنترل سازمانی ادراک شده و وقت گذرانی اینترنتی ) 0.53- β= و 4.20- (t=، و همچنین میان ترس از مجازات و وقت گذرانی اینترنتی ) 0.33- β=  و 2.89- (t=، رابطه معکوس وجود دارد. در این زمینه رابطه میان کنترل سازمانی ادراک شده و ترس از مجازات، تایید نشد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد افزایش ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، به واسطه ی افزایش کنترل سازمانی ادراک شده و ترس از مجازات می تواند در کاهش وقت گذرانی اینترنتی کارکنان موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived organizational control and fear of punishment with employees cyber loafing in the workplace (Case: Iran Khodro Industrial Group)

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi Moghadam 1
  • Shadan Vahabzadeh 2
  • Amir Hosein Taghavi Ghasemabad 3
  • Javad madani 4
1 (Ph.D.) (Faculty at the Naja University)
2 (Ph.D) (faculty at the at Islamic Azad University, North Tehran)
3 (M.A. in Public Administration, Islamic Azad University, Tehran-North)
4 (PhD student of Public Administration at Allameh Tabatabai University)
چکیده [English]

Activities such as the use of social networks, the use of blogs and podcasts, download, upload content and online shopping and in the workplace can be concept of a "Cyber loafing". Such behaviors have negative consequences, such as decreased levels of efficiency, and financial loss to organizations followed. Therefore, the aim of this research was to determine the relationship between perceived organizational control and fear of punishment, to employees cyber loafing in the workplace. Current research model, based on data collected from 315 questionnaires randomly Iran Khodro Industrial Group's employees, distributed and collected, based on structural equation modeling (SEM), was tested by LISREL software. The results of the analysis show that the perception of the physical presence of the head, and perceived organizational control (β=0.83 and t=13.01), and also the perception of the physical presence of the head and the fear of punishment (β =0.67 and t =4.30), there is a significant correlation. The results show that the perceived organizational control and cyber loafing (β =-0.53 and t= -4.20), and also the fear of punishment and Cyber loafing (β=-0.33and t=-2.89), relationship there is an inverse. In this context, the relationship between perceived organizational control and fear of punishment, not confirmed. According to the results seem to increase understanding of the physical presence of the head, due to the perceived organizational control and the fear of punishment can be effective in reducing employees Cyber loafing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader physical proximity (LPP)
  • Organizational control
  • Fear of punishment
  • Cyber loafing
 

خاشعی، وحید؛ حسینی، سیدمحمود؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ لشکربلوکی، مجتبی. (1391). کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی 11، صص 5-24.

 کلانتری، خلیل. (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. (چاپ اول)، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.

قیمی، سید محمد. (1393). مبانی سازمان و مدیریت. تهران، انتشارات راه دان.

مشبکی، اصغر؛ ابراهیمی، سیدعباس و دبیری، افشین. (1390). طفره‌روی اینترنتی در سازمان: تبیین نقش تعدیل‌کننده درک کنترل سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و طفره‌روی اینترنتی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1 (2)، ص. 83-101.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (1392)"مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور "، قابل‌دسترسی در 8 خرداد 1392.

میرزایی، خلیل. (1388)، پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، تهران: جامعه شناسان.

هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل، (1387). طفره‌روی اینترنتی یکی از مظاهر رفتار کج‌روی ضد شهروندی در محیط کار. تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.

Adams J. S. Inequity in social exchange; In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology; New York: Academic Press, 1965.

Anderson, J.C. and Gerbing, D.W. (1988), “Structural equation modelling in practice: a review and recommended two-step-approach”,Psychological Bulletin, Vol. 103, pp. 411-23.

Aquino, K. Lewis, M.U. and Bradfield, M. (1999), “Justice constructs, negative affectivity, and employee deviance: a proposed model and empirical test”, Journal of Organization Behavior, Vol. 20, pp. 1073-91.

Ayres, I. and Braithwaite, J. (1992),Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford University Press, New York, NY.

Bardach, E. and Kagan, R.A. (1982), Going by the Book, the Problem of Regulatory Unreasonableness, Temple University Press, Philadelphia, PA.

Bass, B. (1990),Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York, NY.

Bennett, R.J. and Robinson, S.L. (2000), “The development of a measure of workplace deviance”, Journal of Applied Psychology, Vol. 85, pp. 349-60.

Bies, R.J. and Tripp, T.M. (1998), “Revenge in organizations: the good, the bad, and the ugly”, in Griffin, R.W. O’Leary-Kelly, A. and Collins, J.M. (Eds),Dysfunctional Behavior in Organizations: Non-Violent Dysfunctional Behavior, Jai Press Inc. Stamford, CN, pp. 49-67.

Blanchard, A. & Henle, C. (2008). Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067 1084.

Chen, J.V. Ross, W.H. & Yang, H.H. (2011). Personality and Motivational Factors Predicting Internet Abuse at Work. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 5(1), article 5.

Clinard, M.B. and Yeager, P.C. (1980),Corporate Crime, The Free Press, New York, NY.

Daft Richard. (2010). Organization theory and design, Mason: cengage Learning.

Dailey, R.C. and Kirk, D.J. (1992), “Distributive and procedural justice as antecedents of job dissatisfaction and intent to turnover”,Human Relation, Vol. 45 No. 3, pp. 305-13.

Davis, K. (1968), “Success of chain of command oral communications in a manufacturing management group”,Academy of Management Journal, Vol. 11, pp. 379-87.

De Lara, P. & Olivares Mesa, A. 2010. Bringing cyber loafers back on the right track. Industrial Management & Data Systems, 110(7), pp. 1038 - 1053.

De Lara, P. Verano Tacoronte, D. & Ting Ding, J.M. 2006. Do current anti-cyberloafing disciplinary practices have a replica in research findings? Internet Research, 16(4), pp. 450-467.

DeCharms, R. and Hamblin, R.L. (1960),Structural Factors and Individual Needs in Group Behavior, Washington University, St Louis, MO.

Deutsch, M. (1985),Distributive Justice, Yale University Press, New Haven, CT.

Folger, R. and Konovsky, M.A. (1989), “Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay decisions”,Academy of Management Journal, Vol. 32, pp. 115-30.

Georgopoulos, B.S. (1965), “Normative structure variables and organizational behavior”,Human Relations, Vol. 18, pp. 155-69.

Greenberg, J. (1990), “Employee theft as a reaction to underpayment inequity: the hidden cost of pay cuts”,Journal of Applied Psychology, Vol. 75, pp. 561-8.

Greenberg, J. and Scott, K.S. (1996), “Why do employees bite the hands that feed them? Employee theft as a social exchange process”, in Staw, B.M. and Cummings, L.L. (Eds), Research in Organizational Behavior,Vol. 18, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 111-66.

Konovsky, M.A. and Cropanzano, R. (1991), “Perceived fairness of employee drug testing as a predictor of employee attitudes and job performance”,Journal of Applied Psychology, Vol. 76, pp. 698-707.

Konovsky, M.A. and Pugh, S.D. (1994), “Citizenship behavior and social exchange”,Academy of Management Journal, Vol. 37, pp. 656-69.

Korukonda, A. and Hunt, J.G. (1989), “Pat on the back versus kick in the pants: an application of cognitive inference to the study of leader reward and punishment behaviors”,Group & Organization Studies, Vol. 14, pp. 299-324.

Liberman, B. Seidman, G. McKenna, K. Y. & Buffardi, L. E. 2011. Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing. Computers in Human Behavior, Volume 27, p. 2192–2199.

Lim, V. K. G. 2002. The IT way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, Volume 23, p. 675–694.

Lind, E.A. and Tyler, T.R. (1988),The Social Psychology of Procedural Justice, Plenum, New York, NY.

Luckenbill, D.F. (1982), “Compliance under threat of severe punishment”,Social Forces, Vol. 60 No. 3, pp. 811-25.

Masterson, S.S. Lewis-McClear, K. Goldman, B.M. and Taylor, M.S. (2000), “Integrating justice and social exchange: the differing effects of fair procedures and treatment on work relationships”,Academy of Management Journal, Vol. 67, pp. 738-49.

Mastrangelo, P.M. Everton, W.J. and Jolton, J.A. (2003), “Deviant computer use: distinguishing nonproductivity from counterproductivity”, paper presented at the 18th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Orlando, FL, April.

Molm, L.D. (1994), “Is punishment effective? Coercive strategies in social exchange”,Social Psychology Quarterly, Vol. 57, pp. 75-94.

Morgan, P.M. (1977),Deterrence: A Conceptual Analysis, Sage, Beverly Hills, CA.

O’Reilly, C.O. III and Puffer, S. (1989), “The impact of rewards and punishments in a social context: a laboratory and field experiment”,Journal of Occupational Psychology, Vol. 62, pp. 41-53.

Phillips, J. G. & Reddie, L. (2007). Decisional style and self-reported E-mail use in the workplace. Computers in Human Behavior, 23(5), 24142428.

Restubog, S. L. D. et al. 2011. Yielding to (cyber)-temptation: Exploring the buffering role of self-control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace. Journal of Research in Personality, Volume 45, p. 247–251.

Robinson, S. L. & Bennett, R. J. 1995. A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. The Academy of Management Journal, 38(2), pp. 555-572.

RuningSawitri, H. S. (2012). Role of Internet Experience in Moderating Influence of Work Stressor on Cyberloafing. International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management. Pp. 320-324.

Sheriff, A. & Ravishankar, G. 2012. The Techniques and Rationale of E- Surveillance Practices in Organizations. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(2), pp. 281-290.

Simons, R. (1995),Levels of Control, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Skarlicki, D.P. and Folger, R. (1997), “Retaliation in the workplace: the roles of distributive, procedural, and interactional justice”,Journal of Applied Psychology, Vol. 82, pp. 434-43.

Tepper, B.J. (2000), “Consequences of abusive supervision”,Academy of Management Journal, Vol. 43, pp. 178-90.

Tyler, T.R. and Bies, R.J. (1990), “Beyond formal procedures: the interpersonal context of procedural justice”, in Carroll, J.S. (Ed.),Applied Social Psychology in Business Settings, Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Vardi, Y. (2001), “The effects of organizational and ethical climates on misconduct at work”, Journal of Business Ethics, Vol. 29, pp. 325-37.

Vardi, Y. and Weiner, Y. (1996), “Misbehavior in organizations: a motivational framework”, Organizational Science, Vol. 7 No. 2, pp. 151-65.

Wagner, D. T. Barnes, C. M. Lim, V. K. G. & Ferris, D. L. 2012. Lost Sleep and Cyberloafing: Evidence From the Laboratory and a Daylight Saving Time Quasi-Experiment. Journal of Applied Psychology, 97(5), p. 1068 –1076.

Yasar, S. & YURDUGÜL, H. (2013). The Investigation Of Relation Between Cyberloafing Activities And Cyberloafing Behaviors In Higher Education, 2nd World Conference on Educational Technology Researches – WCETR2012. Pp. 600-604.