مدلسازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

عرصه­ های مختلف دیجیتال، در حال برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری هستند و ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان موفقیت آن‌ها از سازمان­ها در زمینه ورود به اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق محقق قصد دارد، پس از بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی، با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری به تبیین آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی بپردازد. با بررسی­های صورت گرفته از مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و همچنین نظرات خبرگان (17 نفر)، شش دسته عوامل مؤثر در سنجش آمادگی الکترونیکی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری در سه سطح، قرار گرفتند. در ادامه پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس‌پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم گردید. نتایج نشان داد عامل‌هایی همچون زیرساخت و دسترسی، منابع انسانی و ساختار سازمانی در ارتباط با موضوع سنجش آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی از اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند. نتایج این پژوهش، به مدیران صنعت دارویی خاطرنشان می­کند که برای حرکت به­سوی دنیای دیجیتال باید به عوامل شناسایی شده و علی­الخصوص عواملی که در سطح پایین­تر مدل قرار گرفته­اند، توجه ویژه­ای مبذول داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of the Factors Affecting E-Readiness

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rajabpour
Ph.D. Student, Human Resource Management, University of Tehran, Tehran ,Iran
چکیده [English]

 
Organizations are planning and investing in entering different digital fields, and thus e-readiness assessment to measure their success is important. In this study, we investigate the causes of e-readiness based on different point of views using interpretative structural modeling to explain the e-readiness of the medical Industry. Based on a comprehensive literature review and also collecting the opinions of experts (17 experts) six factors were identified to explain the e-readiness in the medical Industry. Then, using interpretation structural model factors were graded in three levels. After determining the levels of each factors and taking into account the availability of the final matrix, the final interpretation model was achieved. The obtained results show that factors such as Infrastructure and access, human resources, and organizational structure in relation to e-readiness assessment are more effective than the other factors in the medical Industry. The results of this research suggest the managers of pharmaceutical industry that for moving toward the digital world important factors should be identified and factors with low level of performance require special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • E-Readiness
  • E-commerce
  • Interpretation Structural Modeling
  • Medicinal industry

حنفی­زاده، پیام. (1391). روند تکامل مدل­های آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش­شناسی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم. شماره 23. ص 80-51.

حنفی زاده، پیام. حنفی زاده، محمدرضا. هدایی پور، سیده ریحانه. (1387). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 48.

رجب پور، ابراهیم؛ خسروی­لقب، زهره. (1392). بررسی مدل­های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و استفاده از آن‌ها در شیوه­های نوین آموزشی. اولین همایش مجازی راه­آوران آموزش. تهران.

رجب پور، ابراهیم؛ محسنی کیاسری، مصطفی؛ بابا احمدی، سارا. (1390). ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت دارویی ابوریحان). اولین کنفرانس بین‌المللی. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی. تهران.

Al-Mudimigh, A.S. Ullah, Z. Alsubaie, T.A. (2011). A framework for portal implementation: A case for Saudi organizations. International Journal of Information Management 31, 38–43.

Altuwaijri, M.M. Khorsheed, M.S. (2011). InnoDiff: A project-based model for successful IT innovation diffusion. International Journal of Project Management 26.

Anderson, T.R. Daim, T.U. & Kim, J. (2008). Technology forecasting for wireless communication. Technovation 28, 602–614.

Attri, r. Dev, n. & Sharma, v. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 6.

Bridges. org (2001). Comparison of E-Readiness Assessment Models. (available online at: htpp://www.bridges.org).

Bridges. org (2005). E-Ready for What E-Readiness in Developing Countries: Current Status and Prospects toward the Millennium Development Goals. (available online at: htpp://www.bridges.org).

Computer Systems Policy Project. (1998). Readiness Guide for Living in the Networked World. available at: http://www.cspp.org.

Dutta, S. Lanvin, B. & Paua, F. (2004). The global information technology report 2003– 2004: Towards an equitable information society. Oxford: Oxford University Press.

Economist Intelligence Unit and IBM Corporation. (2004). Scandinavia consolidates lead in fifth annual economist intelligence unit readiness ranking. Available at: http://www.store.eiv.com/index.asp?

Fathian, M. Akhavan, P. Hoorila, M. (2008). E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country: The case of Iran. Technovation, vol. 28, pp. 578-590.

Haghighi, M. Divandari, A. Keimasi, M. (2010). The impact of 3D e-readiness on e banking development in Iran: A fuzzy AHP analysis. Expert Systems with Applications 37 (2010) 4084–4093.

Hamidi, A. Safabakhsh, M. (2011). The impact of information technology on E. Marketing. Journal Procedia Computer Science 3, 365–368.

Hanafizadeh, M. R. Hanafizadeh, P. Saghaei, A. (2009). The Pros and cons of Digital Divide and E-Readiness Assessments. International Journal of E-Adoption, Volume 1, Issue 3, edited by Sushil Sharma © 2009, IGI Global.

Hanafizadeh, P. Hanafizadeh, M. R. Khodabakhshi, M. (2009). Taxonomy of e-Readiness Assessment Measures. International Journal of Information Management, 29(3), 189–195.

Hussain, Z. Barber, K. & Hussain, N. (2009). An Intranet based system as an enabler in effective project management and implementation of quality standards: A case study. Journal of Engineering and Technology Management. 26, 196–210.

Jutla, D. Bodorik, P. Dhaliwal, F. (2002). Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics. Internet research: Electronic Networking Applications and Policy, vol 12. no.2, pp. 139-164.

Maksoud, S.S. Youseff, M.A.A. (2003). Information and Communication technology for small and medium enterprises in Egypt. Cairo: SME Development Unit- Ministry of Foreign Trade.

Malone, D. W. (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.

Mutula, S.M. (2009). Digital Economies: SMEs and E-Readiness. Business Science Reference 2009.

Mutula, S.M. Van Brakel, P. (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: towards an integrated information rich tool. International Journal of Information Management, Vol 26, pp. 212-223.

Peters, T. (2003). Bridging the digital divide-global issues. An Electronic Journal of the US Department of State, Vol. 8 No. 3, available at: http://usinfo.state.gov/journals /itgic/1103/ijge/gj08.htm.

Rizk, N. (2004). E-readiness assessment of small and medium enterprise in Egypt: A micro study. Cairo, Egypt: The American University in Caro.

Singh, M. D. & Kant, R. (2011). Knowledge management barriers: An interpretive structural modeling approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2), 10.

Vize, R. Coughlan, J. Kennedy, A. & Ellis-Chadwick, F. (2013). Technology readiness in a B2B online retail context: An examination of antecedents and outcomes. Industrial Marketing Management, 42, 909–918.