انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

2 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

امروزه سازمان‌ها به‌منظور دستیابی به کیفیت و سرعت بالاتر در ارائه کالاها و خدمات، نیازمند سیستمی یکپارچه برای منابع سازمان می‌باشند که یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به چنین هدفی، سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) است که برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه ERP در سازمان، انتخاب سیستم مناسب با توجه به معیارهای مؤثر ضرورت دارد. ازاین‌رو در تحقیق حاضر، ضمن شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب سیستم ERP، به انتخاب مناسب‌ترین سیستم نیز پرداخته‌شده است. در ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده در حوزه انتخاب سیستم ERP، معیارهای مؤثر موردبررسی قرار گرفتند و فهرستی از معیارهای شناسایی‌شده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت، سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان انتخاب شدند. سپس با روش سوآرا وزن نهایی معیارهای موردنظر به دست آمد که معیارهای قابلیت کارکردی نرم‌افزار، پیاده‌سازی مدیریت پروژه و قابلیت کیفی نرم‌افزار به‌عنوان بااهمیت‌ترین معیارها معرفی شدند. سپس به انتخاب مناسب‌ترین سیستم ERP، بر اساس روش آراس خاکستری، پرداخته شد که گزینه دوم (سیستم اطلاعات مالی)، به‌عنوان مهم‌ترین گزینه‌های سیستم ERP برای موردمطالعه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ERP System Selection Using the Combination of SWARA and Gray ARAS Methods

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri 1
  • Alireza Arab 2
1  Ph.D. student of Operation and Production Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
2  Ph.D. student of Operation Research, Faculty of management, University of Tehran, 
چکیده [English]

 
Today, organizations require an integrated system for Enterprise resource in order to achieve higher quality and velocity in the provision of goods and services. Enterprise Resource Planning (ERP) is one of the best tools to achieve this goal, which Selecting the appropriate system due to effective criteria is necessary for successful implementation of ERP project in the organization. Hence in this research, Attempt to determine effective criteria for selection of ERP, selecting the most suitable system is also addressed. At first, effective criteria were examined and a list of identified criteria given to the experts of the firm by studying conducted research in the field of ERP system selection. Then, accepted criteria were selected after examining the study criteria and based on the expert’s idea. Then, by SWARA method final weights of this accepted criteria obtained. Which, Software functionality, project management implementation and software quality capabilities criteria introduced as most important criteria. Then the most suitable ERP systems in the study selected based on gray ARAS. Which, the second alternative (Financial Information System), identified as the most important ERP System alternatives for the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERP System Selection Using the Combination of SWARA and Gray ARAS Methods
 

بهبودی اصل، منوچهر؛ رحمانی یوشانلویی، حسین؛ انصاری، منوچهر؛میرکاظمی، محمد. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های برنامه­ریزی منابع سازمانی(ERP) از دیدگاه خبرگان.‎ نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 4(12)،1-22.

فیضی، کامران.، ثابت مطلق، محمد. و عابدینی نائینی، مهدی. (1394). به‌کارگیری رویکرد تلفیقی QFD، FAHP و VIKOR به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین سامانه  .ERP مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(10)،1-20.‌

مانیان امیر، موسی خانی محمد، جام پرازمی مونا. (1387). بررسی رابطه بین هم‌راستایی فن‌آوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال در زمینه فناوری؛ اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری. نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 1(3).

Alimardani, M., Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.

Asl, M. B., Khalilzadeh, A., Youshanlouei, H. R., & Mood, M. M. (2012). Identifying and ranking the effective factors on selecting Enterprise Resource Planning (ERP) system using the combined Delphi and Shannon Entropy approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 513-520.

Ayağ, Z. (2010). A combined fuzzy AHP-simulation approach to CAD software selection. International Journal of General Systems, 39(7), 731-756.

Ayağ, Z., & Özdemir, R. G. (2007). An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research, 45(10), 2169-2194.

Cebeci, U. (2009). Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard. Expert Systems with Applications, 36(5), 8900-8909.

Chang, Y. H. (1998). Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory, Hwatai, Taipei (Chinese edition).

Chen, M. F., & Tzeng, G. H. (2004). Combining grey relation and TOPSIS concepts for selecting an expatriate host country. Mathematical and Computer Modelling, 40(13), 1473-1490.

Chen, M. K., & Wang, S. C. (2010). The use of a hybrid Fuzzy-Delphi-AHP approach to develop global business intelligence for information service firms. Expert Systems with Applications37(11), 7394-7407.

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management science9(3), 458-467.

Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena, 135, 122-148.

Hashemkhani Zolfani, S., & Bahrami, M. (2014). Investment prioritizing in high tech industries based on SWARA-COPRAS approach. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 534-553.

Hicks, D. A., & Stecke, K. E. (1995). The ERP maze: enterprise resource planning and other production and inventory control software. IIE solutions, 27(8), 12-17.

Ju-Long, D. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters, 1(5), 288-294.

Kara, S. S., & Cheikhrouhou, N. (2014). A multi criteria group decision making approach for collaborative software selection problem. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(1), 37-47.

Karsak, E. E., & Özogul, C. O. (2009). An integrated decision making approach for ERP system selection. Expert systems with Applications, 36(1), 660-667.

Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.

Lai, V. S., Trueblood, R. P., & Wong, B. K. (1999). Software selection: a case study of the application of the analytical hierarchical process to the selection of a multimedia authoring system. Information & Management, 36(4), 221-232.

Lai, V. S., Wong, B. K., & Cheung, W. (2002). Group decision making in a multiple criteria environment: A case using the AHP in software selection. European Journal of Operational Research, 137(1), 134-144.

Lee, H. S., Shen, P. D., & Chih, W. L. (2004). A fuzzy multiple criteria decision making model for software selection. In IEEE International Conference on Fuzzy Systems.

Liao, X., Li, Y., & Lu, B. (2007). A model for selecting an ERP system based on linguistic information processing. Information Systems, 32(7), 1005-1017.

Liu, S., & Lin, Y. (2006). Grey information: theory and practical applications. Springer Science & Business Media.

Méxas, M. P., Quelhas, O. L. G., & Costa, H. G. (2012). Prioritization criteria for enterprise resource planning systems selection for civil construction companies: a multicriteria approach. Canadian Journal of Civil Engineering, 39(8), 855-866.

Mulebeke, J. A., & Zheng, L. (2006). Analytical network process for software selection in product development: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 23(4), 337-352.

Murray, T. J., Pipino, L. L., & van Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management5(1), 76-80.

Rouyendegh, B. D., & Erkan, T. E. (2011). ERP system selection by AHP method: case study from Turkey. International Journal of Business and Management Studies, 3(1), 39-48.

Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010). Fuzzy quality function deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements. Expert Systems with Applications, 37(4), 3415-3426.

Şen, C. G., Baraçlı, H., Şen, S., & Başlıgil, H. (2009). An integrated decision support system dealing with qualitative and quantitative objectives for enterprise software selection. Expert Systems with Applications, 36(3), 5272-5283.

Su, Y. F., & Yang, C. (2010). A structural equation model for analyzing the impact of ERP on SCM. Expert Systems with Applications, 37(1), 456-469.

Tupenaite, L., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 257-266.

Wei, C. C., Chien, C. F., & Wang, M. J. J. (2005). An AHP-based approach to ERP system selection. International journal of production economics, 96(1), 47-62.

Yazgan, H. R., Boran, S., & Goztepe, K. (2009). An ERP software selection process with using artificial neural network based on analytic network process approach. Expert Systems with Applications, 36(5), 9214-9222.

Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.

Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas, E. K., & Varzandeh, M. H. M. (2013). Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert systems with applications, 40(17), 7111-7121.

Zolfani, S. H., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2013). Design of products with both International and Local perspectives based on Yin-Yang balance theory and SWARA method. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 153-166.

 

بهبودی اصل، منوچهر؛ رحمانی یوشانلویی، حسین؛ انصاری، منوچهر؛میرکاظمی، محمد. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های برنامه­ریزی منابع سازمانی(ERP) از دیدگاه خبرگان.‎ نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 4(12)،1-22.

فیضی، کامران.، ثابت مطلق، محمد. و عابدینی نائینی، مهدی. (1394). به‌کارگیری رویکرد تلفیقی QFD، FAHP و VIKOR به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین سامانه  .ERP مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(10)،1-20.‌

مانیان امیر، موسی خانی محمد، جام پرازمی مونا. (1387). بررسی رابطه بین هم‌راستایی فن‌آوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال در زمینه فناوری؛ اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری. نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 1(3).

Alimardani, M., Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.

Asl, M. B., Khalilzadeh, A., Youshanlouei, H. R., & Mood, M. M. (2012). Identifying and ranking the effective factors on selecting Enterprise Resource Planning (ERP) system using the combined Delphi and Shannon Entropy approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 513-520.

Ayağ, Z. (2010). A combined fuzzy AHP-simulation approach to CAD software selection. International Journal of General Systems, 39(7), 731-756.

Ayağ, Z., & Özdemir, R. G. (2007). An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research, 45(10), 2169-2194.

Cebeci, U. (2009). Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard. Expert Systems with Applications, 36(5), 8900-8909.

Chang, Y. H. (1998). Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory, Hwatai, Taipei (Chinese edition).

Chen, M. F., & Tzeng, G. H. (2004). Combining grey relation and TOPSIS concepts for selecting an expatriate host country. Mathematical and Computer Modelling, 40(13), 1473-1490.

Chen, M. K., & Wang, S. C. (2010). The use of a hybrid Fuzzy-Delphi-AHP approach to develop global business intelligence for information service firms. Expert Systems with Applications37(11), 7394-7407.

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management science9(3), 458-467.

Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena, 135, 122-148.

Hashemkhani Zolfani, S., & Bahrami, M. (2014). Investment prioritizing in high tech industries based on SWARA-COPRAS approach. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 534-553.

Hicks, D. A., & Stecke, K. E. (1995). The ERP maze: enterprise resource planning and other production and inventory control software. IIE solutions, 27(8), 12-17.

Ju-Long, D. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters, 1(5), 288-294.

Kara, S. S., & Cheikhrouhou, N. (2014). A multi criteria group decision making approach for collaborative software selection problem. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(1), 37-47.

Karsak, E. E., & Özogul, C. O. (2009). An integrated decision making approach for ERP system selection. Expert systems with Applications, 36(1), 660-667.

Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.

Lai, V. S., Trueblood, R. P., & Wong, B. K. (1999). Software selection: a case study of the application of the analytical hierarchical process to the selection of a multimedia authoring system. Information & Management, 36(4), 221-232.

Lai, V. S., Wong, B. K., & Cheung, W. (2002). Group decision making in a multiple criteria environment: A case using the AHP in software selection. European Journal of Operational Research, 137(1), 134-144.

Lee, H. S., Shen, P. D., & Chih, W. L. (2004). A fuzzy multiple criteria decision making model for software selection. In IEEE International Conference on Fuzzy Systems.

Liao, X., Li, Y., & Lu, B. (2007). A model for selecting an ERP system based on linguistic information processing. Information Systems, 32(7), 1005-1017.

Liu, S., & Lin, Y. (2006). Grey information: theory and practical applications. Springer Science & Business Media.

Méxas, M. P., Quelhas, O. L. G., & Costa, H. G. (2012). Prioritization criteria for enterprise resource planning systems selection for civil construction companies: a multicriteria approach. Canadian Journal of Civil Engineering, 39(8), 855-866.

Mulebeke, J. A., & Zheng, L. (2006). Analytical network process for software selection in product development: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 23(4), 337-352.

Murray, T. J., Pipino, L. L., & van Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management5(1), 76-80.

Rouyendegh, B. D., & Erkan, T. E. (2011). ERP system selection by AHP method: case study from Turkey. International Journal of Business and Management Studies, 3(1), 39-48.

Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010). Fuzzy quality function deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements. Expert Systems with Applications, 37(4), 3415-3426.

Şen, C. G., Baraçlı, H., Şen, S., & Başlıgil, H. (2009). An integrated decision support system dealing with qualitative and quantitative objectives for enterprise software selection. Expert Systems with Applications, 36(3), 5272-5283.

Su, Y. F., & Yang, C. (2010). A structural equation model for analyzing the impact of ERP on SCM. Expert Systems with Applications, 37(1), 456-469.

Tupenaite, L., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 257-266.

Wei, C. C., Chien, C. F., & Wang, M. J. J. (2005). An AHP-based approach to ERP system selection. International journal of production economics, 96(1), 47-62.

Yazgan, H. R., Boran, S., & Goztepe, K. (2009). An ERP software selection process with using artificial neural network based on analytic network process approach. Expert Systems with Applications, 36(5), 9214-9222.

Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.

Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas, E. K., & Varzandeh, M. H. M. (2013). Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert systems with applications, 40(17), 7111-7121.

Zolfani, S. H., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2013). Design of products with both International and Local perspectives based on Yin-Yang balance theory and SWARA method. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 153-166.

 

بهبودی اصل، منوچهر؛ رحمانی یوشانلویی، حسین؛ انصاری، منوچهر؛میرکاظمی، محمد. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های برنامه­ریزی منابع سازمانی(ERP) از دیدگاه خبرگان.‎ نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 4(12)،1-22.

فیضی، کامران.، ثابت مطلق، محمد. و عابدینی نائینی، مهدی. (1394). به‌کارگیری رویکرد تلفیقی QFD، FAHP و VIKOR به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین سامانه  .ERP مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(10)،1-20.‌

مانیان امیر، موسی خانی محمد، جام پرازمی مونا. (1387). بررسی رابطه بین هم‌راستایی فن‌آوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال در زمینه فناوری؛ اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری. نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 1(3).

Alimardani, M., Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.

Asl, M. B., Khalilzadeh, A., Youshanlouei, H. R., & Mood, M. M. (2012). Identifying and ranking the effective factors on selecting Enterprise Resource Planning (ERP) system using the combined Delphi and Shannon Entropy approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 513-520.

Ayağ, Z. (2010). A combined fuzzy AHP-simulation approach to CAD software selection. International Journal of General Systems, 39(7), 731-756.

Ayağ, Z., & Özdemir, R. G. (2007). An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research, 45(10), 2169-2194.

Cebeci, U. (2009). Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard. Expert Systems with Applications, 36(5), 8900-8909.

Chang, Y. H. (1998). Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory, Hwatai, Taipei (Chinese edition).

Chen, M. F., & Tzeng, G. H. (2004). Combining grey relation and TOPSIS concepts for selecting an expatriate host country. Mathematical and Computer Modelling, 40(13), 1473-1490.

Chen, M. K., & Wang, S. C. (2010). The use of a hybrid Fuzzy-Delphi-AHP approach to develop global business intelligence for information service firms. Expert Systems with Applications37(11), 7394-7407.

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management science9(3), 458-467.

Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena, 135, 122-148.

Hashemkhani Zolfani, S., & Bahrami, M. (2014). Investment prioritizing in high tech industries based on SWARA-COPRAS approach. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 534-553.

Hicks, D. A., & Stecke, K. E. (1995). The ERP maze: enterprise resource planning and other production and inventory control software. IIE solutions, 27(8), 12-17.

Ju-Long, D. (1982). Control problems of grey systems. Systems & Control Letters, 1(5), 288-294.

Kara, S. S., & Cheikhrouhou, N. (2014). A multi criteria group decision making approach for collaborative software selection problem. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(1), 37-47.

Karsak, E. E., & Özogul, C. O. (2009). An integrated decision making approach for ERP system selection. Expert systems with Applications, 36(1), 660-667.

Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.

Lai, V. S., Trueblood, R. P., & Wong, B. K. (1999). Software selection: a case study of the application of the analytical hierarchical process to the selection of a multimedia authoring system. Information & Management, 36(4), 221-232.

Lai, V. S., Wong, B. K., & Cheung, W. (2002). Group decision making in a multiple criteria environment: A case using the AHP in software selection. European Journal of Operational Research, 137(1), 134-144.

Lee, H. S., Shen, P. D., & Chih, W. L. (2004). A fuzzy multiple criteria decision making model for software selection. In IEEE International Conference on Fuzzy Systems.

Liao, X., Li, Y., & Lu, B. (2007). A model for selecting an ERP system based on linguistic information processing. Information Systems, 32(7), 1005-1017.

Liu, S., & Lin, Y. (2006). Grey information: theory and practical applications. Springer Science & Business Media.

Méxas, M. P., Quelhas, O. L. G., & Costa, H. G. (2012). Prioritization criteria for enterprise resource planning systems selection for civil construction companies: a multicriteria approach. Canadian Journal of Civil Engineering, 39(8), 855-866.

Mulebeke, J. A., & Zheng, L. (2006). Analytical network process for software selection in product development: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 23(4), 337-352.

Murray, T. J., Pipino, L. L., & van Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management5(1), 76-80.

Rouyendegh, B. D., & Erkan, T. E. (2011). ERP system selection by AHP method: case study from Turkey. International Journal of Business and Management Studies, 3(1), 39-48.

Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010). Fuzzy quality function deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements. Expert Systems with Applications, 37(4), 3415-3426.

Şen, C. G., Baraçlı, H., Şen, S., & Başlıgil, H. (2009). An integrated decision support system dealing with qualitative and quantitative objectives for enterprise software selection. Expert Systems with Applications, 36(3), 5272-5283.

Su, Y. F., & Yang, C. (2010). A structural equation model for analyzing the impact of ERP on SCM. Expert Systems with Applications, 37(1), 456-469.

Tupenaite, L., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 257-266.

Wei, C. C., Chien, C. F., & Wang, M. J. J. (2005). An AHP-based approach to ERP system selection. International journal of production economics, 96(1), 47-62.

Yazgan, H. R., Boran, S., & Goztepe, K. (2009). An ERP software selection process with using artificial neural network based on analytic network process approach. Expert Systems with Applications, 36(5), 9214-9222.

Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.

Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas, E. K., & Varzandeh, M. H. M. (2013). Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert systems with applications, 40(17), 7111-7121.

Zolfani, S. H., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2013). Design of products with both International and Local perspectives based on Yin-Yang balance theory and SWARA method. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 153-166.