اولویت‌بندی توانمند سازهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های خدماتی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. تهران.

چکیده

 
امروزه، با توجه به پیشرفته‌ای فنّاورانه و رونق روزافزون فناوری اطلاعات، سازمان‌هایی که خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را ارائه می‌دهند بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. از طرفی با توجه به رقابت بالایی که در بخش فناوری اطلاعات موجود است این‌گونه سازمان‌ها برای حفظ جایگاه خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه‌بندی توانمند سازهای IT در شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران است. بدین منظور با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل توانمند ساز شناسایی و پس از غربالگری اولیه برگزیده تا در پایان با توجه به داده‌ها به‌صورت علمی جهت تصمیم‌گیری اولویت‌بندی شوند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران که تعداد آن 8 نفر از خبرگانی هستند که تسلط کامل به موضوع پژوهش داشتند.
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها دیماتل فازی است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌طور مشروح در بخش نتایج ارائه شده است. مختصر اینکه عوامل منابع و دسترسی به سخت‌افزار و نرم‌افزار و بسترهای مخابراتی از اهمیت بالاتری به لحاظ نفوذ برخوردار بوده‌اند. در پایان پیشنهاد‌های تحقیق نیز ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Information Technology (IT) Enablers in Service Organizations by Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (F-M.C.D.M)

نویسنده [English]

  • Ghanbar Abbaspour 
 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
چکیده [English]

Nowadays due to technological progress and increasing prosperity of IT organizations that offer services based IT more than ever have been considered. 
However, due to competition in the IT sector, those organizations face many challenges to maintain their position. The main purpose of this study is ranking Information Technology (IT) Enablers in Telecommunication Infrastructure Company of Tehran Province. Review of the literature enabling factors were identified after screening.
The purpose of this research is applied and descriptive survey and the statistical population are 8 experts. Which have full masterity on the subject of research. Data analysis method is F-DEMATEL that Analysis of the data shows that resources factor has been more important in terms of influence and priority shall be included in the best conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Information Technology (IT)
  • Enablers
  • Infrastructure Company
  • F-DEMATEL
 

خداداد حسینی، حمید و مبارکی، محمدحسن (1382)، طراحی الگوی به‌کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات و بررسی تأثیر آن بر موفقیت سازمان‌های صنعتی،دانشوررفتار، شماره 2

زرگر، محمود، (1388)، اصول فناوری و اطلاعات، ویراستار ابوالقاسم زرگر،تهران: بهینه.

صرافی زاده، اصغر (1383). "فناوری اطلاعات در سازمانمفاهیم و کاربردها، انتشارات امیر

صفری، سعید؛ شیرزاد، صفیه؛ خلیلی، حسن؛ (1391)، ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات ـ پژوهشی درباره‌ سازمان بیمه مرکزی ایران ـ مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 12،

صنایعی، علی؛ خزایی پول، جواد؛ شمسی، عبدالحمید؛ حسینی، محمدسلطان (1393)، تحلیل موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 2.

طالقانی، محمد (1382)، "مهندسی و مدیریت اطلاعات"، نشر کتیبه گیل، رشت.

عباس پور اسفدن، قنبر، (1393)، کاربرد تئوری تصمیم‌گیری در مدیریت و مهندسی (کلاسیک و فازی)،انتشارات اساتید برتر.

عیدی، حسین؛ آزادی، رسول (1384)، تحلیل عاملی اکتشافی پرسش‌نامه موانع استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت در ادارات ورزش و جوانان، مدیریت ارتباط در رسانه‌های ورزشی،. شماره 2.

مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ مؤمنی، منصور؛ علیدوستی، سیروس (1384)، بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی.

مهدوی، محمد نقی، (1379)، تکنولوژی اطلاعات و فناوری اطلاعات، نشر چاپار، تهران

موسوی، رضا (1386)، نقش فناوری اطلاعات در بهره‌وری،اولینهمایشسراسرمدیریت.

نبوی، فاطمه. فتاحی، رحمت‌الله و تجدد، نسترن. (1386). فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، استانداردها و پروتکل‌ها. تهران: نشر کتابدار.

وارث، حامد (1387)، ظهور تکنولوژی اطلاعات،تدبیر، شماره 87، آبان.

یزدان پناه، احمدعلی (1384)، تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی مشاغل سازمان، تحول اداری، دوره 8، شماره 48.

Aladwani, A.M. (2000), “IS project characteristics and performance: a Kuwaiti illustration”, Journal of Global Information Management, Vol. 8 No. 2, pp. 50-7.

Baloh, P. Trkman, P. (2004), Influence of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management, InformingScience, http://WWW.informingscience.org.

Beaumaster Suzanne, (1999), “Information Technology Implementation Issues: An Analysis”, Virginia, Blacksburg, Ph.D. Thesis, March 24.

Berndt Carsten Stahl, (2013), “Information Technology, Responsibility, and Anthropology”, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.

Brookman, F. Smit, J. Silvius, A.J. (2012), Perception of Information Technology Enablers for Effective Supply Chain Management, Communications of the IIMA, Volume 12 Issue 2, P.P. 51-64.

Chandler, D & Mundy, R, (2010). Information technology, A Dictionary of media and communication (first ed), Oxford University Press.

Daintith J, (2009), “IT” A Dictionary of physics, Oxford University Press, retrived 1 August 2012.

DuMoulin, T. (2008), The Seven Enablers & Constraints Of IT Service Management, Pink Elephant.

Elizabeth, D. (2003), “An Exploration of the Inside-Out Model: Ecommerce Integration in UK SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10, No. 3.

Erik, B. Yang, SH (1996), “Information Technology and Productivity: A Review of the Literature”, Advances in Computers, Academic Press, Vol. 43.

M Esteves, L Morgado, P Martins, B Fonseca (2006).The use of Collaborative Virtual Environments to provide student's contextualisation in programming.m-ICTE 2006, IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON,.

Mirghani MohamedMichael StankoskyArthur Murray, (2006) "Knowledge management and information technology: can they work in perfect harmony?", Journal of Knowledge Management, Vol. 10 Iss: 3, pp.103 - 116 .

Seeber, Gabriela Waldhart, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the fuzzy DEMATEL Journal of Systems and Service-Oriented Engineering, v.4 n.3, p.26-45, July 2014