رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار با چابکی سازمانی در شرکت‌های نرم افزاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

 
امروزه با توجه به اهمیت و گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمانها شاهد بروز مشکلات و تناقضاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه‎گذاری در زمینه فناوری اطلاعات می باشند. یکی از دلایل این تناقض عدم وجود همسویی بین راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب‎و‏کار است. از طرفی فناوری اطلاعات زیر ساختی را فراهم می­کند که موجب پاسخگویی بهتر نسبت به تغییرات شده و بر چابکی تأثیرگذار است . لذا همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب وکار با چابکی سازمانی به یکی از دغدغه‏های پیش‏روی مدیران تبدیل شده است. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم‏افزاری می‎باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم‏افزاری شهر تبریز تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‏ای شامل دو بخش سوالات مربوط به همسویی و سوالات مربوط به چابکی است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی می‏باشد و داده‏های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می‎توان بیان کرد که همسویی عامل مؤثری برای دستیابی به چابکی می‏باشد. همچنین دو بعد ارتباطات و مهارتها از ابعاد همسویی دارای تأثیر مثبت روی چابکی می‏باشند. اما تأثیر ابعاد سطح شایستگی/ ارزش، سطح اعمال اختیار، مشارکت و حیطه عمل روی چابکی تایید نشد.
ا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between Alignment of IT Strategy and Business Strategy with Enterprise Agility in Software Companies

نویسندگان [English]

  • Nasser Shahsavari-pour 1
  • Shahla Rezvandoust 2
  • Amir Mirzaie 3
  • Shahla Heydarbeig 2
1 Assistant Professor of Industrial Engineering, Vali-e- Asr University. Rafsanjan, Iran
2 MSc, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-e- Asr University, Rafsanjan, Iran
3 PhD candidate of Operations management, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, considering the significance and development of IT application and in spite of huge investment in this field, there are some problems and contradictions in many organizations regarding failure to meet business requirements. One reason for this inconsistency is the lack of alignment between IT strategy and business strategy. This study aims to investigate the relationship between alignment of IT strategy and business strategy with the agility in software companies. The population of the study includes business managers as well as IT managers and experts in software companies in Tabriz. The tool for data collection consists of two parts including alignment-related and agility-related. The methodology of this research is descriptive and the collected data were analyzed by regression test. According to results of the study, it can be stated that alignment is a principal to access agility. Furthermore, two communications and skills dimensions of alignment are positively effective in the agility. However, the effect of dimensions such as competency/value, discretionary level, participation and scope on the agility was not confirmed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Agility
  • Software Companies
  • Strategic Alignment

اسدی، علی؛ کریمی، آسف (1386)." واکاوری سازه­های مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی و کاربردی ". علوم کشاورزی ایران، دوره 2-28. شماره 2. 277ـ289.

آقایی، محمد؛ خسروانیان، حمیدرضا و غضایری، علیرضا (1392). "طراحی الگویی زنجیره تأمین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی از مفاهیم کلاسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری: نگاهی فرایندی به چابکی سازمانی (مطالعه موردی: صنعت پخش)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 55-76.

آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا (1393). "ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی ". فصلنامه رشد فناوری. سال دهم. شماره 39. 38-43.

باقر زاده، محمدرضا؛ بالویی جام­خانه، عزت‌الله و معافی مدنی، سید رضا (1388). "بررسی وضعیت قابلیت­های چابکی در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران)". فصلنامه مدیریت. سال هفتم. شماره 18.37-47.

باقری، مرتضی؛ محمودی میمند، محمد و خائف الهی، احمدعلی (1391)." بررسی هم‌راستایی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریتMBA  دانشگاه پیام نور استان تهران.1-114.

جام پرازمی، مونا (1387). " بررسی رابطه بین هم‌راستایی اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. آذرماه.

جعفر نژاد احمد؛ بهنام، شهائی (1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. تهران. مؤسسه کتاب مهربان نشر.1-272

خسروی، ابوالفضل؛ ابطحی، سید حسین؛ احمدی، رضا و حسین سلیمی (1391). شناسایی عوامل توانمند ساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، شماره 4، پیاپی 18، صص 129-153.

زاهدی، بهزاد؛ فاریابی، محمد و علیرضا، فضل زاده (1390). "همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان". پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه تبریز.

زنجیرچی، سید محمود؛ الفت، لعیا (1389). "نقش فن‌آوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران". سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره.20. 29-44.

سکاران، اوما (1381). "روش‌های تحقیق در مدیریت"، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، 1381، 532.

صادقین، رحمت اله؛ یعقوبی، نور محمد و اعزاری محمد اسماعیل (1391). "پژوهش­های مدیریت عمومی ". سال پنجم. شماره هفدهم. 103-120.

علی پور­پیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385)."سنجش همسویی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان ". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41. 152-180.

فقیه آرام، بتول؛ محمد صالح، نورانی (1389). "بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران ". فصلنامه اندیشه­های تازه­های در علوم تربیتی. سال پنجم. شماره سوم.74-94.

کاظمی، رضا؛ میکائیلی، فتاح و فیضی، علی (1389). "ارزیابی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری 1-131.

لادون، کنت سی؛ لادون، جین، پی (1382). "کتاب فناوری اطلاعات". ترجمه محسنی. حمید، تهران، نشر کتابدار.1-120.

محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1392)." ارائه مدلی ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی". مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 4. شماره 14. 115-134.

معتدل، محمدرضا؛ رادفر، رضا، صالحی، افسانه (1392)."ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات و کسب‌وکار". پژوهش­های مدیریت عمومی. سال ششم. شماره 22. 132-.155.

مولوی، بهنام؛ قنبرپور، فرشید، انصاری، رضا و اسماعیلیان، مجید (1392 ). "ارائه رویکردی به‌منظور بهبود چابکی سازمان با به‌کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 4. پیاپی 22. 5-22.

میر بها، امید (1384). "چالش­ها و چشم­انداز­های برنامه­ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در نظام رسمی آموزش‌وپرورش. مجموعه مقاله­های همایش چالش­ها و چشم­انداز­های توسعه ایران ـ جلد دوم ". تهران. مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش‌وپرورش مدیریت و برنامه­ریزی.103-.118.

نجاتیان، مجید؛ حسنوی، رضا، زنجیرچی، سید محمود، صوفی، حامد و مولایی، اسماعیل (1392 ). " واکاوی پارادایم چابکی به‌منظور چارچوب‌بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک ". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 77-98.

هرژ برکیانی، کامبیز (1383). "تأثیر تجارت الکتریکی بر متغیر­های کلان اقتصادی ". معاونت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی وزارت بازرگان، تهران.

.Lavie, D. Rosenkopf, L. (2006). Balancing exploration and exploitaion in alliance formation, Academy of Management Journal, 49 (4), 797-818.

Abdel-Malek, L. Das, S. K. Wolf, C. (2000). Design and implementation of flexible manufacturing solutions in agile enterprise, International journal of Agile Management Systems, (2/3), 187-195

Allen, B. R. Boynton, A. C. (1991). Information architecture: in search of efficient flexibility, MIS Quarterly, 15(4), 435-445.

Avison, D.; Jones, J.; Powell, P. & Wilson, D. (2004). using and validating the Strategic Alignment Model. Journal Of Strategic Information systems. Vol.13, pp. 223-264.

Barki, H. Pinsonneault, A. (2005). A model of organizational integration, implementation effort, and performance, Organization Science, 16(2), 165-179.

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS Quarterly, 169-196

Dove, R. Hartmann, S. Benson, S. (1996). An agile enterprise reference model with a case study of Remmele Engineering, an Agility Forum Project, Project report, Paradigm Shift International.

Ganguly, A., Nilchiani, R., & Farr, J. V. (2009). Evaluating agility in corporate enterprises. International Journal of Production Economics, 118(2), 410-423

Gerow, J, E. (2013). Research in Progress: Understanding the Relationship between IT Business Strategic Alignment and Firm Performance, Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, Savannah, GA, USA.

Gibson, C. B. Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity, Academy of Management Journal, 47(2), 209-226.

Gligor, D. M., Esmark, C. L., & Holcomb, M. C. (2015). Performance outcomes of supply chain agility: When should you be agile? Journal of Operations Management, 33, 71-82.

Goldman, S. L. Nagel, R. N. Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations.

Gutierrez, A. Serrano, A. (2008). Assessing strategic, tactical and operational alignment factors for SMEs: alignment across the organisation's value chain, International Journal of Value Chain Management, 2(1), 33-56.

Hajikhani, A. Azadi,A. (2013). Strategic Alignment Analysis between IT-Business Strategies, Interdiscliplinary Journal of Contemporary Research in Business. 5(1). 528-536

He, Z.-L. Wong, P.-K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, 15(4), 481-494.

Henderson, R. M. Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms, Administrative science quarterly, 9-30.

Jarvenpaa, S. Ives, B. (1994). Organizational fit and flexibility: IT design principles for a globally competing firm, Research in Strategic Management and Information Technology, 1, 8-39.

Lee, H. L. (2004).The triple-A supply chain, Harvard business review, 82(10), 102-113.

Luftman, J. (1996). Competing in the Information Age: Practical applications of the strategic alignment model: New York: Oxford University Press

Luftman, J. (2000). Assessing Business-IT alignment maturity, Communications of the AIS 4. 1-50

Miller, D. (1991). Stale in the saddle: CEO tenure and the match between organization and environment. Management Science, 37(1), 34-52.

.Reich, B. H. Benbasat, I. (1996). Measuring the linkage between business and information technology objectives, MIS Quarterly, 20(1), 55-81.

Reich, B. H. Benbasat, I. (2000). Factors that influence the social dimension of alignment between business and information technology objectives, Management Information Systems Quarterly, 24(1), 81-114.

Sabherwal, R., Chan, Y. (2001). Alignment between business and IS Strategies: a study of prospectors analyzers and defenders, InformationSystems Research, Vol. 12, pp. 11-33.

Sharifi H., Zhang Z. A. (2000). Methodology For Achieving Agility In Manufacturing Organizations. International Journal of Operations & Production Management. 20(4): 496-513.

Sharifi, H. Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice-Application of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, 21(5/6), 772-794.

Silvius, A. G. (2007). Exploring differences in the perception of business & IT alignment. Communications of the IIMA, 7(2), 21-32.

Trong Lin, C. Chiu, H. Tseng, Y. H. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic, International Journal of Production Economics, 1-16.

Yusuf, Y. Y. Sarhadi, M. Gunasekaran, A. (1999(. Agile manufacturing:: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, 62(1), 33-43.

Zahra, S. A. George, G (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, Academy of management review, 185-203.

اسدی، علی؛ کریمی، آسف (1386)." واکاوری سازه­های مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی و کاربردی ". علوم کشاورزی ایران، دوره 2-28. شماره 2. 277ـ289.

آقایی، محمد؛ خسروانیان، حمیدرضا و غضایری، علیرضا (1392). "طراحی الگویی زنجیره تأمین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی از مفاهیم کلاسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری: نگاهی فرایندی به چابکی سازمانی (مطالعه موردی: صنعت پخش)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 55-76.

آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا (1393). "ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی ". فصلنامه رشد فناوری. سال دهم. شماره 39. 38-43.

باقر زاده، محمدرضا؛ بالویی جام­خانه، عزت‌الله و معافی مدنی، سید رضا (1388). "بررسی وضعیت قابلیت­های چابکی در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران)". فصلنامه مدیریت. سال هفتم. شماره 18.37-47.

باقری، مرتضی؛ محمودی میمند، محمد و خائف الهی، احمدعلی (1391)." بررسی هم‌راستایی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریتMBA  دانشگاه پیام نور استان تهران.1-114.

جام پرازمی، مونا (1387). " بررسی رابطه بین هم‌راستایی اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. آذرماه.

جعفر نژاد احمد؛ بهنام، شهائی (1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. تهران. مؤسسه کتاب مهربان نشر.1-272

خسروی، ابوالفضل؛ ابطحی، سید حسین؛ احمدی، رضا و حسین سلیمی (1391). شناسایی عوامل توانمند ساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، شماره 4، پیاپی 18، صص 129-153.

زاهدی، بهزاد؛ فاریابی، محمد و علیرضا، فضل زاده (1390). "همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان". پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه تبریز.

زنجیرچی، سید محمود؛ الفت، لعیا (1389). "نقش فن‌آوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران". سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره.20. 29-44.

سکاران، اوما (1381). "روش‌های تحقیق در مدیریت"، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، 1381، 532.

صادقین، رحمت اله؛ یعقوبی، نور محمد و اعزاری محمد اسماعیل (1391). "پژوهش­های مدیریت عمومی ". سال پنجم. شماره هفدهم. 103-120.

علی پور­پیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385)."سنجش همسویی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان ". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41. 152-180.

فقیه آرام، بتول؛ محمد صالح، نورانی (1389). "بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران ". فصلنامه اندیشه­های تازه­های در علوم تربیتی. سال پنجم. شماره سوم.74-94.

کاظمی، رضا؛ میکائیلی، فتاح و فیضی، علی (1389). "ارزیابی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری 1-131.

لادون، کنت سی؛ لادون، جین، پی (1382). "کتاب فناوری اطلاعات". ترجمه محسنی. حمید، تهران، نشر کتابدار.1-120.

محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1392)." ارائه مدلی ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی". مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 4. شماره 14. 115-134.

معتدل، محمدرضا؛ رادفر، رضا، صالحی، افسانه (1392)."ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات و کسب‌وکار". پژوهش­های مدیریت عمومی. سال ششم. شماره 22. 132-.155.

مولوی، بهنام؛ قنبرپور، فرشید، انصاری، رضا و اسماعیلیان، مجید (1392 ). "ارائه رویکردی به‌منظور بهبود چابکی سازمان با به‌کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 4. پیاپی 22. 5-22.

میر بها، امید (1384). "چالش­ها و چشم­انداز­های برنامه­ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در نظام رسمی آموزش‌وپرورش. مجموعه مقاله­های همایش چالش­ها و چشم­انداز­های توسعه ایران ـ جلد دوم ". تهران. مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش‌وپرورش مدیریت و برنامه­ریزی.103-.118.

نجاتیان، مجید؛ حسنوی، رضا، زنجیرچی، سید محمود، صوفی، حامد و مولایی، اسماعیل (1392 ). " واکاوی پارادایم چابکی به‌منظور چارچوب‌بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک ". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 77-98.

هرژ برکیانی، کامبیز (1383). "تأثیر تجارت الکتریکی بر متغیر­های کلان اقتصادی ". معاونت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی وزارت بازرگان، تهران.

.Lavie, D. Rosenkopf, L. (2006). Balancing exploration and exploitaion in alliance formation, Academy of Management Journal, 49 (4), 797-818.

Abdel-Malek, L. Das, S. K. Wolf, C. (2000). Design and implementation of flexible manufacturing solutions in agile enterprise, International journal of Agile Management Systems, (2/3), 187-195

Allen, B. R. Boynton, A. C. (1991). Information architecture: in search of efficient flexibility, MIS Quarterly, 15(4), 435-445.

Avison, D.; Jones, J.; Powell, P. & Wilson, D. (2004). using and validating the Strategic Alignment Model. Journal Of Strategic Information systems. Vol.13, pp. 223-264.

Barki, H. Pinsonneault, A. (2005). A model of organizational integration, implementation effort, and performance, Organization Science, 16(2), 165-179.

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS Quarterly, 169-196

Dove, R. Hartmann, S. Benson, S. (1996). An agile enterprise reference model with a case study of Remmele Engineering, an Agility Forum Project, Project report, Paradigm Shift International.

Ganguly, A., Nilchiani, R., & Farr, J. V. (2009). Evaluating agility in corporate enterprises. International Journal of Production Economics, 118(2), 410-423

Gerow, J, E. (2013). Research in Progress: Understanding the Relationship between IT Business Strategic Alignment and Firm Performance, Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, Savannah, GA, USA.

Gibson, C. B. Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity, Academy of Management Journal, 47(2), 209-226.

Gligor, D. M., Esmark, C. L., & Holcomb, M. C. (2015). Performance outcomes of supply chain agility: When should you be agile? Journal of Operations Management, 33, 71-82.

Goldman, S. L. Nagel, R. N. Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations.

Gutierrez, A. Serrano, A. (2008). Assessing strategic, tactical and operational alignment factors for SMEs: alignment across the organisation's value chain, International Journal of Value Chain Management, 2(1), 33-56.

Hajikhani, A. Azadi,A. (2013). Strategic Alignment Analysis between IT-Business Strategies, Interdiscliplinary Journal of Contemporary Research in Business. 5(1). 528-536

He, Z.-L. Wong, P.-K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, 15(4), 481-494.

Henderson, R. M. Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms, Administrative science quarterly, 9-30.

Jarvenpaa, S. Ives, B. (1994). Organizational fit and flexibility: IT design principles for a globally competing firm, Research in Strategic Management and Information Technology, 1, 8-39.

Lee, H. L. (2004).The triple-A supply chain, Harvard business review, 82(10), 102-113.

Luftman, J. (1996). Competing in the Information Age: Practical applications of the strategic alignment model: New York: Oxford University Press

Luftman, J. (2000). Assessing Business-IT alignment maturity, Communications of the AIS 4. 1-50

Miller, D. (1991). Stale in the saddle: CEO tenure and the match between organization and environment. Management Science, 37(1), 34-52.

.Reich, B. H. Benbasat, I. (1996). Measuring the linkage between business and information technology objectives, MIS Quarterly, 20(1), 55-81.

Reich, B. H. Benbasat, I. (2000). Factors that influence the social dimension of alignment between business and information technology objectives, Management Information Systems Quarterly, 24(1), 81-114.

Sabherwal, R., Chan, Y. (2001). Alignment between business and IS Strategies: a study of prospectors analyzers and defenders, InformationSystems Research, Vol. 12, pp. 11-33.

Sharifi H., Zhang Z. A. (2000). Methodology For Achieving Agility In Manufacturing Organizations. International Journal of Operations & Production Management. 20(4): 496-513.

Sharifi, H. Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice-Application of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, 21(5/6), 772-794.

Silvius, A. G. (2007). Exploring differences in the perception of business & IT alignment. Communications of the IIMA, 7(2), 21-32.

Trong Lin, C. Chiu, H. Tseng, Y. H. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic, International Journal of Production Economics, 1-16.

Yusuf, Y. Y. Sarhadi, M. Gunasekaran, A. (1999(. Agile manufacturing:: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, 62(1), 33-43.

Zahra, S. A. George, G (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, Academy of management review, 185-203.

اسدی، علی؛ کریمی، آسف (1386)." واکاوری سازه­های مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی و کاربردی ". علوم کشاورزی ایران، دوره 2-28. شماره 2. 277ـ289.

آقایی، محمد؛ خسروانیان، حمیدرضا و غضایری، علیرضا (1392). "طراحی الگویی زنجیره تأمین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی از مفاهیم کلاسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری: نگاهی فرایندی به چابکی سازمانی (مطالعه موردی: صنعت پخش)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 55-76.

آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا (1393). "ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی ". فصلنامه رشد فناوری. سال دهم. شماره 39. 38-43.

باقر زاده، محمدرضا؛ بالویی جام­خانه، عزت‌الله و معافی مدنی، سید رضا (1388). "بررسی وضعیت قابلیت­های چابکی در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران)". فصلنامه مدیریت. سال هفتم. شماره 18.37-47.

باقری، مرتضی؛ محمودی میمند، محمد و خائف الهی، احمدعلی (1391)." بررسی هم‌راستایی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریتMBA  دانشگاه پیام نور استان تهران.1-114.

جام پرازمی، مونا (1387). " بررسی رابطه بین هم‌راستایی اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. آذرماه.

جعفر نژاد احمد؛ بهنام، شهائی (1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. تهران. مؤسسه کتاب مهربان نشر.1-272

خسروی، ابوالفضل؛ ابطحی، سید حسین؛ احمدی، رضا و حسین سلیمی (1391). شناسایی عوامل توانمند ساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، شماره 4، پیاپی 18، صص 129-153.

زاهدی، بهزاد؛ فاریابی، محمد و علیرضا، فضل زاده (1390). "همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان". پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه تبریز.

زنجیرچی، سید محمود؛ الفت، لعیا (1389). "نقش فن‌آوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران". سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره.20. 29-44.

سکاران، اوما (1381). "روش‌های تحقیق در مدیریت"، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، 1381، 532.

صادقین، رحمت اله؛ یعقوبی، نور محمد و اعزاری محمد اسماعیل (1391). "پژوهش­های مدیریت عمومی ". سال پنجم. شماره هفدهم. 103-120.

علی پور­پیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385)."سنجش همسویی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان ". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41. 152-180.

فقیه آرام، بتول؛ محمد صالح، نورانی (1389). "بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران ". فصلنامه اندیشه­های تازه­های در علوم تربیتی. سال پنجم. شماره سوم.74-94.

کاظمی، رضا؛ میکائیلی، فتاح و فیضی، علی (1389). "ارزیابی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری 1-131.

لادون، کنت سی؛ لادون، جین، پی (1382). "کتاب فناوری اطلاعات". ترجمه محسنی. حمید، تهران، نشر کتابدار.1-120.

محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1392)." ارائه مدلی ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی". مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 4. شماره 14. 115-134.

معتدل، محمدرضا؛ رادفر، رضا، صالحی، افسانه (1392)."ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات و کسب‌وکار". پژوهش­های مدیریت عمومی. سال ششم. شماره 22. 132-.155.

مولوی، بهنام؛ قنبرپور، فرشید، انصاری، رضا و اسماعیلیان، مجید (1392 ). "ارائه رویکردی به‌منظور بهبود چابکی سازمان با به‌کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور)". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 4. پیاپی 22. 5-22.

میر بها، امید (1384). "چالش­ها و چشم­انداز­های برنامه­ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در نظام رسمی آموزش‌وپرورش. مجموعه مقاله­های همایش چالش­ها و چشم­انداز­های توسعه ایران ـ جلد دوم ". تهران. مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش‌وپرورش مدیریت و برنامه­ریزی.103-.118.

نجاتیان، مجید؛ حسنوی، رضا، زنجیرچی، سید محمود، صوفی، حامد و مولایی، اسماعیل (1392 ). " واکاوی پارادایم چابکی به‌منظور چارچوب‌بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک ". بهبود مدیریت. سال هفتم. شماره 2. پیاپی 20. 77-98.

هرژ برکیانی، کامبیز (1383). "تأثیر تجارت الکتریکی بر متغیر­های کلان اقتصادی ". معاونت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی وزارت بازرگان، تهران.

.Lavie, D. Rosenkopf, L. (2006). Balancing exploration and exploitaion in alliance formation, Academy of Management Journal, 49 (4), 797-818.

Abdel-Malek, L. Das, S. K. Wolf, C. (2000). Design and implementation of flexible manufacturing solutions in agile enterprise, International journal of Agile Management Systems, (2/3), 187-195

Allen, B. R. Boynton, A. C. (1991). Information architecture: in search of efficient flexibility, MIS Quarterly, 15(4), 435-445.

Avison, D.; Jones, J.; Powell, P. & Wilson, D. (2004). using and validating the Strategic Alignment Model. Journal Of Strategic Information systems. Vol.13, pp. 223-264.

Barki, H. Pinsonneault, A. (2005). A model of organizational integration, implementation effort, and performance, Organization Science, 16(2), 165-179.

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS Quarterly, 169-196

Dove, R. Hartmann, S. Benson, S. (1996). An agile enterprise reference model with a case study of Remmele Engineering, an Agility Forum Project, Project report, Paradigm Shift International.

Ganguly, A., Nilchiani, R., & Farr, J. V. (2009). Evaluating agility in corporate enterprises. International Journal of Production Economics, 118(2), 410-423

Gerow, J, E. (2013). Research in Progress: Understanding the Relationship between IT Business Strategic Alignment and Firm Performance, Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, Savannah, GA, USA.

Gibson, C. B. Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity, Academy of Management Journal, 47(2), 209-226.

Gligor, D. M., Esmark, C. L., & Holcomb, M. C. (2015). Performance outcomes of supply chain agility: When should you be agile? Journal of Operations Management, 33, 71-82.

Goldman, S. L. Nagel, R. N. Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations.

Gutierrez, A. Serrano, A. (2008). Assessing strategic, tactical and operational alignment factors for SMEs: alignment across the organisation's value chain, International Journal of Value Chain Management, 2(1), 33-56.

Hajikhani, A. Azadi,A. (2013). Strategic Alignment Analysis between IT-Business Strategies, Interdiscliplinary Journal of Contemporary Research in Business. 5(1). 528-536

He, Z.-L. Wong, P.-K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, 15(4), 481-494.

Henderson, R. M. Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms, Administrative science quarterly, 9-30.

Jarvenpaa, S. Ives, B. (1994). Organizational fit and flexibility: IT design principles for a globally competing firm, Research in Strategic Management and Information Technology, 1, 8-39.

Lee, H. L. (2004).The triple-A supply chain, Harvard business review, 82(10), 102-113.

Luftman, J. (1996). Competing in the Information Age: Practical applications of the strategic alignment model: New York: Oxford University Press

Luftman, J. (2000). Assessing Business-IT alignment maturity, Communications of the AIS 4. 1-50

Miller, D. (1991). Stale in the saddle: CEO tenure and the match between organization and environment. Management Science, 37(1), 34-52.

.Reich, B. H. Benbasat, I. (1996). Measuring the linkage between business and information technology objectives, MIS Quarterly, 20(1), 55-81.

Reich, B. H. Benbasat, I. (2000). Factors that influence the social dimension of alignment between business and information technology objectives, Management Information Systems Quarterly, 24(1), 81-114.

Sabherwal, R., Chan, Y. (2001). Alignment between business and IS Strategies: a study of prospectors analyzers and defenders, InformationSystems Research, Vol. 12, pp. 11-33.

Sharifi H., Zhang Z. A. (2000). Methodology For Achieving Agility In Manufacturing Organizations. International Journal of Operations & Production Management. 20(4): 496-513.

Sharifi, H. Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice-Application of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, 21(5/6), 772-794.

Silvius, A. G. (2007). Exploring differences in the perception of business & IT alignment. Communications of the IIMA, 7(2), 21-32.

Trong Lin, C. Chiu, H. Tseng, Y. H. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic, International Journal of Production Economics, 1-16.

Yusuf, Y. Y. Sarhadi, M. Gunasekaran, A. (1999(. Agile manufacturing:: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, 62(1), 33-43.

Zahra, S. A. George, G (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, Academy of management review, 185-203.