نقش استفاده آسیب زا ازفضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار روانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران،

3 پژوهشگر روانشناسی

چکیده

 
امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می کنند؛در صورت وجود اعتیاد به اینترنت در افراد به ویژه در دانشجویان می تواند خسارتهای جبران ناپذیری در برداشته باشد. هدف از این مطالعه نقش استفاده آسیب زا ازفضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) بود. روش پژوهش: توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری می باشد که از این جامعه به تعداد 110 نفر نمونه انتخاب گردید. دانشجویان به دو پرسشنامه اعتیاد اینترنتی کیمبرلی یانگ و پرسشنامه کیفیت زندگی وول برف (WHOQOL-BREF)پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و بخش استنباطی (روش همبستگی پیرسون) استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که 1-بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.2- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت جسمانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.3- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد. 4- بین استفاده اعتیاد به اینترنت با سلامت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.5- بین اعتیاد به اینترنت با سلامت محیط زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با برگزاری کارگاههای آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب در خانواده و کلاس هایی برای اوقات فراغت جوانان، می توان از کیفیت زندگی افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی را بهبود و افزایش بخشید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring role of Internet addiction in predicting quality of life ( Physical health , mental health , social health , and environment ) in students

نویسندگان [English]

  • Narges Tankamani 1
  • Majid Saffarinia 2
  • Mehri Mohammadi Cherri 3
1 1. M.A, Psychology General ,Payame noor of University, Tehran, Iran
2 2. Associated of social psychology, Department of Psychology ,Payame noor of University, Tehran, Iran.
3 3. Researcher of psychology,Tehran.Iran
چکیده [English]

Today the huge crowds use of  internet  in the world.In the case of Internet addiction in people, can incur irreparable damage especially the students. The aim of this study was Use traumatic virtual role in predicting quality of life( Physical health , mental health , social health , and environment ). Methods: This is descriptive correlational. The study population included all students of PNU on center downtown Rey. A total of 110 patients were selected from the community.students' responded with  Internet addiction and wool Quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF).In order to analyze the data descriptive statistics ( mean and standard deviation ) and inferential statistics ( Pearson correlation coefficient ) was used. Results: The results showed that
there is an inverse relationship between internet addiction and quality of life of students. There is an inverse relationship between internet addiction and physical health of students. There is an inverse relationship between internet addiction and mental health. There is a significant relationship between internet addiction and social well.There is a significant relationship between internet addiction and the health of the environment. Conclusion: with holding workshops and provide sufficient space for family and free time
classes for youth ,it  can improve and enhance the quality of life of people with Internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Internet
  • over-use of the Internet
  • Quality of life
  • students
 

بوند، جان، کورنر، لین (1389)، کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی، کمال، تهران، نشر دانژه.

بیرامی، منصور وهمکاران (1394). مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت، مجله سلامت جامعه، دوره 9، شماره 2، 28-1.

پیرزاده (1390). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره 1، 58-52.

حسینیان، سیدمحمد (1391). رابطه اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی، شادکامی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات در علوم رفتاری. 8(3):52-41.

 سلیمانی، نسترن؛ غلامحسین زاده، مهرسا (1390). اعتیاد به اینترنت و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور خدابنده. روانشناسان ایرانی. 4(6):58-24.

 شهبازی راد، افسانه و میردریکوند، فضل‌الله (1393).  رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سلامت روان و ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دوره 22، 1-8.

رستگار، سمانه و همکاران (1393). اعتیاد به اینترنت، صمیمت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان، مجلهروانشناسان ایرانی، سال یازدهم، شماره 42، 168-159.

عظیمی، علی (1394). نقش راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیش‌بینی استفاده‌ آسیب‌زا از فضای مجازی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

فریش، مایکل (2005). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ترجمه اکرم خمسه‌ای (1389). تهران: انتشارات ارجمند.

کریمی, مهدی؛ سید هادی معتمدی؛ حسن رفیعی و سید حسین محققی کمال. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط سلامت اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران 93-1392، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران.

Akin, A., & et al. (2015). Self-control Management and Internet addiction.International Online Journal of Educational Sciences, 7 (3), 95-100.

Ansari, A., et al. (2016). Internet Addiction and Happiness Among Medical Sciences Students in Southeastern Iran, Health Scope. 5(2):e33600, 1-7.

Armstrong L, Phillips J, Saling L. (2012). Potential determinants of heavi­er internet usage. Wiadomosci Psychiatryczne;15(3):118–27.

Bigges, S. (2000). Global village or urban jungle:Culture, self-construal_ and the Internet. Process Medicine Ecology, 1, 28-36.

Cepeda-Valery B, Cheong AP, Lee A, Yan BP. (2011). Measuring health related quality of life in coronary heart disease: the importance of feeling well. Int J Cardiol; 149(1):4–9.

Hirshi, Travis. (1966) Cause of delinquency Press: Berkeley and Los Angeles University of California.

Kin, k. (2012).The relationships between Internet addiction, subjective vitality, and subjective happiness, Cyberpsychol Behav Soc Netw.  Aug;15(8):404-10.

Liu,H. Ch., & et al. (2016). Self-harm and its association with internet addiction and internet exposure to suicidal thought in adolescents, Journal of the Formosan Medical Association,1-8.

Lee,P.N., et, al. (2011). Internet Communication Versus Face-to-face. Interaction in Quality of Life, Soc Indic Res, 100:375–389

Pontes, H. M., Kuss, D.J & Giggti. (2015). Clinical psychology of Internet addiction: a review of its conceptualization, prevalence, neuronal processes, and implications for treatment, International Gaming Research Unit, Psychology Division, Nottingham Trent University, Nottingham, UK,4, 11-23.

Li W, O’Brien JE, Snyder SM, Howard MO. (2015). Characteristics of Inter­net addiction/pathological Internet use in US university students: a qualitative-method investigation. PLoS One.10 (2):e0117372.

Saliceti, F. (2015). Internet Addiction Disorder, Procedia - Social and Behavioral Sciences 191, 1372 – 1376.

Shek DT, Tang VM, Lo CY. (2008). Internet addiction in Chinese adolescents in Hong Kong: assessment, profiles, and psychosocial correlates. Scientific World Journal, 8: 776-87.

Yang, S., & Tung, C. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computer Human Behavior, 23, 79-96.

بوند، جان، کورنر، لین (1389)، کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی، کمال، تهران، نشر دانژه.

بیرامی، منصور وهمکاران (1394). مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت، مجله سلامت جامعه، دوره 9، شماره 2، 28-1.

پیرزاده (1390). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره 1، 58-52.

حسینیان، سیدمحمد (1391). رابطه اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی، شادکامی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات در علوم رفتاری. 8(3):52-41.

 سلیمانی، نسترن؛ غلامحسین زاده، مهرسا (1390). اعتیاد به اینترنت و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور خدابنده. روانشناسان ایرانی. 4(6):58-24.

 شهبازی راد، افسانه و میردریکوند، فضل‌الله (1393).  رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سلامت روان و ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دوره 22، 1-8.

رستگار، سمانه و همکاران (1393). اعتیاد به اینترنت، صمیمت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان، مجلهروانشناسان ایرانی، سال یازدهم، شماره 42، 168-159.

عظیمی، علی (1394). نقش راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیش‌بینی استفاده‌ آسیب‌زا از فضای مجازی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

فریش، مایکل (2005). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ترجمه اکرم خمسه‌ای (1389). تهران: انتشارات ارجمند.

کریمی, مهدی؛ سید هادی معتمدی؛ حسن رفیعی و سید حسین محققی کمال. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط سلامت اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران 93-1392، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران.

Akin, A., & et al. (2015). Self-control Management and Internet addiction.International Online Journal of Educational Sciences, 7 (3), 95-100.

Ansari, A., et al. (2016). Internet Addiction and Happiness Among Medical Sciences Students in Southeastern Iran, Health Scope. 5(2):e33600, 1-7.

Armstrong L, Phillips J, Saling L. (2012). Potential determinants of heavi­er internet usage. Wiadomosci Psychiatryczne;15(3):118–27.

Bigges, S. (2000). Global village or urban jungle:Culture, self-construal_ and the Internet. Process Medicine Ecology, 1, 28-36.

Cepeda-Valery B, Cheong AP, Lee A, Yan BP. (2011). Measuring health related quality of life in coronary heart disease: the importance of feeling well. Int J Cardiol; 149(1):4–9.

Hirshi, Travis. (1966) Cause of delinquency Press: Berkeley and Los Angeles University of California.

Kin, k. (2012).The relationships between Internet addiction, subjective vitality, and subjective happiness, Cyberpsychol Behav Soc Netw.  Aug;15(8):404-10.

Liu,H. Ch., & et al. (2016). Self-harm and its association with internet addiction and internet exposure to suicidal thought in adolescents, Journal of the Formosan Medical Association,1-8.

Lee,P.N., et, al. (2011). Internet Communication Versus Face-to-face. Interaction in Quality of Life, Soc Indic Res, 100:375–389

Pontes, H. M., Kuss, D.J & Giggti. (2015). Clinical psychology of Internet addiction: a review of its conceptualization, prevalence, neuronal processes, and implications for treatment, International Gaming Research Unit, Psychology Division, Nottingham Trent University, Nottingham, UK,4, 11-23.

Li W, O’Brien JE, Snyder SM, Howard MO. (2015). Characteristics of Inter­net addiction/pathological Internet use in US university students: a qualitative-method investigation. PLoS One.10 (2):e0117372.

Saliceti, F. (2015). Internet Addiction Disorder, Procedia - Social and Behavioral Sciences 191, 1372 – 1376.

Shek DT, Tang VM, Lo CY. (2008). Internet addiction in Chinese adolescents in Hong Kong: assessment, profiles, and psychosocial correlates. Scientific World Journal, 8: 776-87.

Yang, S., & Tung, C. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computer Human Behavior, 23, 79-96.