مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. (نویسنده مسئول

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3 استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی ، دانشگاه تهران، تهران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

چکیده

 
نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان‌ها آغاز شده است و بسیاری از پژوهشگران از رویکرد هوشمند سازی دولت سخن گفته‌اند. با این‌ وجود تعریف دقیقی از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن‌که دارای اجماع باشد وجود ندارد. از طرفی هزینه بالای اجرای پروژه‌های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت‌ها را به مدل‌سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه‌ها تشویق می‌کند. ازاین‌رو در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل‌های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است اما به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به‌عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه‌بندی آن‌هاست؛ بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام‌مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص­های هر بعد با توجه به مطالعات پیشین رتبه‌بندی می‌شود. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که دولت هوشمند دارای شش بعد است: 1ـ مدیریت و رهبری هوشمند، 2ـ زیرساخت و فناوری هوشمند، 3ـ تعامل هوشمند، 4ـ خدمات هوشمند، 5ـ محیط هوشمند و 6ـ امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه‌شده در مقایسه با پژوهش‌های دیگر کامل‌تر و دارای دسته‌بندی مشخص است. این پژوهش اولین پژوهش به ‌منظور رتبه‌بندی شاخص‌ها و ابعاد دولت هوشمند است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Smart Government Model: Dimensions of Smart Government Using Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Mohammad Taghi TaghaviFard 2
  • Ali Moeini 3
  • Mohammad Reza Zynoddini 4
1 Associate Professor, Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran. (Corresponding Author: taghva@gmail.com )
2 Associate Professor, Industrial Management, Allameh Tabataba’i University
3 Professor, School of Engineering Sciences, Colledge of Engineering, University of Tehran, Tehran.
4 Ph.D. Candidate, IT managment, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

 
For about two decades, the different organizations have begun offering various types of electronic services in the world and many researchers have spoken about governments using multiple approaches to become smarter. However, there is no consensus and no precise definition of the smart government, its components and dimensions. On the other hand, the high cost of implementing macro-scale e-service projects encourages governments to initially model e-government and control costs. Hence, over a decade, various models for the development, delivery, evaluation, and other dimensions of e-government have been presented and discussed, but because of the novelty of the smart government as the new generation of e-government, no specific framework and model are provided. The purpose of this research is to identify the components and dimensions of smart government and their classification. Therefore, it tries to use the meta-synthesis method to systematically study scientific documents related to the discussion and to express the dimensions of the smart government. Finally, by using the Shannon entropy method, the indices of each dimension are ranked according to previous studies. The result of the research shows that the smart government has six dimensions: 1. Smart management and leadership; 2. Infrastructure and smart technology; 3. Smart interaction; 4. Smart service; 5. Smart environment; and 6. Smart security. The results of the research show that the proposed model is more complete than other studies, and it has a specific category. This research is the first research to rank the indicators and dimensions of smart government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • Smart Government
  • Maturity Model
  • Dimensions of Smart Government
  • Meta-synthesis Method
  • Shannon Entropy  

پورعزت، علی اصغر؛ طاهری عطار، غزاله (1385). مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 4(3)، 131-150.

شاهپری، علیرضا؛ کلانتری، نادیا. (1394). ارائه چارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 5(4)، 115-156.

Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., ... & Walker, S. (2012). Building understanding of smart city initiatives. In Electronic government (pp. 40-53). Springer Berlin Heidelberg.‏

Al-Hashmi, A. and Darem, A. B., (2008). Undestanding Phase of E-Government Project. Emerging Technologies in E-Government.

Al-Mansoori, H., Ali, A. B., & Al-Hassan, M. K. (2016). Evaluating and Measuring Governmental Smart and online Service in Terms of the Quality-The Case Study of UAE. International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering ISSN: 2319-7463, Vol. 5 Issue 2.

Anthopoulos, L. G., & Reddick, C. G. (2016). Smart City and Smart Government: Synonymous or Complementary?. In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (pp. 351-355). International World Wide Web Conferences Steering Committee.‏

Anthopoulos, L., Reddick, C. G., Giannakidou, I., & Mavridis, N. (2015). Why e-government projects fail? An analysis of the Healthcare. gov website.Government Information Quarterly.‏

Batagan, L. (2011). Smart cities and sustainability models. Informatica Economica, 15,80–87.

Beck C.(2002). Mothering multiples: a meta –Synthesis of the qualitative research, MCN, The American Journal of maternal /child nursing, 28(2), 93-99.

Bolívar, M. P. R. (2016). Characterizing the Role of Governments in Smart Cities: A Literature Review. In Smarter as the New Urban Agenda (pp. 49-71). Springer International Publishing.‏

Bolívar, M. P. R. (2015). Smart Cities: Big Cities, Complex Governance?. In Transforming City Governments for Successful Smart Cities (pp. 1-7). Springer International Publishing.

Bolívar, M. P. R., & Meijer, A. J. (2015). Smart Governance Using a Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model. Social Science Computer Review, 0894439315611088.

Cellary, W. (2013). Smart governance for smart industries. InProceedings of the 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. 91-93.‏

Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2017). A longitudinal cross-sector analysis of open data portal service capability: The case of Australian local governments. Government Information Quarterly.‏

Chen, S. C., Miau, S., & Wu, C. C. (2014). TOWARD A SMART GOVERNMENT: AN EXPERIENCE OF E-INVOICE DEVELOPMENT IN TAIWAN.

Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., ... & Scholl, H. J. (2012,). Understanding smart cities: An integrative framework. In System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on (pp. 2289-2297). IEEE.‏

Coates, B. E. (2003, January). Smart government in a less-advantaged community: meeting the challenges in Imperial County. In System Sciences, 2003. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference. IEEE.‏

Conradie, P., & Choenni, S. (2014). On the barriers for local government releasing open data. Government Information Quarterly, 31, S10–S17.

Du, Y. Y., & Qin, X. (2014). Multi-Strategy Web Service Discovery for Smart Government. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 536, pp. 625-631).

Eom, S. J., & Kim, J. H. (2014). The adoption of public smartphone applications in Korea: Empirical analysis on maturity level and influential factors. Government Information Quarterly, 31, S26-S36.‏

Fountain, J. E. , (2001). Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, Washington, DC: Brookings Institution Press.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. www. smart-cities. eu/download/smart_cities_final_report. pdf.

Giffinger, R., & Gudrun, H. (2010). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of the cities?. ACE: Architecture, City and Environment4(12), 7-26.‏

Gil-Garcia, J. R. (2012). Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. Information Polity17(3, 4), 269-280.‏

Gil-Garcia, J. R., & Aldama-Nalda, A. (2013). Smart city initiatives and the policy context: the case of the rapid business opening office in Mexico City. In Proceedings of the 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. 234-237. ACM.‏

Gil-García, J. R., & Luna-Reyes, L. F. (2006). Integrating conceptual approaches to e-government. Encyclopedia of e-commerce, e-government and mobile commerce, 636-643.‏

Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector. Government Information Quarterly, 31, I1-I8.

Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (2015). What makes a city smart? Identifying core components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization. Information Polity20(1), 61-87.‏

Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2016). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. Government Information Quarterly. doi:10.1016/j.giq.2016.03.002

Giuffre`, T., Marco Siniscalchia, S., & Tesorierea, G. (2012). A novel architecture of parking management for smart cities. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 53, 16–28.

Guo, X., & Lu, J. (2007). Intelligent e-government services with personalized recommendation techniques. International Journal of Intelligent Systems, 22(5), 401-417.‏

Harsh, A., & Ichalkaranje, N. (2015). Transforming e-Government to Smart Government: A South Australian Perspective. In Intelligent Computing, Communication and Devices (pp. 9-16). Springer India.

Hassan, I. M., Mahdi, A. A., & Al-Khafaji, N. J. (2014). THEORETICAL STUDY TO HIGHLIGHT THE SMART GOVERNMENT COMPONENTS IN 21 st CENTURY. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 3(12), 333-347.

Hoshino, H., & Zhong, N. (2007). Dynamic Hybrid Type Mining in an Intelligent e-Government Model. In Proceedings of the 2007 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology-Workshops. 26-30. IEEE Computer Society.‏

Howard, R., & Maio, A. D. (2013). Hype cycle for smart government, 2013.2013-07-22)[2015-03-10]. https://www.Gartner.com/doc/2555215/hype-cycle-smartgovernment.‏

Jiménez, C. E., Falcone, F., Solanas, A., Puyosa, H., Zoughbi, S., & González, F. (2014). Smart Government: Opportunities and Challenges in.Handbook of Research on Democratic Strategies and Citizen-Centered E-Government Services, 1.‏

Jin, G. Z., & Lee, J. (2014). Inspection technology, detection, and compliance: evidence from Florida restaurant inspections. The RAND Journal of Economics45(4), 885-917.‏

Jorgensen, M. R. (1986). The Munitions Base; Cause for Alarm for Strategic Planners. ARMY WAR COLL CARLISLE BARRACKS PA.

Key, T. and We, C. (2009). Smart IT. IEEE IT Pro, 20–23.

Kitchin, R. (2016). Reframing, reimagining and remaking smart cities. The Programmable City Working Paper 20.

‏Kliksberg, B. (2000). Rebuilding the state for social development: towards ‘smart government’. International Review of Administrative Sciences66(2), 241-257.‏

Kourtit, K., Nijkamp, P., & Arribas, D. (2012). Smart cities in perspective—A comparative European study by means of self-organizing maps. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25, 229–246.

Kravchenko, A. G., & Litvinova, S. F. (2015). The Prospects for Legislative Modeling “Smart Government” in Political and Legal Realities of Russia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 341.

Law, K. H., Lau, G., Kerrigan, S., & Ekstrom, J. A. (2014). REGNET: Regulatory information management, compliance and analysis. Government Information Quarterly, 31, S37-S48.‏

Lee, H.Y. and Wang, N.J. (2013). The implementation of integrating e-Procurement, e-Contracting, and e-Invoice platforms for the B2B E-MarketPlace web-based system. International Journal of Engineering Research, 2 (4), 300-309.

Lee, J., & Lee, H. (2014). Developing and validating a citizen-centric typology for smart city services. Government Information Quarterly, 31, S93-S105.‏

Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. Government Information Quarterly29(4), 446-454.‏

Maheshwari, D., & Janssen, M. (2014). Reconceptualizing measuring, benchmarking for improving interoperability in smart ecosystems: The effect of ubiquitous data and crowdsourcing. Government Information Quarterly, 31, S84-S92.‏

McCloskey, D. N. (1990). If you're so smart: The narrative of economic expertise. University of Chicago Press.‏

Mellouli, S., Luna-Reyes, L. F., & Zhang, J. (2014). Smart government, citizen participation and open data. Information Polity19(1, 2), 1-4.‏

Moore, M. O., & Suranovic, S. M. (1993). Lobbying and Cournot-Nash competition: Implications for strategic trade policy. Journal of International Economics35(3-4), 367-376.

Moreno, L. M. M., & Páez, J. O. T. (2013). Towards a new model for government IT management in Colombia. In Proceedings of the 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. 362-363. ACM.‏

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times (282-291). ACM.‏

Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 38, 25-36.

Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27, 585–607.

Pan, J. G., Lin, Y. F., Chuang, S. Y., & Kao, Y. C. (2011). From governance to service-smart city evaluations in Taiwan. In Service Sciences (IJCSS), 2011 International Joint Conference, 334-337. IEEE.‏

Petrov, O. (2011) Next generation e-government: transformation into open government, ICT@The World Bank, E-Democracy Conference, Ohrid, Macedonia.

Protić, D., Nestorov, I., & Vučetić, I. (2014). 3D Urban Information Models in making a'smart city': The i-SCOPE project case study. Geonauka, 2(3), 12-16.

Puron-Cid, G. (2014). Factors for a successful adoption of budgetary transparency innovations: A questionnaire report of an open government initiative in Mexico. Government Information Quarterly, 31, S49-S62.‏

Rubel, T. (2014). Smart government: creating more effective information and services. Retrieved, 2 May 2016, from: http://www.govdelivery.com/pdfs/IDC_govt_insights_Thom_Rubel.pdf

Ryan, J., McClure, C. R., & Wigand, R. T. (1994). Federal information resources management:New challenges for the nineties. Government InformationQuarterly11(3),301-314.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.‏

Savoldelli, A., Codagnone, C., & Misuraca, G. (2014). Understanding the e-government paradox: Learning from literature and practice on barriers to adoption. Government Information Quarterly31, S63-S71.‏

Sayogo, D. S., Pardo, T. A., & Bloniarz, P. (2014). Information flows and smart disclosure of financial data: A framework for identifying challenges of cross boundary information sharing. Government Information Quarterly31, S72-S83.‏

Scholl, H. J. (2012). Five trends that matter: Challenges to 21st century electronic government. Information Polity17(3, 4), 317-327.‏

Scholl, H. J., & Scholl, M. C. (2014). Smart governance: A roadmap for research and practice. iConference 2014 Proceedings.

Sudan, R. (2000). Towards SMART government: the Andhra Pradesh experience. Indian Journal of Public Administration46(3), 401-410.

Taylor, N. G., Jaeger, P. T., Gorham, U., Bertot, J. C., Lincoln, R., & Larson, E. (2014). The circular continuum of agencies, public libraries, and users: A model of e-government in practice. Government Information Quarterly31, S18-S25.‏

UAE Telecommunications Regulatory Authority, (2015). The National Plan for UAE Smart Government Goals, Dubai.

Valle-Cruz, D., & Sandoval-Almazán, R. (2014). E-gov 4.0: a literature review towards the new government. In Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research. 333-334. ACM.

Wirl, F. (1990). Do volatile oil prices and consumer adjustment costs justify an additional petroleum tax?. The Energy Journal11(1), 147-150.

Zahri, N. M., (2013), Getting to the next level of smart government, MAMPU (The Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit).

Zheng, L., & Zheng, T. (2014). Innovation through social media in the public sector: Information and interactions. Government Information Quarterly, 31, S106-S117.‏

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing53(3), 311-318.‏