ارائه مدل اعتماد برای بانکداری الکترونیکی در ایران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی نور طوبی، تهران.

2 دکترای مدیریت سیستم، عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی نور طوبی، تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش تجارت الکترونیکی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی نور طوبی، تهران.(نویسنده مسئول)؛ samaneh_rabbani92@student.nooretouba.ac.ir

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد در بانکداری الکترونیکی در ایران است. تمرکز بر مبحث اعتماد و ارائه مدل اعتماد جنبه نوآورانه پژوهش حاضراست. بدین منظور ابتدا مدل‌های اعتماد موجود در تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مدل شامل هفت بخش و در بردارنده هشت فرضیه است. این مدل به کمک پرسشنامه الکترونیکی بر روی نمونه آماری 227 نفره، متشکل از کاربران بانکداری الکترونیکی آزمون شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی روابط بین متغیرها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش مدل اندازه‌گیری، ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج به‌دست‌آمده از بین هشت فرضیه اصلی تحقیق، سه فرضیه رد و بقیه تائید شدند. فرضیات رد شده شامل ارتباط بین حریم خصوصی درک شده، تمایل به اعتماد و شایستگی درک شده با اعتماد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Trust Model for Electronic Banking in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghanada 1
  • Abouzar Arabsorkhi 2
  • Samaneh Rabbani 3
1 Ph.D. in Information Technology Management, Member of Information Technology Engineering in Noore touba University, Tehran
2 Ph.D in Management System, Member of Information Technology Engineering in Noore touba University, Tehran
3 MSc, Information Technology Engineering,E-commerce tendency, Noore touba University, Tehran.(Corresponding Author); samaneh_rabbani92@student.nooretouba.ac.ir
چکیده [English]

 
Purpose of this study is to provide a trust model in E-banking in Iran.
Concentrating on trust and presenting a trust model are since innovative side of this study. So, first the existing trust models in e-commerce and e-banking have been studied.The proposed model has seven main parts and eight theories. This model has been tested with electronic questionnaire on the sample of 227 people, including E-banking users. To analyze the data and determine the relationship between variables, Confirmatory factor analysis and PLS software is used. Data analysis in two parts. In The measurement part, technical characteristics of questionnaire including reliability, convergent validity and divergent were examined. In The structure part, structural Coefficients of model have been examined for evaluating hypotheses of study. After the studies, three theories have been rejected from the total of eight and the remaining theories have been accepted. The rejected theories include the relationship between perceive privacy, propensity to trust and perceived competency with trust.
P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • E-Banking
  • Trust Models
  • Electronic Banking in Iran

آماده, حمید.؛جعفر پور, محمود (1387). تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در چارچوب سند چشم انداز "ایران 1404". مجله دانش و توسعه , شماره 26.

حیدر پور, فرزانه؛ طهماسبی گتابی, ابوطالب (1388). تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران). پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی, شماره 1,ص. 44-52.

ذاکر شهرک, مهرداد؛ اسماعیل نژاد, احسان (1392). ارائه مدلی یکپارچه برای تراکنش های بانکداری الکترونیک بر پایاه اعتماد، ریسک و فضای خصوصی کاربر. کنفرانس مویایل ایران. تهران.

کمالی دهکردی, پروانه؛ خلیلی برکویی, زهرا (1391). عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی. گاهنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهار محال بختیاری .

معادی, منصوره.؛جاوید نیا, محمد؛ معادی, مرجان؛ جاویدنیا, مصطفی (1393). مدل جامع اعتماد بر خط در تجارت الکترونیکی. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار. تهران.

نورانی کوتنایی , محمد؛ علیزاده ثانی , محمد کاظم (1387). بررسی نقش و تأثیرگذاری اعتماد مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک. دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.

طالبی, کامبیز.؛ داوری , علی ؛دهقان نجم آبادی, عامر (1392). شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت های کار آفرینانه در شرکت های دانش بنیان. فصلنامه علی پژوهشی مطالعات مدیریت. شماره 71.

 

Beldad, A., Jong, M., & Steehouder, M. (2010). How shall I trust the faceless and the intangible? A literature review on the antecedents of online trust. Computers in Human Behavior, 857–869.

McKnight, D., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology. Information Systems Research, 334–359.

Tan, F., & Sutherland, P. (2004). Online Consumer Trust: A Multi-dimensional Model. journal of electronic commerce in organizations.

       Chechen Liao، Chun Chuang Liu، و Kuanchin Chen. (2011)Examining the impact of privacy, trust and risk perceptions beyond monetary transactions: An integrated model. Electronic Commerce Research and Applications، 702–715.

Costante, E., Hartog, J., & Petkovic, M. (2011). On-line Trust Perception: What Really Matters. Socio-Technical Aspects in Security and Trust (STAST) (pp. 52 - 59). Milan: IEEE.

feizi, k., & ronaghi, m. (2010). a model for e- bankingtrust in irans banking industry. international journal of industrial engineering & production research, 23-33.

G. S. Shergill MCom. (2005). Internet BankingAn Empirical Investigation of a Trust and Loyalty Model for New Zealand Banks. Journal of Internet Commerce.

Isfahani, A., Mircholi, A., Asadi, A., & Asadi Vasfi, M. ( 2013). A study of the effect of E-bank service on E-Trust: An E-Security approach. e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Security (ECDC) (pp. 1 - 10). Kish Island: IEEE.

Liao, C., Liu, C.-C., & Chen, K. (2011). Examining the impact of privacy, trust and risk perceptions beyond monetary transactions: An integrated model. Electronic Commerce Research and Applications, 702-715.

Lifen Zhao, A., & Koenig-Lewis, N. (2010). Adoption of internet banking services in China: is it all about trust? Bank Marketing.

Luo, H., & Ma, L. (2013). Empirical research on consumers' post-transaction general trust in B2C E-business. Service Systems and Service Management (pp. 208 - 213). Hong Kong: IEEE.

Mohd Kassim Norizan ، و Mohammed Ahmed Abdel Kader Abdulla. (2006). The influence of attraction on internet banking: an extension to the trust-relationship commitment model. International Journal of Bank Marketing، 424-442.

Mukherjee, A., & Nath, P. (2003). A model of trust in online relationship banking. International Journal of Bank Marketing, 5-15.

Mun˜o-Leiva, F., Luque-Martı´nez, T., & Sa´nchez-Ferna´ndez, J. (2010). How to improve trust toward electronic banking. Online Information Review, 907 - 934.

salehnil, M., Saki, M., Eshaghi, A., & Salehnia, N. (2014). A Model ofE-Loyalty and Word-Of-Mouth based on e-trust in E-banking services (Case trust in E-banking services (Case. International Conference on e-Commerce with focus on e-Trust (pp. 1 - 7). Mashhad: IEEE.

Salo, J., & Karjaluoto, H. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, 604 - 621.

shergill, G., lib, & bing. (2005). Internet Banking–An Empirical Investigation of a Trust. Journal of Internet Commerce.

Wong, D., Loh, C., & Bak, R. (2010). Offline and online banking – where to draw the line when building trust in ebanking? Bank Marketing.

Yousafzai, S., Pallister, J., & Foxall, G. (2003). A proposed model of e-trust for electronic banking. Technovation, 847–860.

Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling(3rded.). New York: Guilford

Press.