تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه‌های اجتماعی؛ با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگیهای سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.

2 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع). مشهد(نویسنده مسئول)؛ ghafourian@imamreza.ac.ir

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود.

4 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، شاهرود، شاهرود.


عنوان مقاله [English]

The Effect of Competitive Strategies on the Function of Marketers in Social Media; With Moderator Role of the Organizational Features

نویسندگان [English]

  • Saied Aibaghi Esfahani 1
  • Amir Ghafourian Shagerdi 2
  • Taghi Vahidi 3
  • Behnaz Daneshmadn 4
1 Assistant Professor, Faculty of Industrial Management, Shahroud Industry University.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza international university Mashad (Corresponding Author: ghafourian@imamreza.ac.ir
3 Ph.d Students of Business Management, Marketing Management, Shahroud Islamic Azad University
4 **** Ph.d Students of Business Management, Marketing Management, Shahroud Islamic Azad University