مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه ‏پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی و محقق پژوهشکده مدیریت و نوآوری

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی و محقق پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شبکه­های اجتماعی عمومی و تخصصی داخلی و خارجی و شناسایی نقاط تمرکز و مشترک آن­ها، بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و همچنین ارائه راهکارهائی به منظور توسعه و بهینه سازی شبکه­های اجتماعی ایرانی بر اساس شاخص­های سنجش توانمندی­های شبکه­های اجتماعی است. پژوهش حاضر از حیث نتیجه "کاربردی"، از حیث استراتژی "پیمایشی" و از حیث هدف "توصیفی" و از نوع ارزشیابی است. جامعه پژوهش شامل 6 شبکه عمومی خارجی و یک شبکه داخلی و 6 شبکه تخصصی خارجی و سه شبکه تخصصی داخلی می­باشد. مدل مورد استفاده برای انجام مقایسات مدلان.آی.سی.آی استفاده شده است این مدل مخفف چهار واژهدسترسی، اعتبار منابع، هوشمندی و تعاملات است که برای تحلیل ساختار شبکه­های اجتماعی و سنجش توانمندی­های آن­ها استفاده می­شود. 33 شاخص اصلی برای این معیارها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان می­دهد شبکه­های فیس بوک، مای اسپیس و کلوب در میان شبکه­های عمومی بیش‌ترین میزان تطابق با معیارها را دارند و سه شبکه گود ریدز، اچ آر و لینکدین در میان شبکه­های تخصصی بالاترین میزان مطابقت را با معیارهای سنجش توانمندی­های شبکه­های اجتماعی دارا هستند. در پایان نیز با توجه به انجام مقایسات و تحلیل نقاط اشتراک و قوت و ضعف هر یک از شبکه­ها راهکارهائی به منظور بهبود وضعیت شبکه­های اجتماعی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Usability and Sociability Of public and specialized social networking websites

نویسندگان [English]

  • Saeed Roshani 1
  • Nafiseh Rezaeenik 2
  • Seyed Mohammad Hosain Shojaei 3
1 Ph.D Student of Technology Management, Allameh Tabataba’i University and Researcher of Management and Innovation Research Institute
2 Master of management of technology, Islamic Azad university, research and science branch
3 Ph.D Student of management of Tehnology, Allameh Tabataba’i university and Researcher of Technology Study Institute
چکیده [English]

The aim of this paper is to compare the internal and international specialized and public social networks in order to identify their centralized and common issues, weaknesses and strengths of each selected social network, and propose the efficient solutions to improve and expand the social networks in Iran based on the “usability” and “sociability” factors of social network. The Research Method is conducted based on the library and evaluative studies. In this regard, the study sample includes six foreign public networks with a local network and six specialized international networks with three internal networks. NICI model is used to compare the selected social networks based on the four ‘Navigation’, ‘Interactivity’, ‘Source credibility’, and ‘Intelligence’criteria to analyze the structure of the social networks and assessment of their usability and sociability. In this regard, 33 main indexes for these criteria were examined and the result shows that Facebook, Myspace, and Cloob networks have the highest level of compatibility with the criteria among the selected public networks. Whereas, three Goodreads, HR, and Linkedin networks have the highest level of compatibility among the selected specialized social networks. Finally, according to the conducted comparison and analyzes concerning with the common, strengths and weaknesses issues of each network, efficient solutions are proposed to improve the status of social networking in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network
  • Usability
  • sociability
  • NICI model
  • Web2
 

بشیر، حسن، افراسیابی، محمد صادق. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.

حریری، نجلا و عنبری، امیرمهدی. (1390). سنجش قابلیت­های شبکه­های اجتماعی تخصصی و بی فارسی وارائه راهکارهای مناسب برای بهینه­سازی این شبکه­ها در ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

اکبری تبار، علی اکبر. (1390). مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی دوره و یو 24، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

Balakrishnan, B., Sundar, S.S. (2011). Where am I? How can I get there? Impact of navigability and narrative transportation on spatial presence. Hum. Comput. Interact. 26(3), 161–204.

Benevenuto, F., Rodrigues, T., Cha, M., Almeida, V. (2012). Characterizing user navigation and interactions in online social networks. Inform. Sci. 195, 1–14.

Bennett, J.(1984).Managing to meet usability requirements. In J. Bennett, D. Case, J. Sandelin, & M. Smith (Eds.), Visual display terminals: Usability issues and health concerns. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.

Boyd, D.M., Ellison, N.B.(2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. J. Comput. Mediat. Commun. 13(1), article 11.

Caverlee, J., Webb, S. (2008). A large-scale study of MySpace: observations and implications for online social networks. Proc. AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM)

Chinthakayala K., Zhao Ch., Kong J., Zhang K. (2013). A Comparative Study of Three Social Networking Websites, Springer Science & Business Media New York.

Curran, K., Murphy, C, Annesley, S.(2003). Web Intelligence in Information Retrieval. WI ‘03 Proceedings of the 2003 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence, pp. 409–412.

Findthebest website.(2013). Available at: http://social-networking. findthebest.com/

Hampton, K. N., L.S. Goulet, L. Rainie, and K. Purcell. (2011). Social networking sites and our live: How people’s trust, personal relationships, and civic and political involvement are connected to their use of social networking sites and other technologies. Pew Research Center’s Internet & American Life Project. Washington, D.C. 20036. June 16, 2011

Hillstrom L.( 2009) Online Social Networks, Lucent Book.

Joinson.(2007). A.N.: Looking at, looking up or keeping up with people? Motives and use of Facebook. Proceedings of CHI ’08. ACM, New York, pp. 1027–1036

Liu, Z. ( 2004).Perceptions of credibility of scholarly information on the web. Inf. Process. Manag. 40(6), 1027–1038.

Preece, J.(2001).Sociability and usability in online communities: determining and measuring success.Behav. Inform. Technol. J. 20(5), 347–356.

Sundar, S.S.(2006).Self as Source: Agency and Customization in Interactive Media Top Paper. Proc. the Annual Meeting of the International Communication Association.

Tredinnick, Luke.(2006).Web 2.0 and Business. Business Information Review, 23; 228

بشیر، حسن، افراسیابی، محمد صادق. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.

حریری، نجلا و عنبری، امیرمهدی. (1390). سنجش قابلیت­های شبکه­های اجتماعی تخصصی و بی فارسی وارائه راهکارهای مناسب برای بهینه­سازی این شبکه­ها در ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

اکبری تبار، علی اکبر. (1390). مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی دوره و یو 24، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

Balakrishnan, B., Sundar, S.S. (2011). Where am I? How can I get there? Impact of navigability and narrative transportation on spatial presence. Hum. Comput. Interact. 26(3), 161–204.

Benevenuto, F., Rodrigues, T., Cha, M., Almeida, V. (2012). Characterizing user navigation and interactions in online social networks. Inform. Sci. 195, 1–14.

Bennett, J.(1984).Managing to meet usability requirements. In J. Bennett, D. Case, J. Sandelin, & M. Smith (Eds.), Visual display terminals: Usability issues and health concerns. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.

Boyd, D.M., Ellison, N.B.(2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. J. Comput. Mediat. Commun. 13(1), article 11.

Caverlee, J., Webb, S. (2008). A large-scale study of MySpace: observations and implications for online social networks. Proc. AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM)

Chinthakayala K., Zhao Ch., Kong J., Zhang K. (2013). A Comparative Study of Three Social Networking Websites, Springer Science & Business Media New York.

Curran, K., Murphy, C, Annesley, S.(2003). Web Intelligence in Information Retrieval. WI ‘03 Proceedings of the 2003 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence, pp. 409–412.

Findthebest website.(2013). Available at: http://social-networking. findthebest.com/

Hampton, K. N., L.S. Goulet, L. Rainie, and K. Purcell. (2011). Social networking sites and our live: How people’s trust, personal relationships, and civic and political involvement are connected to their use of social networking sites and other technologies. Pew Research Center’s Internet & American Life Project. Washington, D.C. 20036. June 16, 2011

Hillstrom L.( 2009) Online Social Networks, Lucent Book.

Joinson.(2007). A.N.: Looking at, looking up or keeping up with people? Motives and use of Facebook. Proceedings of CHI ’08. ACM, New York, pp. 1027–1036

Liu, Z. ( 2004).Perceptions of credibility of scholarly information on the web. Inf. Process. Manag. 40(6), 1027–1038.

Preece, J.(2001).Sociability and usability in online communities: determining and measuring success.Behav. Inform. Technol. J. 20(5), 347–356.

Sundar, S.S.(2006).Self as Source: Agency and Customization in Interactive Media Top Paper. Proc. the Annual Meeting of the International Communication Association.

Tredinnick, Luke.(2006).Web 2.0 and Business. Business Information Review, 23; 228