عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مهرالبرز تهران

چکیده

‎ با رشد سازمان ها و پیچیده شدن فرآیندهای کسب­و­کار، مدیریت و کنترل آن­ها از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار می­باشد. بر این مبنا داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب­و­کار قوی در سازمان­ها، حائز اهمیت است. از آنجا که سیستم­های مدیریت فرآیندهای کسب­و­کار، سیستم­هایی الکترونیکی هستند که برای پشتیبانی، نظارت و مدیریت فرآیندها و فعالیت­های مختلف سازمان استفاده می­شوند، بنابراین به منظور جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند در پیاده­سازی سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار و مهم­تر از آن حفظ سازمان در برابر مخاطرات احتمالی پیاده­سازی این سیستم، لازم است قبل از هر اقدامی، از عواملی که در پیاده­سازی آن ضروری است، آگاهی کامل داشته باشیم. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل "عوامل کلیدی موفقیت پیاده­سازی سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار" انجام گرفته است. بر این ­اساس، در ابتدا، 34 عامل کلیدی شناسایی شده و در قالب پرسشنامه، به منظور تعیین اهمیت و اولویت آنها در میان اعضای جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارشناسان، تامین­کننده و پیاده­­کنندگان فناوری اطلاعاتی هستند که در زمینه مشاوره و یا پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب‏وکار دارای سابقه اجرایی پژوهشی حداقل 3 ساله می‌باشند که 128 پرسشنامه معتبر از این خبرگان جمع آوری شده است. در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 27 عامل کلیدی استخراج و در پنج گروه "مدیریتی"، "سازمانی"، "فرایندی"، "انسانی" و "فنی" به ترتیب اولویت و اهمیت قرار گرفتند. مدل حاصل از این پژوهش می­تواند به تامین­کنندگان و بکارگیرندگان سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار جهت موفقیت در روند پیاده­سازی این سیستم و مقابله با بحران­های احتمالی یاری رساند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors for the Implementation of Business Process Management Systems

نویسندگان [English]

  • Saeed Rouhani 1
  • Ahad Zare Ravasan 2
  • Homa Deilami 3
1 Assistant Professor of Management Department, Tehran University
2 Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Department of Information Technology Engineering, Mehralborz University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Nowadays, with the development of organizations and complexity of business processes, the management and control of such organizations are much more important than before. Therefore, having a determined prospect toward Business Processes Management (BPM) is significant. Since the BPM systems are electronic systems and they are used for supporting, monitoring and managing the processes and other activities in the organization, therefore for preventing misemployment of valuable resources in applying BPM systems and the protection of organization against possible risk of system application, it is necessary to be aware of the critical factors before taking any action. Accordingly, this research paper is conducted to present critical success factors for the implementation of BPM systems in Iran. In this regard, 34 critical factors were identified and presented to the experts through a questionnaire and the answers were analyzed using exploratory factor analysis method. The statistical population consists of managers, experts, suppliers, and developers of information systems having at least 3 years of experience in BPM systems. The designed questionnaires were distributed among the statistical sample and 128 completed questionnaires were returned and analyzed. Finally, 27 key factors categorized into 5 main groups as the following priorities: managerial, organizational, procedural, human-related, and technical. The result of this research can assist the suppliers and the users of BPM systems either in successful application process or confrontation with possible troubles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Management (BPM)
  • BPM system
  • Critical Success Factors
 

امیری، مجتبی. جشنی­آرانی، مجتبی. خالویی، علی. هاشمی­بازار، سیدمرتضی. (1390). عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب­وکار. دومین همایش ملی مدیریت فرایندهای سازمانی، مرکز همایش­های علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. صفحات 1 تا 6.

تارخ، محمدجعفر. تیمورنژاد، الهام. (1390). فاکتورهای موفقیت در سامانه‌های مدیریت فرایند کسب­وکار. مجله مهندسی صنایع و مدیریت سامانه‌ها، دوره 1، شماره 1، صفحات 31 تا 40.

حاجی صادقی، بهناز. نیرومند، پوراندخت. رنجبر، محبوبه. (1390). "چارچوب سنجش میزان آمادگی پیاده­سازی سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار در شرکت برق منطقه­ای تهران". فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 63، زمستان 89 و بهار 1390، صفحات 183 تا 201.

رضایی، کامران. تدین، سحر. استادی، بختیار و اقدسی، محمد. (1388). "عوامل کلیدی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت فرایند و ارائه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان ". نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحات 37 تا 52.

کلهری، آویشن. حاجی­حیدری نسترن. (1391). شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده­سازی مدیریت فرایندهای کسب­وکار. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 2، صفحات 149 تا 177.

Abdolvand, N. Albadvi, A. & Ferdowsi, Z. (2008). Assessing readiness for business process reengineering. Business Process Management Journal, 14(4), 497-511.

Al-Dahmash, A. & Al-Saleem, S. (2013). Evaluating phase level for critical success factors of BPM-system implementation: a case study in a Saudi government organization. Training, 17(16), 15.

Bai, C. & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics, 146(1), 281-292.

Bandara, W. Alibabaei, A. & Aghdasi, M. (2009). Means of achieving business process management success factors. Paper presented at the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems.

Chang, J. F. (2005). Business process management systems: strategy and implementation: CRC Press.

Dadashzadeh, M. (1989). Teaching MIS Concepts to MBA students: a critical success factor approach. Journal of Information Systems Education, 1(4).

Jeston, J. Nelis, J. & Davenport, T. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. 2008, NV: USA: Butterworth-Heinemann (Elsevier Ltd).

Juran, J. & Godfrey, A. B. (2000). Juran's Quality Handbook (Mcgraw Hill).

Lu, X.H. Huang, L.H. & Heng, M. S. (2006). Critical success factors of inter-organizational information systems - A case study of Cisco and Xiao Tong in China. Information & Management, 43(3), 395-408.

Melenovsky, M. J. & Sinur, J. (2006). BPM maturity model identifies six phases for successful BPM adoption. Gartner Research, Stamford.

Mc Sweeney, A. (2009). BPM Implementation - Success Criteria and Best Practice”

Miers, D. (2006). The keys to bpm project success. BPTrends, Jan.

Pant, K. & Juric, M. B. (2008). Business process driven SOA using BPMN and BPEL: From business process modeling to orchestration and service oriented architecture: Packt Publishing Ltd.

Ravesteyn, P. & Batenburg, R. (2010). Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation. Business Process Management Journal, 16(3), 492-507.

Rummler, G. A. & Branch, A. P. (2004). Business Process Management in U.S. Firms Today. A study commissioned by Rummler-Brache Group.

 Santos, H. M. Alves, C. F. Santos, G. V. & Santana, A. L. (2014). Identifying Strategies for Managing Critical Success Factors of BPM initiatives in Brazilian Public Organizations.

Scheithauer, G. & Wirtz, G. (2008). Applying business process management systems: a case study: Fak. Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik, Otto-Friedrich-Univ.

Trkman, P. (2010). The critical success factors of business process management. International Journal of Information Management, 30(2), 125-134.

Vom Brocke, J. & Rosemann, M. (2010). Handbook on business process management 1: Springer.

ZHU, J. & SONG, N. (2011). Evaluating Business Process Management Maturity: A case study on a Chinese electronic company.

 

ا