عوامل مؤثر در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران، نویسنده مسئول: Arohani.ie@gmail.com

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

گسترش کسب و کارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است. بنابراین آگاهی از مجموعه عوامل موثری که این انتخاب را تحت تاثیر قرار می­دهند برای مدیران و محققان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر مجموعه عوامل محیطی و سازمانی موثر بر انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی را در ادبیات موضوع شناسایی نموده و سپس با پرسش از مدیران 395 شرکت و 10 نفر خبره از طریق پرسشنامه و براساس سه معیار: هماهنگی درونی، هماهنگی بیرونی و هم افزایی داده­های لازم را جهت بررسی و رتبه­بندی این عوامل جمع­آوری کرده است. در رتبه بندی عوامل از تاپسیس فازی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که کلیه عوامل شناسایی شده عوامل موثری در انتخاب مدل‌های کسب و کار الکترونیکی در کسب وکارهای کوچک و متوسط ایران بوده، همچنین عوامل یکپارچگی فرایندها و راهبردهای سازمانی به ترتیب مهمترین عوامل موثر در انتخاب مدل‌های کسب و کار الکترونیکدر کسب و کارهای الکترونیک کوچک و متوسط ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Choice of e-Business Models of SMEs in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mohammadiann 1
  • Amir Rohani 2
  • Ali Hashemzehi 3
  • Mojtaba kariamian 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, and Accounting Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Marketing Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Marketing Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc. of Marketing Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran Abstract
چکیده [English]


Development of electronic business in the shadow of the digital economy forces the organizations to choose a proper e-business model. E-business models would be addressed as forefront of strategic management and a new contingency factor in the rapid recent information technology advances. Therefore, choice of e-business models would be considered as a strategic necessity in firms. So, awareness of factors affecting on its selection is important for managers and researchers. First of all, in this paper environmental and organizational factors affecting the choice of e-business models are reviewed from the related literature, and then, by collecting questionnaires from 395 firms and 10 experts, factors are evaluated and ranked using fuzzy TOPSIS based on three criteria: internal fit, external fit, and synergy. The obtained results showed that all the identified factors are critical in the selection of e-business models. Also, integration of process and organizational strategies are the most important factors in selecting e-business model in electronic small and medium size enterprises (E-SMEs).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Fuzzy TOPSIS
  • E-Business Model
  • E-SMEs
 

حسین زاده، هدایت، نصرتی، رضا (1393). بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در استان‌های منتخب کشور، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 7، پاییز، صص 108-91

حق‌شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره 1، بهار، صص 154-127.

خالوئی، علی، پورعزت، علی‌اصغر، شامی زنجانی، مهدی (1393). بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب‌وکار الکترونیک، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 3، پاییز، صص 394-375

دهکردی، علی، رضوانی، مهران، داوری، علی، فروزان، فاطمه (1393). مدل کسب‌وکار نوآورانه B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعه موردی: شرکت گلرنگ پخش)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 3، پاییز، صص 588-569

رضوانی، حمیدرضا (1390). روش تحقیق در مدیریت، تهران، مهربان نشر.

رضوانی، حمیدرضا، روحانی، امیررضا (1392). رابطه مدل کسب‌وکار و راهبرد محصول در کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 7، شماره 2، پائیز و زمستان، صص 73-45.

رضوانی، مهران، اصلاحی، محمد (1392). مفهوم­پردازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه الگو در بانک‌های نوظهور، فصلنامه مدیریت تحول، سال پنجم، شماره  10، پاییز و زمستان، صص 144-125

سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت www.enemad.ir

فتحیان، محمد و توحیدی، گلاره (1385). چارچوب گزینش مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک برتر در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، بی‌نا.

منوریان، عباس، مانیان، امیر، موحدی، مسعود، اکبری، محسن (1393). بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی بنگاه‌های کوچک و متوسط تهران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 1، بهار، صص 160-145

نصیری، محمدمهدی، پور محمدضیا، نادیا (1394). یک مدل تلفیقی جهت انتخاب تأمین‌کنندگان و تخصیص سفارش در زنجیره تأمین، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان، صص 128-117

Casadesus-Masanell, R. And Zhu, F. (2012), Business Model Innovation And Competitive Imitation: The Case Of Sponsor-Based Business Models, Strategic Management Journal; 34(4). 

Chen, S. and C. Hwang. (1992). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer Verlag Inc.

Chesbrough, H. R. S. Rosenbaum. (2000). the role of the business model in capturing value from innovation (working paper). Boston: Harvard Business School.

Debreceny, R. S. G. L. Gray, and A. Rahman. (2002). The Determinants of Internet FinancialReporting. Journal of Accounting and Public Policy 20(4/5):371-394.

Finnegan, P. and J. Hayes. (2005). Assessing Potential of e-Business Models: towards a framework for Decision-maker. European Journal of Operation Research 160(2): 365-379.

Kaplan, S. and M. Sawhney. (2000). E-Hubs: The New B2B Marketplaces. Harvard Business Review 78(3): 97-103.

Leitão, A. Cunha, P. Valente, F. Marques, P. (2013): Roadmap forbusiness models definition in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 7: 383-388.

Li x. and G. Reeves. (1999). A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research 115:507-517.

Linder J.C. and S. Cantrell. (2000). Changing business models. Chicago: Institute for Strategic Change.

Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review 80(5): 86-92.

Ng, Eric. (2005). An Empirical Framework Developed for Selecting B2B e-Business Models. Journal of Business & Industrial Marketing 20(4/5): 218-225.

Rappa, M.(2004). Managing the Digital Enterprise - Business Models on the Web. Raleigh, NC: North Carolina State University.

Redoli, J. Mompo, R. Garcia-Diez, J. Lopez-Coronado, M. (2008). A model for the assessment and development of Internet-based information and communication services in small and medium enterprises. Technovation, 28 (7): 424-435

Tapscott, D. D. Ticoll, D. Ticoll and A. Lowy. (2000). Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs. Boston: Harvard Business School Press.

Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electron Comber Europe 8(3): 1– 6.

Weill P. M.Vitale. (2001). Place to space. Boston: Harvard Business School Press.

Weill, P. Malone, T.W. And Apel, T.G. )2011(. "The Business Models Investors Prefer," MIT Sloan Management Review.vol 52, no 4.

Wise, R. and D. Morrison. (2000). beyond the exchange: the future of B2B. Harvard Business Review 201(11): 86-96.

Zott, C. and R. Amit. (2009). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning 43(2/3): 216-22.