نویسنده = حسن حسینی نسب
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین به منظور کشف و تجزیه وتحلیل دانش پدیده های استثنایی با استفاده از داده کاوی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 1-20

مسعود عابسی؛ الهه حاجی گل یزدی؛ حسن حسینی نسب؛ محمد باقر فخرزاد