مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق بامرور ادبیات موضوع و تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، مدل مفهومیمتناسب با شرایط بومی برای سنجشمیزان آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش، به کارگیری و بهره‌گیری از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شد.این مدل شامل 6 معیار اصلی (تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست‌ها وراهبردهای IT ،ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه منابع انسانی IT، زیرساخت IT و فرآیندهای مبتنی برIT) و 25 زیر معیاراست. اعتبار این مدل از طریق کسب نظر خبرگان و انجام آزمون های آماری اعتبار سنجی اولیه صورت گرفت. سپس بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش مقایسات زوجی‌ و به کارگیری نرم افزار اکسپرت چویس به ارزیابی معیارها، زیر معیارها و وزن‌دهی آنها پرداخته شد. در ادامه در مطالعه میدانی،مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی سازمان مورد مطالعه به کارگرفته شد ونتایج و پیشنهادهای مرتبط با توسعه وارتقاء سطح  مطلوبیت هر معیار و زیرمعیار ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Electronic Readiness of Organizations to use Information Technology and Communication Services, Using Analytical Hierarchy Process Technique

نویسندگان [English]

 • Jafar Bagherinejad 1
 • Halehi Satari 2

1 Assistant Professor, Industrial Engineering Department, University of Alzahra, Tehran-Iran

چکیده [English]

In this research after reviewing the relevant literature and comparative analysis of the e-readiness models, a conceptual framework for evaluation of organizational e-readiness based on the condition of Iranian organizations has been designed. Then, this model with 6 criteria (including commitment of top management, IT policies and strategies, specialized dimension of organizational management, IT human resource development, IT infrastructure and IT-related processes) and 25 sub-criteria was validated by statistical analysis and expert opinions and using Analytical Hierarchy Process technique(AHP)   and its software named Expert Choice. This model was tested and approved in a field study and the results for development and upgradeof the measures of model criteria in organization under study were offered

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and Communication Technology Services
 • Organizational Electronic Readiness
 • National and Organizational E-readiness models
 • Analytical hierarchy process
 1.  

  1. خبرنامه انفورماتیک، شماره (86)، آمادگی الکترونیکی، 1382.
  2. خبرنامه انفورماتیک، شماره (87)،  آمادگی الکترونیکی (بخش دوم)، 1382.
  3. اصغرپور، محمد جواد. (1381) تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. ساده، م (1375)، روش‌های تحقیق با جنبه‌های کاربردی، .1375
  5. ساعتی توماس. ال (1378) تصمیم سازی برای مدیران، مترجم: علی اصغر توفیق، تهران،  سازمان مدیریت صنعتی.
  6. غفرانی، پیروز (1382)، چالش‌های مدیریتی پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده اقتصاد و مدیریت ـ دانشگاه صنعتی شریف.
  7. مومنی، م  و قیومی، ف (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS ، کتاب نو، .1386
   1. APEC, (2000). APEC Readiness Initiative: EـCommerce Readiness Assessment Guide. http://ecommerce.gov/apec/.
   2. Bryan, J. Weiner, (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, Vol. 4, Oct, 2009.
   3. Comparison of eـreadiness assessment models, March 14, (2001). www.bridges.org/ereadiness/report.html
   4. CSPP, (1998). Readiness Guide for living in the Network World. Computer Systems Policy Project.

   www.cspp.org/project/readiness/index.html

  1. Dada, Danish (2006) “eـreadiness for developing countries: moving the focus from the environment to the users”. EJISDC, 27, 6, pp 1ـ14.
  2. eTechnology Group@IMRB,(2003). EـReadiness Assessment of Central Ministries and Departments.Prepared for Department of  Information Technology
  3. E.Castle, D.Lazarus, Y.Mitha, A.Molla, (2001).Assessing the ـReadiness of Westwrn Cape Tourism organizations. A Thesis Presented to the Department of InformationSystems University of Cape Town.
  4. Economist Intelligence Unit Limited (2007) “the 2007 Eـreadiness rankings”. http://www.eiu.com/2006eReadiness Rankings.
  5. Ghasemzadeh, F.,'(2003) Handouts in Electronic Government', Sharif University of Tecnology, Spring.
  6. KPMG Consulting, “eGovernment Capacity Check Criteria”, 2000
  7. McConnell & WITSA. (2000). Risk EـBusiness: Seizing the Opportunity ofGlobaleـreadiness.    http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/EreadinessReport.htm.
  8. Maugis,V., S.Madnick, M.Siegel, N.Choucri, MIT, (2003). GLOBAL eـ READINESS ـ for WHAT? http://ebusiness.mit.edu/.
  9. Molla, A. (2004) .the Impact of eـreadiness on ecommerce Success in developing countries: firmـlevel Evidence. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Precinct Centre, Manchester, M13 9QH, UK
  10. Molla,A. , Paul S.Licker, (2005). eCommerce adoption in developing countries  :a model and instrument. Information Management,Elsevier
  11. Olalokun, W.M. and Opesade, O.A. (2008) “An eـreadiness assessment of Nigeria’s premier university”. International Journal of Education and development using ICT, Vol4, No.2.2008.University of Ibadan Nigeria.
  12. R.Heeks, (2002). eـGovernment in Africa  Promise and Practice.
  13. Working Group on EـGovernment in the Developing World,'Roadmap for eـgovernment in the developing world'(2002) Pacific Council on International Policy, Word Bank, April.

   

   

  1. خبرنامه انفورماتیک، شماره (86)، آمادگی الکترونیکی، 1382.
  2. خبرنامه انفورماتیک، شماره (87)،  آمادگی الکترونیکی (بخش دوم)، 1382.
  3. اصغرپور، محمد جواد. (1381) تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. ساده، م (1375)، روش‌های تحقیق با جنبه‌های کاربردی، .1375
  5. ساعتی توماس. ال (1378) تصمیم سازی برای مدیران، مترجم: علی اصغر توفیق، تهران،  سازمان مدیریت صنعتی.
  6. غفرانی، پیروز (1382)، چالش‌های مدیریتی پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده اقتصاد و مدیریت ـ دانشگاه صنعتی شریف.
  7. مومنی، م  و قیومی، ف (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS ، کتاب نو، .1386
   1. APEC, (2000). APEC Readiness Initiative: EـCommerce Readiness Assessment Guide. http://ecommerce.gov/apec/.
   2. Bryan, J. Weiner, (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, Vol. 4, Oct, 2009.
   3. Comparison of eـreadiness assessment models, March 14, (2001). www.bridges.org/ereadiness/report.html
   4. CSPP, (1998). Readiness Guide for living in the Network World. Computer Systems Policy Project.

   www.cspp.org/project/readiness/index.html

  1. Dada, Danish (2006) “eـreadiness for developing countries: moving the focus from the environment to the users”. EJISDC, 27, 6, pp 1ـ14.
  2. eTechnology Group@IMRB,(2003). EـReadiness Assessment of Central Ministries and Departments.Prepared for Department of  Information Technology
  3. E.Castle, D.Lazarus, Y.Mitha, A.Molla, (2001).Assessing the ـReadiness of Westwrn Cape Tourism organizations. A Thesis Presented to the Department of InformationSystems University of Cape Town.
  4. Economist Intelligence Unit Limited (2007) “the 2007 Eـreadiness rankings”. http://www.eiu.com/2006eReadiness Rankings.
  5. Ghasemzadeh, F.,'(2003) Handouts in Electronic Government', Sharif University of Tecnology, Spring.
  6. KPMG Consulting, “eGovernment Capacity Check Criteria”, 2000
  7. McConnell & WITSA. (2000). Risk EـBusiness: Seizing the Opportunity ofGlobaleـreadiness.    http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/EreadinessReport.htm.
  8. Maugis,V., S.Madnick, M.Siegel, N.Choucri, MIT, (2003). GLOBAL eـ READINESS ـ for WHAT? http://ebusiness.mit.edu/.
  9. Molla, A. (2004) .the Impact of eـreadiness on ecommerce Success in developing countries: firmـlevel Evidence. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Precinct Centre, Manchester, M13 9QH, UK
  10. Molla,A. , Paul S.Licker, (2005). eCommerce adoption in developing countries  :a model and instrument. Information Management,Elsevier
  11. Olalokun, W.M. and Opesade, O.A. (2008) “An eـreadiness assessment of Nigeria’s premier university”. International Journal of Education and development using ICT, Vol4, No.2.2008.University of Ibadan Nigeria.
  12. R.Heeks, (2002). eـGovernment in Africa  Promise and Practice.
  13. Working Group on EـGovernment in the Developing World,'Roadmap for eـgovernment in the developing world'(2002) Pacific Council on International Policy, Word Bank, April.

   

   

  1. خبرنامه انفورماتیک، شماره (86)، آمادگی الکترونیکی، 1382.
  2. خبرنامه انفورماتیک، شماره (87)،  آمادگی الکترونیکی (بخش دوم)، 1382.
  3. اصغرپور، محمد جواد. (1381) تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. ساده، م (1375)، روش‌های تحقیق با جنبه‌های کاربردی، .1375
  5. ساعتی توماس. ال (1378) تصمیم سازی برای مدیران، مترجم: علی اصغر توفیق، تهران،  سازمان مدیریت صنعتی.
  6. غفرانی، پیروز (1382)، چالش‌های مدیریتی پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده اقتصاد و مدیریت ـ دانشگاه صنعتی شریف.
  7. مومنی، م  و قیومی، ف (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS ، کتاب نو، .1386
   1. APEC, (2000). APEC Readiness Initiative: EـCommerce Readiness Assessment Guide. http://ecommerce.gov/apec/.
   2. Bryan, J. Weiner, (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, Vol. 4, Oct, 2009.
   3. Comparison of eـreadiness assessment models, March 14, (2001). www.bridges.org/ereadiness/report.html
   4. CSPP, (1998). Readiness Guide for living in the Network World. Computer Systems Policy Project.

   www.cspp.org/project/readiness/index.html

  1. Dada, Danish (2006) “eـreadiness for developing countries: moving the focus from the environment to the users”. EJISDC, 27, 6, pp 1ـ14.
  2. eTechnology Group@IMRB,(2003). EـReadiness Assessment of Central Ministries and Departments.Prepared for Department of  Information Technology
  3. E.Castle, D.Lazarus, Y.Mitha, A.Molla, (2001).Assessing the ـReadiness of Westwrn Cape Tourism organizations. A Thesis Presented to the Department of InformationSystems University of Cape Town.
  4. Economist Intelligence Unit Limited (2007) “the 2007 Eـreadiness rankings”. http://www.eiu.com/2006eReadiness Rankings.
  5. Ghasemzadeh, F.,'(2003) Handouts in Electronic Government', Sharif University of Tecnology, Spring.
  6. KPMG Consulting, “eGovernment Capacity Check Criteria”, 2000
  7. McConnell & WITSA. (2000). Risk EـBusiness: Seizing the Opportunity ofGlobaleـreadiness.    http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/EreadinessReport.htm.
  8. Maugis,V., S.Madnick, M.Siegel, N.Choucri, MIT, (2003). GLOBAL eـ READINESS ـ for WHAT? http://ebusiness.mit.edu/.
  9. Molla, A. (2004) .the Impact of eـreadiness on ecommerce Success in developing countries: firmـlevel Evidence. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Precinct Centre, Manchester, M13 9QH, UK
  10. Molla,A. , Paul S.Licker, (2005). eCommerce adoption in developing countries  :a model and instrument. Information Management,Elsevier
  11. Olalokun, W.M. and Opesade, O.A. (2008) “An eـreadiness assessment of Nigeria’s premier university”. International Journal of Education and development using ICT, Vol4, No.2.2008.University of Ibadan Nigeria.
  12. R.Heeks, (2002). eـGovernment in Africa  Promise and Practice.
  13. Working Group on EـGovernment in the Developing World,'Roadmap for eـgovernment in the developing world'(2002) Pacific Council on International Policy, Word Bank, April.