نویسنده = ابراهیم رجب پور
تعداد مقالات: 2
1. تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 19-40

ابراهیم رجب پور؛ سارا بابااحمدی بابااحمدی


2. عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتن ىبر وب در آموزش ضمن خدمت

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 165-188

محمدرضا تقوا؛ ابراهیم رجب پور؛ سارا بابااحمدى