مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مقاله پژوهشی دورکاری هوشمند بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1. تأثیر تعارض کار- خانواده بر رضایت از زندگی با میانجیگری استرس شغلی و رضایت شغلی در تدریس حضوری و مجازی از دیدگاه اساتید

مسعود سیم خواه؛ الهه محمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2022.58702.1905

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعارض کار-خانواده بر رضایت از زندگی با نقش میانجی استرس شغلی و رضایت شغلی است. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری نامحدود شامل اساتید دانشگاه است که تعداد384 نفر به‌روش دردسترس انتخاب ‌شدند. جمع‌آوری داده با استفاده از پرسشنامه‌های الکترونیک و تحلیل آماری با نرم‌افزارهایSPSS وSMARTPLS3 انجام‌شد. ...  بیشتر