ابعاد اجتماعی ناهم‌سویی فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار

نویسنده

بازرس فناوری اطلاعات، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (نویسنده مسئول)؛ m.ahmady@cbi.ir

چکیده

در این مقاله، ابعاد اجتماعی موانع دستیابی به همسویی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار از طریق انجام یک مطالعه­ای موردی، در پست‌بانک ایران شناسایی شده است. داده‌ها از طریق انجام 10 مصاحبه با خبرگان مربوط به هر دو حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکار بانک و نیز بررسی برخی از اسناد داخلی بانک جمع‌آوری شده است. در این پژوهش، 20 مورد از موانع و مشکلات اصلی دستیابی به همسویی شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که "عدم وجود برنامه‌ریزی استراتژیک مشترک"،"شناخت نامناسب واحدهای سازمانی از محیط یکدیگر"،"ساختار نامناسب اداری بانک"،"عدم وجود یک اداره سازمان و روش‌های قوی"،"عدم تعریف دقیق وظایف و نقش‌ها در پروژه‌ها"و"همکاری محدود و عدم وجود حمایت متقابل در دستیابی به همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب‌وکار"، از جمله اصلی‌ترین موانع دستیابی به همسویی به شمار می‌رود. شناخت این موانع، ضمن فراهم آوردن زمینه مطالعات آتی در خصوص تدوین چارچوب‌های دستیابی به همسویی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن برای پژوهشگران، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با شناسایی این موانع، اقدامات مؤثری جهت به منظور ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب‌وکار انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Dimensions of Information Technology (IT) and Business Misalignment

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ahmadi
IT Inspector, Banking Soundness Assessment Department, Central Bank of Islamic Republic of Iran (CBI).(Corresponding Author: m.ahmady@cbi.ir)
چکیده [English]

In this study, social dimensions of obstacles to achieve alignment in IT and business have been identified through a case study in the Post Bank of Iran. The data have been collected through conducting 10 interviews with experts in both fields of IT and business as well as reviewing some internal documents of the bank. In this study, 20 of the main obstacles and problems of achieving alignment were identified. The findings of the study showed that “lack of joint strategic planning”, “organizational units’ inappropriate understanding about each other”, “unsuitable administrative structure of the bank”, “lack of a strong Organization and Methods office”, “lack of precise definition of tasks and roles in projects”, and “limited cooperation and lack of mutual support in achieving alignment between IT and business” are among the main obstacles to achieve alignment. Understanding these obstacles, while providing background for future studies on achieving alignment considering its social dimensions for researchers, helps organizations make effective efforts to bring about an alignment between IT and business by identifying these obstacles

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT and business alignment
  • social dimensions of Misalignment
  • IT strategies
  • business strategies
  • joint strategic planning
ذوالفقارخانی، نسرین و فیض، داود. (1395)، تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی با میانجی‌گری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی‌های سازمان،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، دوره 4، شماره 16، صص 88-63.
شهسواری‌پور، ناصر؛ رضوان‌دوست، شهلا؛ میرزایی، امیر و حیدربیگی، شهلا. (1396)، رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب‌وکار با چابکی سازمانی در شرکت‌های نرم‌افزاری،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، دوره 5، شماره 19، صص 103-75.
علی‌احمدی، علیرضا؛ کریم‌زادگان مقدم، داود، ایزدبخش، حمیدرضا و قورچیان، رضا.(1391)، ارزیابی میزان هم‌راستایی فناوری اطلاعات در کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های تجمیعی (پیمایشی درباره سازمان صندوق بازنشستگی نفت)،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 12، صص 164-135.
Abdolvand, N. & Sepehri, M. M. (2016). Antecedents of Strategic Information Systems Alignment in Iran. Journal of Global Information Technology Management, 19(2): 80-103.
Abu Seman, E. & Salim, J. (2013). A Model for Business-IT Alignment in Malaysian Public Universities. 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI 2013), Procedia Technology, 11: 1135-1141.
Al-Surmi, A., Cao, G. & Duan, Y. (2019). The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance. Industrial Marketing Management, Available online 10 April 2019: https://doi.org/ 10.1016/j.indmarman.2019.04.002.
Bagheri, S., Kusters, R.J., Trienekens, J.J.M. & Grefen, P.W.P.J. (2019). A reference model-based user requirements elicitation process: Toward operational business-IT alignment in a co-creation value network. Information and Software Technology, 111: 72-85.
Beimborn, D., Schlosser, F. & Weitzel, T. (2009). Proposing a theoretical model for IT governance and IT business alignment. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Waikoloa, Hawaii.
Chan, Y. E. & Reich, B. H. (2007). IT alignment: What have we learned? Journal of Information Technology, 22(4): 297-315.
Charoensuk, S., Wongsurawat, W. & Ba Khang, D. (2014). Business-IT Alignment: A practical research approach. Journal of High Technology Management Research 25: 132-147.
Chen, L. (2010). Business–IT alignment maturity of companies in China. Journal of Information & Management, 47: 9-16.
El-Mekawy, M., Rusu, L. & Perjons, E. (2015). An evaluation framework for comparing business-IT alignment models: A tool for supporting collaborative learning in organizations. Journal of Computers in Human Behavior, 6: 112-131.
Feeny, D. F., Edwards, B. R. & Simpson, K. M. (1992). Understanding the CEO/CIO relationship. MIS Quarterly, 16(4): 435-448.
Gutierrez, A. & Serrano, A. (2008). Assessing Strategic, Tactical, and Operational Alignment Factors for SMEs: Alignment across the Organisation’s Value Chain. International Journal of Value Chain Management, 2(1): 33-56.
Hussin, H., King, M. & Cragg, P. (2002). IT alignment in small firms. European Journal of Information Systems, 11(2): 108-127.
Johnson, A. M. & Lederer, A. L. (2010). CEO/CIO mutual understanding, strategic alignment, and the contribution of IS to the organization. Information & Management, 47(3): 138-149.
Kashanchi, R. & Toland, J. (2008). Investigating the social dimension of alignment: focusing on communication and knowledge sharing. Proceedings of the 19th Australasian Conference on Information Systems, Christchurch, New Zealand.
Kearns, G. & Sabherwal, R. (2006). Strategic alignment between business and information technology: A knowledge-based view of behaviors, outcome, and consequences. Journal of Management Information Systems, 23(3): 129-162.
Khaiata, M. & Zualkernan, I. A. (2009). A Simple Instrument to Measure IT-Business Alignment Maturity. Journal of Information Systems Management, 26(2): 138-152.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry, Beverly Hills, CA, Sage.
Luftman, J. & Brier, T. (1999). Achieving and sustaining business-IT alignment. California Management Review, 42(1): 109-122.
Reich, B. H. & Benbasat, I. (2000). Factors that influence the social dimension of alignment between business and information technology objectives. MIS Quarterly, 24(1): 81-113.
Shao, Z. (2018). Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management, 44:96-108.
Shpilberg, S. B., Berez, S., Puyear, R. & Shah, S. (2007). Avoiding the Alignment Trap in Information Technology. MIT Sloan Management Review, 49(1): 51-58.
Singh, S. & Woo, C. (2009). Investigating business-IT alignment through multi-disciplinary goal concepts. Journal of Requirements Eng, 14: 177-207.
Sousa, J. & Machado, R. (2014). Sociomaterial enactment drive of business/IT alignment: from small data to big impact. Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS 2014), Procedia Technology 16: 569-582.
Tan, F. B. & Gallupe, R. B. (2006). Aligning business and information systems thinking: A cognitive approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 53(2): 223-237.
Teo, T. & Ang, J. (1999). Critical success factors in the alignment of IS plans with business plans. International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals, 19(2): 173-185.
Wagner, H., Beimborn, D., Franke, J. & Weitzel, T. (2006). IT business alignment and IT usage in operational processes: A retail banking case. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2006), Koloa, Kauai.
Wong, T. C., Ngan, S., Chan, F. & Chong, A. (2012). A two-stage analysis of the influences of employee alignment on effecting business–IT alignment. Journal of Decision Support Systems, 53: 490-498.