راهکارهای رفع موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین استارتاپ های مواد غذایی تندمصرف

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.(نویسنده مسئول)؛ mojtaba_aghaei68@yahoo.com

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران


عنوان مقاله [English]

Solutions for Removing Knowledge Management Implementation Barriers in the Supply Chain of Fast Moving Consumer Goods

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri  1
  • Mojtaba Aghaei 2
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 3
1 Ph.D. Student, Operations and Production Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 Ph.D. Student, Operations Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran (Corresponding Author: mojtaba_aghaei68@yahoo.com)
3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran