مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون نرم افزارهای متن باز در سال‏های اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تدوین ره نگاشتی جامع جهت توسعه این نرم افزارها در کشور ضروری به نظر می‏رسد. تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مهمی که توجه به آنها می‏تواند منجر به تدوین ره نگاشتی جامع و فراگیر در این حوزه شود، می‏پردازد. به همین جهت با بررسی برخی از مشهورترین تحقیقات انجام شده جهت تدوین برنامه‏های کلان و ره نگاشت‏های توسعه نرم افزارهای متن باز، 21 عامل مهم شناسایی شده است. پس از طراحی دو پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، هشت عامل به عنوان الزامات اصلی تدوین ره نگاشت توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران استخراج شد و اولویت‏های آنها تعیین گردید. در انتها نیز این الزامات در قالب سه بعد اصلی ره نگاشت فناوری که شامل بعد استراتژی‏های کلان ملی و سیاست‏های بازار، بعد محصول و فناوری و  بعد منابع و زیرساخت‏ها می‏باشد، ارائه شده است. الزامات بدست آمده در این مقاله با توجه به ظرفیت‏های کشور در حوزه نرم افزارهای متن باز، نمایش بهتری از الزامات مورد نیاز برای تدوین ره نگاشت نرم افزارهای متن باز در کشور را داراارائه می کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Important necessities for formulation of Open Source Software Roadmap in Iran ررررررررر

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Taghva 1
 • Mohammad Naghizadeh 2
 • Reza Naghizadeh 3

1 Assistant Professor of Indusral Management, Allameh Tabataba’i University Tehran, Iran

2 Phd of Technology Managementt, Allameh Tabataba’i University Tehran, Iran

3 Phd of Science and Technology Policy Tarbiat Modarres University Tehran, Iran.

چکیده [English]

According to extension of using open source software packages in recent years especially in developing countries, preparing a comprehensive roadmap for open source software development in Iran is essential. This research identifies and prioritizes factors important for preparing a precise roadmap in this field. So after investigating some of the most important researches for preparing open source software plans and roadmaps, 21 important factors were selected. After designing two questionaries and doing survey, 8 factors were elicited as the main necessities of preparing open source software roadmap in Iran and then were prioritized. At last, these necessities presented in three main aspects of technology roadmap including national strategies and market policies, aspect of product and technology and finally the aspect of sources and infrastructures. The necessities presented in this article because of considering capacities existence in Iran software industry can show factors essential for preparing open source software roadmap for Iran.  
 
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open Source software
 • Road Map
 • Technology
 1.  

  1. Analysis of software process and product metrics of both areas., (2006). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
  2. Bergelt, K., (2000). Charting the future: Motorola’s approach to technology planning. Report of the 6th Annual Cambridge Technology Management Symposium. Cambridge. 13-14th July, pp 10-11.
  3. Calibre Project., (2006). Co-ordination Action for Libre Software Engineering for Open Development Platforms for Software and Services. Supported by the European Commission. Retrieved from www.Calibre.ie in 2008.
  4. Current Status of FOSS Report., (2007). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
  5. Duijnhouwer, F., Widdows, C., Capgemini Open Source Maturity Model. Website: on March 30, 2005.
  6. Donham, P., Ten Rules for Evaluating Open Source Software. Point of view paper, Collaborative consulting, 2004.
  7. URL http://www.collaborative.ws/ leadership.php?subsection=27. Retrieved on August 8, 2005.
   1. F/OSS Curriculum Report., (2007). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
   2. F/OSS National Program Start-up Roadmap Report., (2006). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
   3. Floss project., (2001). Free Libre & Opensource Software. Supported by European commission. Retrieved from www.flossproject.org in 2008.
   4. Floss- us project., (2003). Economic Organization and Viability of Open Source/Free Software. Supported by Stanford University. Retrieved from www.stanford.edu//group/Floss-us in 2008
   5. Fuggetta, A., (2003). Open source software – An evaluation. Journal of Systems and Software. 66(1), 77–90.
   6. Gallego, M., Luna, P., Bueno, S., (2007). User Acceptance Model of Open Source Software. Computers in Human Behavior. 24, 2199–2216.
   7. Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R., (2000). Fast-start technology roadmapping. Proceedings of the 9th International Conference on Management of Technology (IAMOT 2000). 21-25th February, Miami.
   8. Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R., (2001). Characterisation of technology roadmaps: purpose and format. Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET ’01). Portland, 29th July - 2nd August, pp. 367-374.
   9. Reference models & case studies of successful distributed development cases., (2005). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
   10. Roadmap of research in the domain of Libre/OSS., (2006). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
   11. Ruffin, C., & Ebert, C., (2004). Using open source software in product development. A primer. IEEE Software. 21(1), 82–86.
   12. The Opensource Software Definition., (2008). Retrieved from http://opensource.org/docs/osd in 2008.
   13. Tossad project., (2006). Towards Open Source Software adoption and dissemination. Supported by European Commission. Retrieved from www.eu-ecss.eu/events/related-projects-1/www.tossad.org  in 2008.
   14. Yildirim, N., Ansal, H., Yildirim, H., (2007). Foresighting the open source code from a developing country perspective. In IAMOT 2007 conference, Miami, USA.

  22. خوانساری، محمد، ربیعی، حمید رضا.، (1384).  مقدمه‏ای بر نرم افزارهای آزاد / متن باز. شورای عالی انفورماتیک کشور.

  23. معرفی طرح ملی نرم افزارهای متن باز، (1388). استخراج شده از وب سایت www.foss.ir در سال 1388.

  24. مومنی، منصور، (1385).، مباحث نوین در تحقیق در عملیات. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چاپ اول.

  25. نقی زاده، رضا، (1388).، شناسایی و اولویت‏بندی معیارهای ارزیابی نرم افزارهای متن باز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: پیام حنفی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.

   

  1. Analysis of software process and product metrics of both areas., (2006). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
  2. Bergelt, K., (2000). Charting the future: Motorola’s approach to technology planning. Report of the 6th Annual Cambridge Technology Management Symposium. Cambridge. 13-14th July, pp 10-11.
  3. Calibre Project., (2006). Co-ordination Action for Libre Software Engineering for Open Development Platforms for Software and Services. Supported by the European Commission. Retrieved from www.Calibre.ie in 2008.
  4. Current Status of FOSS Report., (2007). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
  5. Duijnhouwer, F., Widdows, C., Capgemini Open Source Maturity Model. Website: on March 30, 2005.
  6. Donham, P., Ten Rules for Evaluating Open Source Software. Point of view paper, Collaborative consulting, 2004.
  7. URL http://www.collaborative.ws/ leadership.php?subsection=27. Retrieved on August 8, 2005.
   1. F/OSS Curriculum Report., (2007). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
   2. F/OSS National Program Start-up Roadmap Report., (2006). Extracted from Tossad project. Retrieved from www.tossad.org in 2008.
   3. Floss project., (2001). Free Libre & Opensource Software. Supported by European commission. Retrieved from www.flossproject.org in 2008.
   4. Floss- us project., (2003). Economic Organization and Viability of Open Source/Free Software. Supported by Stanford University. Retrieved from www.stanford.edu//group/Floss-us in 2008
   5. Fuggetta, A., (2003). Open source software – An evaluation. Journal of Systems and Software. 66(1), 77–90.
   6. Gallego, M., Luna, P., Bueno, S., (2007). User Acceptance Model of Open Source Software. Computers in Human Behavior. 24, 2199–2216.
   7. Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R., (2000). Fast-start technology roadmapping. Proceedings of the 9th International Conference on Management of Technology (IAMOT 2000). 21-25th February, Miami.
   8. Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R., (2001). Characterisation of technology roadmaps: purpose and format. Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET ’01). Portland, 29th July - 2nd August, pp. 367-374.
   9. Reference models & case studies of successful distributed development cases., (2005). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
   10. Roadmap of research in the domain of Libre/OSS., (2006). Extracted from Calibre project. Retrieved from www.calibre.ie in 2008.
   11. Ruffin, C., & Ebert, C., (2004). Using open source software in product development. A primer. IEEE Software. 21(1), 82–86.
   12. The Opensource Software Definition., (2008). Retrieved from http://opensource.org/docs/osd in 2008.
   13. Tossad project., (2006). Towards Open Source Software adoption and dissemination. Supported by European Commission. Retrieved from www.eu-ecss.eu/events/related-projects-1/www.tossad.org  in 2008.
   14. Yildirim, N., Ansal, H., Yildirim, H., (2007). Foresighting the open source code from a developing country perspective. In IAMOT 2007 conference, Miami, USA.

  22. خوانساری، محمد، ربیعی، حمید رضا.، (1384).  مقدمه‏ای بر نرم افزارهای آزاد / متن باز. شورای عالی انفورماتیک کشور.

  23. معرفی طرح ملی نرم افزارهای متن باز، (1388). استخراج شده از وب سایت www.foss.ir در سال 1388.

  24. مومنی، منصور، (1385).، مباحث نوین در تحقیق در عملیات. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چاپ اول.

  25. نقی زاده، رضا، (1388).، شناسایی و اولویت‏بندی معیارهای ارزیابی نرم افزارهای متن باز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: پیام حنفی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.