دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-143 
3. بررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار در ایران

صفحه 61-74

محمد موسی خانی؛ سیروس علیدوستی؛ مصطفی شاه بوداغیان