دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-156 
2. بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش

صفحه 25-35

محمد تقی تقوی فرد؛ مهران شیرزاد؛ زینب صلواتی؛ علی پوراشرف


6. روابط فردی، انباشت دانش و عملکرد خدمات مراقبت سلامت

صفحه 113-129

جمشید صالحی صدقیانی؛ وحید نجفی کلیانی؛ موسی رضوانی چمن زمین