مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر چابکی کسب وکار

محمد باشکوه؛ میترا شکسته بند

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 1-24

چکیده
  چابکی سازمان یکی از مفاهیم مدیریت مرتبط با رقابت، فعالیتهای کسبوکار و ساختارهایشرکت در قرن بیستویک مطرح است. چابکی شرکتها در کنار سایر تئوریهای مدیریت در موفقیتشرکتها در محیط متلاطم بازار اساسی است. در این راستا قابلیتهای فناوری اطلاعات از چابکیسازمان پشتیبانی کرده و نقش اساسی در درک و واکنش نسبت به محیط دارند. این تحقیق بدنبالبررسی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش

محمد تقی تقوی فرد؛ مهران شیرزاد؛ زینب صلواتی؛ علی پوراشرف

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 25-35

چکیده
  مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین رشته ای، شالوده ای از توانایی های مختلف از رشته های مدیریت،سیستمهای اطلاعات مدیریت و اطلاع رسانی، اقتصاد، کامپیوتر و نظایر آن را در برمی گیرد. هدف اصلیاین تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش در شرکت توانیر می باشد. روشتحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه به ...  بیشتر

مدلی برای تبیین تأثیر عوامل فردی بر پذیرش تجارت سیارتوسط تلفن همراه (TAM) با استفاده از مدل پذیرش فناوری

عبدالمجید مصلح؛ عادل پوردهقان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 37-64

چکیده
  امروزه دستگاههای تلفنهمراه راه و روش برقراری ارتباط و تعامل را تغییر داده و دارای تأثیرقوی بر مدیریت نوین میباشد، همچنین امکان انجام اثربخش فعالیتهای موجود را فراهم کرده وفعالیتهای کاملاً جدیدی را ایجاد کرده است. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه بازاری استکه پتانسیل عظیمی برای مخابرات و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات تجارت موبایلی ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک

حامد دهقانان؛ نرگس شاه محمدی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 65-86

چکیده
  یکی از نوآوریهایی که در اثرتحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی راتجربه نموده، بانکداری الکترونیک است. بانکداری ازطریق تلفن همراه یکی از جدیدترین کانالهای توزیعالکترونیکی برای بانکهایی است که فناوری، به طور فزایندهای عنصر حیاتی برای آنها شده، راحتی وارزش افزوده را برای مشتری و بانک افزایش میدهد.با توجه به اهمیت ...  بیشتر

تأثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

مرتضی آ معلق؛ غلامرضا شهریاری؛ احد زارع رواسان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 88-111

چکیده
  فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری است که به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیتپروژه های پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، شناخته میشود. اما این مسئله کمتر به صورتعلمی مورد تحقیق قرار گرفته است و جنبه های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. لذا در این تحقیق، تلاششده است تا رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله ...  بیشتر

روابط فردی، انباشت دانش و عملکرد خدمات مراقبت سلامت

جمشید صالحی صدقیانی؛ وحید نجفی کلیانی؛ موسی رضوانی چمن زمین

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 113-129

چکیده
  روابط فردی مؤثر همراه با دانش و تجربه کافی در زمینه مراقبت سلامت، منجر به ارائه خدماتبا کیفیت و مناسب به بیماران می شود. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فردی وانباشته دانش و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستانهای آموزشیمنتخب شهر تهران انجام شده است. یافته ها حاصل از تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلاتساختاری ...  بیشتر

اولویت بندی شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک فازی AHP و QFD ، با تکنیک ترکیبی کانو

زیبا فرجی مقدم؛ امیر افسر

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 131-156

چکیده
  مروزه، بسیاری از سازمانهای ارائه دهنده خدمات برای زنده ماندن و پیش افتادن از سایر رقبا درجهان باید رقابت کنند. این سازمانها تکنیک ها و ابزارهای جدید را برای شناسایی و اولویت بندیمعیارهای مهم به کار میگیرند تا رضایت مشتریان را به دست بیاورند. بانک ها، به عنوان یکی ازسازمانهای ارائه دهنده خدمات از این قاعده مستثنی نیستند. کیفیت نقش ...  بیشتر