دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1392 
6. فناور یهای اطلاعات و ارتباطات و جایگاه گردشگری الکترونیکی در آن

صفحه 139-164

ابوالفضل تا ج زاده نمین؛ آیدین تاج زاده نمین؛ پانته آ صالحى صدقیانى؛ محمدرضا تقوا