مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناورى اطلاعات دانشگاه الزهرا، دانشکد هى فنى و مهندسى

2 استادیار دانشگاه الزهرا، دانشکد هى فنى و مهندسى،

چکیده

در این تحقیق به ارائ هى مدلى جدید در خصوص ارزیابى کارکنان با د رنظ رگرفتن ویژگ یهاى شغلى آنان
پرداخته م ىشود؛ ب هگون های که کارکنان را ن هتنها براساس ویژگ یهای فردی، بلکه براساس ویژگ یهای شغلی که
در آن مشغول به کار هستند نیز ارزیابی م یکند. این نکته مه مترین ویژگى این تحقیق نسب تبه موارد مشابه قبلى
است. براساس مدل ارائ هشده، برای دو دست هى ویژگ یهای فردی و ویژگ یهای شغلی، معیارها ىهای مربوطه با
ضرایب مجزایی تعیین م یشود. معیارهاى فردى از طریق مطالعات کتابخان هاى و انتخاب و دست هبندى بخشى از
آنها در سه گروه مدیریتى، اجتماعى و فنى ب هدست آمد هاند. معیارهاى شغلى نیز ب راساس نتایج یکى از مطالعات
صور تگرفته انتخاب شده است. ب همنظور تعیین ضرایب معیارهاى فردی اصلى و فرعى ب هترتیب از روش مقایسات
ساده AHP ساده و فازی و براى تعیین ضرایب معیارهاى شغلی از روش مقایسات زوجى AHP زوجى روش
استفاده م ىشود. در نهایت به هریک از کارکنان در خصوص هریک از معیارهاى شغلى و فردى، امتیازاتى
(حداکثر 5 امتیاز) داده م ىشود. رتب هبندی کارکنان ب راساس ضرایب ویژگ یهای فردی و شغلى و همچنین امتیاز
انجام م یگیرد. امتیاز نهایى هریک از کارکنان ب راساس میانگین TOPSIS کس بشده، با استفاده از الگوریتم
یک TOPSIS حاصل م ىشود. کلی هی مراحل فوق در قالب TOPSIS حسابى دو امتیاز ب هدس تآمده از روش
طراحی شده است و در VB و با زبان برنام هنویسی Excel سیستم پشتیبان تصمی مگیری در صفح هی گسترد هی
سطح دو اداره که از نظر ماهیت کارى با یکدیگر متفاوت هستند، شامل ادار هی خدمات الکترونیک با 6 نفر کارمند
و ماهیت کار اجرایى و ادار هى حراست با 30 نفر کارمند و ماهیت کار نظارتى پیاد هسازى شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a DSS for performance evaluation: A case study in Export Developing Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalaeian Zafarani 1
  • Mehdi Seifbarghy Seifbarghy 2

1 Master of Information Technology Managment, Alzahra university Tehran

2 Assistant Professor of Industrial Engineering, Alzahra University

چکیده [English]

In this paper, we propose a new model on personnel performance evaluation
considering the job specifications so that the personnel are evaluated
based on the job rather than only individual specifications. This is the major
contribution of this paper. Based on the proposed model, for both individual
and job specifications, the corresponding criteria are determined
with different factors. The individual criteria are obtained from different
researches and are filtered and classified into three social, technical and
management groups. The job specifications are also collected from the a
previous valid research. We have used the pair wise comparison of normal
and fuzzy AHP in order to determine the factor numbers of the individual
criteria and normal AHP in order to determine the factor numbers of the
job criteria. Finally, each personnel is given score (at most 5) regarding
the criteria and all the personnels are ranked using TOPSIS method. The
whole steps are presented in the form of a decision support system and is
implemented in the Export Developing Bank of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Multiple Criteria Decision Making
  • Job Description
  • Decision Support System