مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، اردبیل، ایران

چکیده

چابکی سازمان یکی از مفاهیم مدیریت مرتبط با رقابت، فعالیتهای کسبوکار و ساختارهای
شرکت در قرن بیستویک مطرح است. چابکی شرکتها در کنار سایر تئوریهای مدیریت در موفقیت
شرکتها در محیط متلاطم بازار اساسی است. در این راستا قابلیتهای فناوری اطلاعات از چابکی
سازمان پشتیبانی کرده و نقش اساسی در درک و واکنش نسبت به محیط دارند. این تحقیق بدنبال
بررسی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات در تسریع چابکی سازمان در بخش خدمات در حوزه
بانکداری است، بنابراین این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، تحلیلی- توصیفی میباشد.
جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی در استان اردبیل به تعداد 600 نفر میباشد.
روش نمونهگیری در این تحقیق بصورت تصادفی بوده و از طریق فرمول کوکران به تعداد 250 نفر
بهعنوان نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله از تحلیل داده نشان میدهد که چهار قابلیت
معماری، زیرساخت، منابع انسانی و منابع ارتباطی ابعاد تشکیل دهنده قابلیت فناوری اطلاعات و نیز
سه عامل حسگری، پاسخگویی و یادگیری ابعاد تشکیل دهنده چابکی سازمانی است و بررسی
رابطه از طریق آزمون همبستگی و تحلیل مسیر نشان میدهد که رابطه معناداری بین قابلیتهای
فناوری اطلاعات با چابکی سازمان در حوزه بانکداری برقرار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact the IT Capability on Business Agility

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashokouh 1
  • Mitra Shekasteband 2

1 Mohaghegh Ardabil University, Ardabil

2 Master of Business Administration, Ardabil

چکیده [English]

activities and corporate structures are presented in 21 century. Business Agility
alongside other theories in the management of the company's success in the
turbulent market environment is essential. In this regard, the agility of IT
capabilities, while supporting Business Agility has a crucial role in
understanding and responding to their environment. This study sought to
investigate the impact of information technology capability on business agility
and expedition of the service sector in the areas of banking. So the research and
practical application in terms of objective, analytical - descriptive. Sample of the
study consisted of employees of the MELLI Bank of Ardabil province is 600
persons. In this study, random sampling and the Cochrane formula 250 subjects
have been considered. The results of the analysis show that the four features,
architecture, infrastructure, human resources and communication resources of
the IT function, as well as three constituent dimensions business agility are of
the sensing, responding, and learning. Examine the relationship through
correlation and path analysis shows a significant relationship between IT
capability and agility of organizations established in the banking field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability
  • capability of information technology
  • Organizational agility