مفهوم‌پردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه فناوری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.(نویسنده مسئول)؛ mobini@ut.ac.ir

3 عضو هیئت‌علمی، گروه کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

 
در دهه اخیر، تفکر طراحی به‌عنوان رویکردی نوین جهت نوآوری و حل مسئله، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه­های مختلف را به خود جلب کرده است. امروزه سازمان‌ها و افراد بسیاری در حال بهره بردن از تفکر طراحی می‌باشند، چراکه آن‌ها به دنبال استفاده از مهارت‌ها و فرآیندهای طراحان جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی برای مشکلات پیچیده و یا ایجاد فرآیندهایی هستند که نتایج را بهینه می‌کنند و شرایط را بهبود می‌بخشند. بااین‌حال، در حوزه پژوهشی اجماعی در مورد ویژگی‌های اساسی، کاربردی و تعاریف تفکر طراحی وجود ندارد. برای روشن کردن دانش این حوزه و مفهوم­سازی تفکر طراحی و نقش آن به‌عنوان سازه­ای شناختی در ادبیات کارآفرینی، این پژوهش به مرور جامع 106 مطالعه مفهومی و تجربی از مجموع 2037 مقاله در سال 1985 تا 2019 پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات سیستماتیک تلقی می­گردد. شناسایی مفهوم‌سازی‌های متفاوت از تفکر طراحی، ابزارهای تقویت‌کننده تفکر طراحی، مدل­های مطروحه در این زمینه و ارتباط این مفهوم با کارآفرینی از نتایج این پژوهش است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing Design Thinking: The Scope of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Nastaran Afsham 1
  • Ali Mobini Dehkordi 2
  • Jahangir Yadollahi Farsi 3
1 Ph.D.student. Entrepreneurship, Tehran University, Tehran.
2 Faculty Member, Technology Department, Tehran University, Tehran. (Corresponding Author: mobini@ut.ac.ir)
3 Faculty Member , Business Department, Tehran University, Tehran.
چکیده [English]

 
In recent decades, design thinking as a new approach to problem solving and innovation has attracted the attention of many researchers in different fields. Many organizations and individuals today are taking advantage of design thinking as they seek to use the skills and processes of designers to come up with solutions to complex problems or create processes that optimize results and improve conditions. However, there is no consensus in the field of research on the basic features, applications, and definitions of design thinking. To elucidate the knowledge of this field and conceptualize design thinking and its role as cognitive constructs in the entrepreneurial literature, this research has comprehensively reviewed 106 conceptual and empirical studies of a total of 2037 articles from 1985 to 2019. This study is a descriptive and systematic literature review. Identification of different conceptualizations of design thinking, tools for designing thinking, models discussed in this field, and its relation to entrepreneurship are the results of this study.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • Design Thinking
  • Abductive Thinking
  • Entrepreneurship