دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1399 
4. مفهوم‌پردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی

صفحه 89-116

10.22054/ims.2020.11652

نسترن افشم؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی


9. شناسایی مؤلفه‌های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران

صفحه 239-272

10.22054/ims.2020.11658

فرنوش زنگوئی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ جمشید صالحی صدقیانی