دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1399 
8. پیش‌آمدها و پیامدهای کیفیت رابطه آنلاین در خریدهای اینترنتی

10.22054/ims.2020.10997

محمدرضا کوششی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ سلیمان ایران زاده