مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.(نویسنده مسئول)؛ Raha_kharazi@iauec.ac.ir

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفه­های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمّی انجام گرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد سیزده نفر از مدیران گردشگری کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه بخش کمّی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 390 نفر از کارشناسان آژانس‌های مسافرتی و گردشگران این سه شهر تعیین گردید. پس از تحلیل داده‌ها از طریق مدل­یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مشخص شد که تمامی متغیرهای مشاهده‌پذیر و پنهان در سطح 05/0 معنی‌دار بوده و مورد تائید قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش، چهار مؤلفه؛ حکمرانی هوشمند، توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی، توسعه کاربرد فنّاوری‌های نوین هوشمند و هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری، به‌عنوان مؤلفه‌های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران شناسایی شدند.

 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Tourism Smartization in Iran

نویسندگان [English]

  • Farnoush Zangouei 1
  • Zahra Kharazi Mohammadvandi Azar 2
  • Jamshid Salehi Sadaghian 3

1 Ph.D. student of Communication Science, Department of Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.

2 Faculty Member, Department of Communications Sciences, Research Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran .(Corresponding Author: Raha_kharazi@iauec.ac.ir )

3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Accounting and management Department, Allameh Tabatabai University, Tehran.

چکیده [English]

 
The purpose of this study is to identify the components of smart tourism industry in Iran through mixed method. In the qualitative section, in the qualitative section, the statistical population consisted of tourism industry managers. 13 depth interview was conducted. Data analysis was performed in the qualitative part by conventional qualitative content analysis method using MaxqDa software. In the quantitative section, the statistical population consisted of experts from travel agencies as well as tourists from these three cities. 390 respondents were selected by using Cochran formula and random sampling method Structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach was used for data analysis.The results of confirmatory factor analysis showed that all observable variables were significant and confirmed at the 0.05 level. The results identified four components: smart governance, socio-cultural empowerment, development of using new smart technologies and comprehensive smart tourism services.
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Smart tourism
  • new technologies
  • content analysis
فقیهی، مهدی؛ چاوشی، سیاوش؛ باقری، رؤیا؛ منصوریان، مانی؛ شرافت، مهیار و محمودی، سید عماد. (1395). شهر هوشمند و الزامات قانونی. گزارش معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل 14971، صص 12-8.
عطافر، علی؛ خزائی پول، جواد و پورمصطفی خشکرودی، مهدی. (1391). عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(18) ، صص 156-131.
جهانگیر، غلامحسین؛ دیانی، محمدحسین؛ نوکاریزی، محسن. (1394). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان) مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (2)، ص 321.
خوشنویس، یاسر. (1398). حکمرانی چند ذی‌ربطی، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، گزارش شماره 3، ص 4-1.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ دانایی، ابوالفضل و جامع، رقیه. (1395). ارتباطات توسعه در جهان سوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ص 46.
مظفری، افسانه. (1394). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه پایدار با رویکرد توانمندسازی زنان، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7(3)، صص 137-123.
Alisha, A., & Frew, A.(2009). ICT and sustainable tourism development: An analysis of the literature. Queen Margaret University, UK, SITI Research Center. P:13.
Dimitrios, B.(2003). eTourism: Information technology for strategic tourism management. London: Financial Times Practice Hall.
Dimitrios, B,. & Aditya, A. (2014). Smart Tourism Destinations. Information and Communication Technologies in Tourism 2014, Proceedings of the International Conference in Dublin, Ireland, Pp: 553-564.
Dimitrios, B., Aditya, A., & Adijatitesih, T. (2015). Smart Tourism Destinations: Enhancing Tourism Experience Through Personalization of Services. Proceedings of Information and Communication Technologies in Tourism 2015, Lugano, Switzerland, Pp: 377-389.
Chun-Fu, C., Ming-Cheng, L., & Ching-Chiang, Y. (2011). Forecasting tourism demand based on empirical mode decomposition and neural network. Journal of Knowledge-Based Systems, 26, Pp:208-217.
Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models. Management Science, 35(8), Pp : 982-1003.
Federico, E,. (2009). The economic impact of cloud computing on business creation, employment and output in Europe. Review Business and Economics,54(2), Pp:179–208
Rudolf, G., Fertner, C., Kramar, H.; Kalasek, R., & Pichler, M. (2007). Smart cities Ranking of European medium-sized cities. University of Ljubljana, Evert Meijers. Project homepage.
Gretzel, U. (2011). Intelligent systems in tourism: a social science perspective". Annals of Tourism Research, 38(3), Pp: 757–779
Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. Institute of Information Management, University of St. Gallen, P:2-15.
Hemmati, M. (2002). Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability, Earthscan Publications, London, P.11.
Doyoung, K. (2016). A Policy Network in Smart Tourism Policymaking: A Korea Case. Master thesis of Science in Tourism and Hospitality, University of Guelph.
 Koo, C., Mendes Filho, L., & Buhalis, D.(2019). Smart tourism and competitive advantage for stakeholders. Tourism Review, 74(1): Pp: 1-128
Matos, A., Pinto, B., Barros, F., Martins, S., Martins, J., & Au Yong-Oliveira, M.(2019). Smart Cities and Smart Tourism: What Future Do They Bring? Proceedings of World Conference on Information Systems and Technologies, Pp. 358-370.
Mingjun, W., Zhen, Y., Wei, Z., Xishang, D., Xiaofei, Y., Chenggang, S. (2012).A research on experimental system for Internet of things major and application project. In 3rd international Conference on System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization (ICSEM), Chengdu, China, Pp: 28-31.
Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Smart technologies for personalized experiences: a case study in the hospitality domain. Electronic Markets, forthcoming. P.34.
Santos J., Adalberto d., Mendes-Filho, L., Garcia, F. A., Simoes, J. M. (2017). Smart Tourism Destinations: a study based on the view of the stakeholders. Revista Turismo em Análise RTA, 28(3), Pp: 358-379.
Sigala, M. (2012). Social media and crisis management in tourism: applications and implications for research. Journal of Information Technology and Tourism,13(4), Pp: 269–283.
Sigala, M., & Chalkiti, K. (2014). Investigating the exploitation of web 2.0 for knowledge management in the Greek tourism industry: an utilization–importance analysis. Journal of Computers in Human Behavior,30(4), Pp:800-812.
, Velusamy; Aswathy, Ravikumar. (2014). A state of the art review on the Internet of Things (IoT) history, technology and fields of deployment. In Proceedings of International Conference Science Engineering and Management Research (ICSEMR), Chennai, India, Pp:1-8
Tu, Q., & Liu, A. (2014). Framework of Smart Tourism Research and Related Progress in China". In Proceedings of International Conference on Management and Engineering (CME 2014), Shanghai, China, Pp: 145-146.
Wang, D., Li, X., & Li, Y.P. (2013). China’s smart tourism destination initiative: A taste of the service-dominant logic. Journal of Destination Marketing and Management, 2(2), 59–61.
Wang, D., & Xiang, Z. (2012). The new landscape of travel: A comprehensive analysis of smartphone apps. Information and Communication Technologies in Tourism 2012. Wien: Springer.
Wang, X., Li, X., Zhen, F., Zhen, Z. J. (2016). How smart is your tourist attraction? Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEM-AHP and IPA approach. Journal of Tourism Management, 54, Issue C, Pp:308-320.
Washburn, D., & Sindhu, U. (2010). Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
Yu, R., & Watteyne, T. (2014). Making wireless sensors as accessible as web servers. Journal of Electronics World, 120 (1), Pp:19.
Zhuang, Chao. (2015). Study on innovative design of chinese smart tourism products based on Cangzhou urban planning project. Master thesis of Aalto University Learning Centre, P: 20.