مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم.(نویسنده مسئول)؛ Khosravi_a@ut.ac.ir

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم.

چکیده

 
امروزه، افراد باتجربه یکی از مهم‌ترین دارایی­های هر سازمانی به­حساب می­آیند. این افراد، دانش کافی را در طول سال­ها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دوره­های مختلف آموزشی به دست آورده­اند. از همین رو، یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از سازمان­ها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیاده­سازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونه­گیری استفاده‌شده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونه­گیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات، انجام مصاحبه­های عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمع­آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه­ها تجزیه‌وتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِم‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های انجام‌گرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم به‌دست‌آمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله­؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق­، سیستم­ها، ارزش­گذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت.
امروزه، افراد باتجربه یکی از مهم‌ترین دارایی­های هر سازمانی به­حساب می­آیند. این افراد، دانش کافی را در طول سال­ها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دوره­های مختلف آموزشی به دست آورده­اند. از همین رو، یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از سازمان­ها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیاده­سازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونه­گیری استفاده‌شده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونه­گیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات، انجام مصاحبه­های عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمع­آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه­ها تجزیه‌وتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِم‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های انجام‌گرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم به‌دست‌آمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله­؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق­، سیستم­ها، ارزش­گذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Applying Knowledge Management of Outgoing Staff at Ansar Bank

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Khosravi 1
  • Mohammad Soori 2
  • Mohammad Arabi 2

1 Faculty Member. Department of Business management department, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom. (Corresponding Author: Khosravi_a@ut.ac.ir)

2 MSc. , Business management department, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom.

چکیده [English]

 
Experienced people today are one of the most important assets of any organization. These people have acquired sufficient knowledge through years of experience and education as well as through various training courses. For this reason, one of the main concerns of many organizations is to use the knowledge of experienced retirees and transfer them to other people and employees of the organization. In this regard, the present study aimed to present a Framework for implementing knowledge management of outgoing employees of Ansar Bank. The present study is applied in terms of fundamental purpose and descriptive in nature. The sampling used in this study was simple random sampling with snowball sampling. The main basis for gathering information has been to conduct in-depth interviews with experts from the academic and academic community as well as specialists and managers of Ansar Bank to achieve theoretical saturation. A total of 19 interviews were conducted. After gathering information, the interview codes were analyzed. After discussing the totals obtained from the interviews conducted in the present study, the map of the totals obtained from this information was presented as a final Framework. The final Framework shows that the knowledge management of the departing Ansar Bank employees consists of 32 code and 8 concepts in two categories. Knowledge Management Emerging Personnel from Ansar Bank was formed in 8 concepts: knowledge transfer tools, enhancing engagement, processes, training, incentives, systems, information evaluation and knowledge storage and retention tools. It is recommended that Ansar Bank take each of these components and tools seriously and implement the practices introduced in this research step by step in order to successfully implement and improve its knowledge management status.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nowledge management
  • outgoing staff
  • Staff Knowledge Management
افجه، سیدعلی اکبر و صالح­غفاری، سیدعلی .(1392). عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور (موردمطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران). مجله راهبرد فرهنگ، 21.
بامدادصوفی، جهانیار؛ تقوی­فرد، محمدتقی و ارجمندقهستانی، امید .(1395). چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش، ناشی از خروج نیروهای دانشی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(82)، 59-29.
تقی­زاده مسن، مجتبی؛ پهلوانی فراهانی، امیر و هجر، علی .(1396). بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و باتجربه از دیدگاه منابع انسانی (مطالعه­ی موردی: یکی از شرکت­های حفاری نفت و گاز ایران). ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 152.
حقی، محبوبه؛ راستی برزکی، مرتضی و مهدوی، حمید .(1393). رتبه‌بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان، مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. رشد فناوری، 11(41).
جعفرنژاد، احمد و شهائی، بهنام .(1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
جعفری، مصطفی. (1390). مدیریت دانش (نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک‌ها). چاپ اول، تهران: درسا.
راﻫﺪاری، حسین. (1388). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖکارﮐﻨﺎن داﻧﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ نرم‌افزاری در اﯾﺮان . (پایان‌نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) .داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، دانشگاه صنعتی ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان.
رحمان سرشت، حسین و سیمار اصل، نسترن. (1388). رویکردهای مدیریت دانش و الگوهای شکاف‌های دانشی در عصر فناوری، فصلنامه تخصصی مراکز رشد، 20.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و چهارم، انتشارات آگه.
ﺳﯿﺪ ﮐﻼﻟﯽ، نادر (1390). اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان. (ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ). داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
شریف‌زاده، فتاح و بودلایی، حسن. (1387). مدیریت دانش در سازمان­های اداری تولیدی و خدماتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
صیادی، حسین؛ فالمرزی، احمد؛ اعلم‌الهدی، عاطفه و احمدزاده، محمد .(1395). مروری بر مدل‌ها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
قلی­پور، رحمت‌الله؛ امیری، علی­نقی؛ مهدی­زاده، محمدرضا و زمانی­فر، محسن . (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.  فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 11(2)، 161-133.
مجلسی ارده­جانی، سهیلا؛ شعبانی­بهار، غلامرضا؛ سلیمانی، مجید و هنری، حبیب .(1398). تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(4)، 56-45.
مجیبیان، فاطمه؛ فرتوک­زاده، حمیدرضا؛ رجبی نهوجی، میثم و مصطفایی، خدیجه .(1394). بررسی علل خروج کارکنان دانش از شرکت­های دانش‌بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10(37).
موغلی، علیرضا .(1387). نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی. پیک نور- علوم انسانی،6(1).
نهاردانی، حمید؛ معقول، علی؛ زنده­دل احمد و نودهی، حسن .(1397). طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه­های فنی و حرفه­ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین، فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی.
Blome, C., Schoenherr, T., & Eckstein, D. (2014). The impact of knowledge transfer and complexity on supply chain flexibility: A knowledge-based view. International Journal of Production Economics147, 307-316.
BarceloValenzuela, M., Carrillo Villafana P., PerezSoltero A., SanchezSchmitz G. (2016). A framework to acquire explicit knowledge stored on different versions of software. Information and Software Technology. 70 40–48.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Bussard, G. W. (2013). Knowledge retention: developing a knowledge transfer plan for the engineering department at wolf creek nuclear operating corporation (master's thesis, university of Kansas, USA). (Bussard,2013).
Carrasco-Hernández, A. J., & Jiménez-Jiménez, D. (2017). Knowledge management, flexibility and firm performance: The effects of family involvement. European Journal of Family Business.
Calvo-Mora, A., Navarro-García, A., & Periañez-Cristobal, R. (2015). Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model. International Journal of Project Management, 33(8), 1638-1651.‏
Claver-Cortes, E., Zaragoza-Saez, P., & Pertusa-Ortega, E. (2007). Organizational structure features supporting knowledge management processes. Journal of Knowledge management11(4), 45-57.
Cao, Y., & Xiang, Y. (2012). The impact of knowledge governance on knowledge sharing. Management Decision50(4), 591-610.
Li, y. H. (2008). Entre preneurial oerientation & firm performa ncre:The role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management.
Chen, Z., & Xu, X. (2009). Study on construction of knowledge management system based on enhancing core competence of industrial clusters. International Journal of Business and Management, 5(3), 217.‏
Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2014). Knowledge management: Systems and processes. Routledge.‏
Hsiao, Y. C., Chen, C. J., & Chang, S. C. (2011). Knowledge management capacity and organizational performance: the social interaction view. International Journal of Manpower, 32(5/6), 645-660.‏
Karvalics, L. Z., & Dalal, N. (2009, September). An extended model of knowledge governance. In World Summit on Knowledge Society (pp. 279-287). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Klafke, R, V., Helmann, C, L., Picinin, C. T., de Francisco, A, C., & Pilatti, L, A. (2016).Primary knowledge management practices applied in Brazil, Russia, India and China (BRIC) industries from 2001-2010, Journal of Knowledge Management, 20(4).
Lee, S., Suh, E., & Lee, M. (2014). Measuring The Risk of Knowledge Drain in Communities of Practice. Journal of Knowledge Management, 18(2), 382-395.
Lupton, N & Beamish, P. (2014)." Organizational structure and knowledge-practice diffusion in the MNC ", Journal of Knowledge Management, 18 (4), 153-159.
Nagarajan, S., Ganesh, K., Resmi, A. T., Anbuudayasankar, S. P., & Hemachitra, R. (2012). Organisation structure, reward and communication design for implementation of knowledge management solution. International Journal of Productivity and Quality Management, 10(1), 40-68.‏
Nonaka, I, Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the Dynamics of Innovation, Oxford university press, Oxford.
Biasutti, M., & Heba, E. D. (2012). Using Wiki in teacher education: Impact on knowledge management processes and student satisfaction. Computers & Education, 59(3), 861-872.‏
Pemsel, S., Wiewiora, A., Müller, R., Aubry, M., & Brown, K. (2014). A conceptualization of knowledge governance in project-based organizations. International Journal of Project Management, 32(8), 1411-1422.‏
Roulston, K. (2001). Data analysis and theorizing as ideology, Qualitative Research, 1(3): 279-302.
Reiche, M. (2011). Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: an empirical study of technology R&D teams in American, Tec novation 2011; 25: 783-793.
salehi, M., Moradkhannejad, R., & Safari, K. (2012). How knowledge management is affected by organizational structure. The learning organization, 19(6), 518-528.‏
Schroeder, A., Pauleen, D., & Huff, S. (2012). KM governance: the mechanisms for guiding and controlling KM programs. Journal of Knowledge Management, 16(1), 3-21.‏
Taylor, G. (2013). Implementing And Maintaining A Knowledge Sharing Culture Via Knowledge Management Teams: A Shared Leadership Approach. Journal of Organizational Culture, Communications And Conflict, 17 (1): 69-92.
Tang, L. (2011). Interorganizational knowledge networks: The case of the biotechnology industry, ProQuest.
Wang, C. C., & Wu, A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China. International business review, 25(4), 895-906.‏