مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه فناوری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.(نویسنده مسئول)؛ mobini@ut.ac.ir

3 عضو هیئت‌علمی، گروه کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

 
در دهه اخیر، تفکر طراحی به‌عنوان رویکردی نوین جهت نوآوری و حل مسئله، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه­های مختلف را به خود جلب کرده است. امروزه سازمان‌ها و افراد بسیاری در حال بهره بردن از تفکر طراحی می‌باشند، چراکه آن‌ها به دنبال استفاده از مهارت‌ها و فرآیندهای طراحان جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی برای مشکلات پیچیده و یا ایجاد فرآیندهایی هستند که نتایج را بهینه می‌کنند و شرایط را بهبود می‌بخشند. بااین‌حال، در حوزه پژوهشی اجماعی در مورد ویژگی‌های اساسی، کاربردی و تعاریف تفکر طراحی وجود ندارد. برای روشن کردن دانش این حوزه و مفهوم­سازی تفکر طراحی و نقش آن به‌عنوان سازه­ای شناختی در ادبیات کارآفرینی، این پژوهش به مرور جامع 106 مطالعه مفهومی و تجربی از مجموع 2037 مقاله در سال 1985 تا 2019 پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات سیستماتیک تلقی می­گردد. شناسایی مفهوم‌سازی‌های متفاوت از تفکر طراحی، ابزارهای تقویت‌کننده تفکر طراحی، مدل­های مطروحه در این زمینه و ارتباط این مفهوم با کارآفرینی از نتایج این پژوهش است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualizing Design Thinking: The Scope of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Nastaran Afsham 1
  • Ali Mobini Dehkordi 2
  • Jahangir Yadollahi Farsi 3

1 Ph.D.student. Entrepreneurship, Tehran University, Tehran.

2 Faculty Member, Technology Department, Tehran University, Tehran. (Corresponding Author: mobini@ut.ac.ir)

3 Faculty Member , Business Department, Tehran University, Tehran.

چکیده [English]

 
In recent decades, design thinking as a new approach to problem solving and innovation has attracted the attention of many researchers in different fields. Many organizations and individuals today are taking advantage of design thinking as they seek to use the skills and processes of designers to come up with solutions to complex problems or create processes that optimize results and improve conditions. However, there is no consensus in the field of research on the basic features, applications, and definitions of design thinking. To elucidate the knowledge of this field and conceptualize design thinking and its role as cognitive constructs in the entrepreneurial literature, this research has comprehensively reviewed 106 conceptual and empirical studies of a total of 2037 articles from 1985 to 2019. This study is a descriptive and systematic literature review. Identification of different conceptualizations of design thinking, tools for designing thinking, models discussed in this field, and its relation to entrepreneurship are the results of this study.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • Design Thinking
  • Abductive Thinking
  • Entrepreneurship
Adams, R. J. (2016). Shades of Grey: Guidelines for Working with the Grey Literature in Systematic Reviews for Management and Organizational Studies. International Journal of Management Reviews, 19(4), 432-54.
Badwan, B., Bothara, R., Latijnhouwers, M., Smithies, A., & Sandars, J. (2018). The importance of design thinking in medical education. Medical teacher, 40(4), 425-426.
Baron, R. A. (1998). Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people. Journal of Business Venturing, 13(4), 275-294.Blank, S., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, CA: K&S Ranch. Inc. Publishers.
Blank, Steve, and Bob Dorf. 2012. The startup owner’s manual: The step-by-step guide for building a great company.
Boland, R. J., & Collopy, F. (2004). Managing as designing. Stanford, CA: Stanford University Press.
Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6). 84-92
Brown, T. (2009). Change by Design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: HarperCollins Publishers.
Brown, T., & Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Stanford Social Innovation Review, pp. 31-35.
Bucciarelli, L. L. (1972). An Ethnographic Perspective on Engineering Design. Design Studies, 3, 159-168.
Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design issues, 8(2), 5-21.
Busenitz, L. W., & Barney, J. B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of business venturing, 12(1), 9-30
Collopy, F. (2004). On Balancing the Analytical and Intuitive in Designing. Managing as Designing, 164-168.
Cross, N. (2006). The nature and nurture of design ability. In N. Cross, Designerly ways of knowing (pp. 15-26). Berlin: Springer.
Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. Harper perennial.
Davis, B. (2010). Creativity & Innovation in Business 2010: Teaching the Application of Design Thinking to Business. Procedia Social and Behavioral Sciences. (2)4.
Deveaux, M., Amar-Youcef, S., Dritsa, C., Fröhlich, I., Müntz, C., Seddiki, S., & Trageser, C. (2009). Design considerations for the Micro Vertex Detector of the Compressed Baryonic Matter experiment. arXiv preprint arXiv:0906.1301.
Dencker, J. C., Gruber, M., & Shah, S. K. (2009). Individual and opportunity factors influencing job creation in new firms. Academy of Management Journal, 52(6), 1125-1147.
Dorst, K. (2011). The core of “design thinking” and its application. Design Studies, 32(6), 521–532.
Du, J., Jing, S & Liu, J. (2012). Creating a shared design thinking process for collaborative design. Journal of Network and Computer Applications, (35), 111-120
Dunne, D., & Martin, R. (2006). Design thinking and how it will change management education: An interview and discussion. Academy of Management Learning & Education, 5(4), 512-523.
Goillou, P. J., Quirke, P., & Thrope, H. (2005). Short-term endpoints of conventional vs. laparoscopic-assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC-CLASSIC trial): multicenter, randomized controlled trial. Lancet, 365, 1718-1726.
Gruber, M., De Leon, N., George, G., & Thompson, P. (2015). Managing by design.
Jacobs, J. (2018). Intersections in Design Thinking and Art Thinking: Towards Interdisciplinary Innovation. Creativity. Theories–Research-Applications, 5(1), 4-25
Jahnke, M. (2009). Innovation through design thinking. Business Design Lab, University of Gothenburg, 1-26
Johansson‐Sköldberg, U., Woodilla, J., & Çetinkaya, M. (2013). Design thinking: past, present and possible futures. Creativity and innovation management, 22(2), 121-146.
Kuran, T. (1988). The tenacious past: Theories of personal and collective conservatism. Journal of Economic Behavior & Organization, 10(2), 143-171.
Lawson, B. (1980). How designers think. Westfield, NJ: Eastview Editions.
Leavy, B. (2010). Design thinking – a new mental model of value innovation. Strategy Leadership. (38)3, 5-14
Liedtka, J.M. (2000). In defense of strategy as design. California Management
Review, 42(3), 8-30.
Liedtka, J. (2004). Strategy as design. Rotman Management, 12-15.
Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth: A design thinking tool kit for managers. New York: Columbia Business School Publishing.
Liedtka, J. (2013). Design Thinking: What it is and why it works. Design at Darden, University of Virginia.
Linton, G., & Klinton, M. (2019). University entrepreneurship education: a design thinking approach to learning. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8(1), 3.
http://www.designatdarden.org/storage/books-journals-articles/DSWP%2013-01%20rev%202-1.docx
Liedtka, J. (2014). Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction. Journal of Product Innovation Management, (2).
Liedtka, J. M., & Rosenblum, J. W. (1996). Shaping conversations: Making strategy, managing change. California Management Review, Fall, 141-157.
Lin, M. Y. (2000). Boundaries. New York: Simon & Schuster.
Liu, Y. T., & Group, A. (1996). Is designing one search or two? A model of design thinking involving symbolism and connectionism. Design Studies, 17(4), 435-449.
Lockwood, T. (2010). Design thinking: integrating innovation, customer experience, and brand value. New York: Allworth Press.
Martin, R. (2009). The design of business: why design thinking is the next competitive advantage. Boston: Harvard Business Press.
Martin, R., Christensen, K., & Antonelli, P. (2013). Rotman on design: the best on design thinking from Rotman Magazine. Toronto: University of Toronto Press.
Meyer, A. (2011). Embedding design practice within organizations. In R. Cooper, S. Junginger, & T. Lockwood (Eds). The handbook of design management (pp. 187-201). New York: Berg.
Mitchell, R. K., Busenitz, L., Lant, T., McDougall, P. P., Morse, E. A., & Smith, J. B. (2002). Toward a theory of entrepreneurial cognition: Rethinking the people side of entrepreneurship research. Entrepreneurship theory and practice, 27(2), 93-104.
Micheli, P., Wilner, S. J., Bhatti, S. H., Mura, M., & Beverland, M. B. (2019). Doing design thinking: Conceptual review, synthesis, and research agenda. Journal of Product Innovation Management, 36(2), 124-148
Michlewski, K. (2008). Uncovering design attitude: inside the culture of designers. Organization Studies, 29(3), 373–392.
Mintzberg, H. (1990). “The design school: Reconsidering the basic premises of strategic management”, Strategic Management Journal, 11(3), 171-195.
Mootee, I. (2011). A design thinking primer. Design thinking for Creativity and Business Innovation Series. (1-7)
Norman, D., & Verganti, B. (2012). Incremental and Radical Innovation: Design research versus technology and meaning change. Design Issues, 30(1), 78-96
Nussbaum, B. (2005). Getting schooled in innovation. BusinessWeek, January 3.
Owen, C. (2007). Design thinking: Notes on its nature and use. Design Research Quarterly, 2(1), 16-27.
Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330-348.
Romme, A. G. L. (2003). Making a difference: Organization as design. Organization Science, 14(5), 558-573.
Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books.
Rowe, P. G. (1987). Design Thinking. MIT Press.
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
Sarasvathy, S. D., Dew, N., Velamuri, S. R., & Venkataraman, S. (2003). Three views of entrepreneurial opportunity. In Z.J.Acs and D.B.Audretsch (Eds), Handbook of Entrepreneurship Research (pp. 141-160). Springer US.
Seidel, V. P., & Fixson, S. K. (2013). Adopting design thinking in novice multidisciplinary teams: The application and limits of design methods and reflexive practices. Journal of Product Innovation Management, 30(1), 19–33.
Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.
Yoo, C. W., Kim, Y. J., & Sanders, G. L. (2015). The impact of interactivity of electronic word of mouth systems and E-Quality on decision support in the context of the e-marketplace. Information & Management, 52(4), 496-505.