مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی)

2 کارشناس ارشد MIS، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه با دستاوردهای جدیدی از کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف زندگی روبه‌رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب‌و‌کار فعلی، سازمان‌ها باید شیوه‌های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان‌ها به منظور استفاده از پیشرفت‌های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش‌های مختلف در زمینه آمادگی الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه  نظام‌مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 15 پایان‌نامه و 6 مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتیجه فراتحلیل 112 متغیر نشان می‌دهد که متغیرهای، نیروی انسانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت‌های لازم، قابلیت‌های سازمانی، عوامل اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بر آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران داشته است. یافته‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد که متغیرهای میانجی وجود دارد که نتایج تحقیقات را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of organizations e-readiness researches in Iran

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Sara Behfar 2

1 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University (ATU), Tehran, Iran

2 Master of MIS (Management information system), Allameh Tabataba’i University (ATU), Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent decades, we have witnessed new developments in ICTapplications in different fields of life. The current dynamic and turbulent business environment has forced organization to change their traditional methods of conducting business. Hence, it is important for organizations to evaluate e-readiness to use the advantages of recent developments in information technology. The ever-increasing number of studies on e-readiness and scattered information in this field has sparked the interest of this research in a systematic and scientific manner. This paper, using meta-analysis method and Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA2), aggregated the findings of 15 master theses and six articles. A total number of 23 studies were selected according to inclusive criteria. The finding of this study confirmed the important of variables such as human resource, management factors,Organizational capabilities, infrastructure, economic factors and environmental factors on the e-readiness of Iranian organization. Finding also show that there are some moderating factors that affect researches results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • E-Readiness
  • E-Readiness Assessment
  • Effect size