تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

3 استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق )ع(

چکیده

امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی در بانکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سرعت تغییرات در محیط کسب وکار به طور متناوب در حل افزایش است و بانک‏ها دائما در جستجوی ایجاد خدمات و فرآیندهای نوآورانه برای مشتریان خود هستند تا بتوانند به طور موثر با هم به رقابت بپردازند.IT نقش مهم ایجاد کننده این فرآیندها را ایفا می کند. مسئله موجود اینست که پیاده سازی پروژه‏های ‏بانکداری الکترونیکی که به قصد حمایت و تواناسازی از فعالیت‏های ‏کسب و کار است بسیار حساس و دارای ریسک می‏باشد. بانک‏ها مقدار قابل توجهی از منابع خود را صرف پروژه‏های ‏IT ای می کنند که با عدم پذیرش توسط مشتریان  مواجه می‏شود. بر این اساس، هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر اجرای پروژه‏های فناوری اطلاعات در حوزه بانکی، یعنی بانکداری الکترونیکی در ایران میباشد تا کمکی به سایر سازمانها جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای تمرکز بر عواملی که تاثیر زیادی بر موفقیت این پروژه‏ها دارد؛باشدتا چنانچه مشکلی در عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای پروژه‏های بانکداری الکترونیکی وجود دارد اصلاح نموده و سپس اقدام به پیاده سازی پروژه نمایند تا هزینه و وقت کمتری و احتمال موفقیت بالاتری داشته باشند. برای این کار در مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشین و مصاحبه با افراد درگیر درپروژه‏های فناوری اطلاعات، عوامل موثر بر این پروژه‏ها  با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  در سه دسته کلی، دسته اول  ارزیابی و آمادگی برای اجرای تغییر،  دسته دوم شناخت، دسته سوم  تغییر استخراج گردیدند. در مرحله دوم این عوامل در قالب پرسشنامه‏ای از بین45 نفر از خبرگان،کارشناسان و مجریان پروژه‏های مختلف بانکداری الکترونیکی اجرا شده در ایران مورد سؤال قرارگرفت و از میان39پرسشنامه دریافت شده عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند،بر اساس پاسخهای ارائه شده با استفاده از نتایج، ابتدا به تعیین شکاف میان وضع موجود و وضعیت مطلوب پیاده سازی پروژه‏های فناوری اطلاعات، در هر یک از مولفه‏های ‏سه دسته کلی،دسته اول آمادگی و برنامه ریزی سازمان برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، طراحی و ارزیابی،دسته سوم فرهنگ و تغییر مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر پروژه‏های فناوری اطلاعات پرداخته شده که با آزمون آماری ویل کاکسون ادعای موجود بودن این شکاف مورد تایید قرار گرفت، سپس با استفاده از میزان شکاف و اهمیت عوامل، اولویت اقدام جهت سرمایه گذاری برای آماده سازی شرکتها جهت پیاده سازی صحیح پروژه‏های بانکداری الکترونیکیتعیین شدند .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the critical success and failure factors of banking in Iran

نویسندگان [English]

  • Jamshied salehi sadagheiani 1
  • Maryam Akhavan Kharazian 2
  • Yaser sobhanifard 3
  • Vahid Farahmand 4
1 Professor of Industrial management, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor, University of sbu. Iran
3 Assistant Professor, University of Iran University of Science & Technology
4 M. A. Student of Imam Sadiq University
چکیده [English]

Nowadays, the use of electronic banking is necessary and inevitable. Changes speed in the business environment periodically are growing And banks are constantly looking for innovative services and processes for our customers to be able to compete effectively with together. Information technology has an importantrole in creating this process. The problem is the implementation of e-banking projects with the purpose of supporting and empowering the business activities are risky and sensitively.Banks spent a significant amount of their resources in IT projects. These efforts may be faced with the customer rejection. The purpose of this study was to investigate factors affecting the implementation of IT projects in the field of electronic banking in Iran.This review can be helpful to assess the readiness of the organization with other organizations and to focus on the factors that have a significant impact on the success of this project. This company can solve problems related to electronic banking solution and then proceed to implement the project. In this case, the company will be able to spend less time and money and have a higher probability of success. For this first stage, with study of previous research documentation and interviews with people, factors affecting these projects are identified and Then  a questionnaire of 39 experts, professionals and projects in question were implemented various electronic bankingFinally, using exploratory factor analysis. Factors mentioned, listed in three categories as evaluation and preparation, identification and classification. Also, the gap between current and desired state of implementation of IT projectsin each of the components is done in three categories. Using the Wilcoxon test, claims of the gap between current and desired status was confirmed. Finally, the importance of the gaps and priority actions to prepare the company for the correct implementation of electronic banking were determined 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Readiness Assessment
  • Electronic Banking Project Implementation