مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

   
با عمومیت یافتن سریع دسترسی به رایانه ها و فناوری اطلاعات و رسانه های مدرن، هیچ
کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت های الکترونیک مدرن و
به روز اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران، اطلاعات است؛ داشتن
اطلاعات صحیح و دقیق و به هنگام باعث بالارفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ
بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. سیستم خودکارسازی اداری یکی از مهم ترین
ابزارها برای نیل به این مهم می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیستم
خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آ -شرقی است. این تحقیق
بر روی 05 نفر از مدیران ستادی و مدیران شعب این بانک در سطح استان آ-شرقی انجام
گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر مبین آن است سیستم خودکارسازی اداری بر افزایش
صحت تصمیم گیری، افزایش دقت تصمیم گیری، به هنگام بودن تصمیم گیری، اقتصادی بودن
تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد آ -شرقی تاثیر دارد. این امر بار دیگر بر نقش و تاثیر
سیستم خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری ها صحه می گذارد.
واژگان کلیدی: خودکارسازی اداری، تصمیم گیری، صحت، دقت، به هنگام بودن، اقتصادی
بودن

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probing the Impact of Administrative Automation System Based on Managers’ Decision Making (Case Study: Mehr Bank of East Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bakhtazmay Bonab 1
  • Hossein Aliasgharzadeh Romiany 2

1 Department of managemant, Bonab Branch, Islamic Azad University,Bonab, Iran

2 Master Student Public Administration, Allameh Tabataba'ee University.

چکیده [English]

With quick Generalizing of access to computers and information technology and advanced media, no country can run the 21th century economy without modern and up to date electronic infrastructure. Information management is an important factor in decision making; Accurate, precise and updated information will increase the speed of decision making and will prevent making many wrong decisions. Automation is the most important tool to achieve this. The aim of this study is probing the impact of administrative automation on decision of managers of Mehr Bank of East Azarbaijan Province. This study was conducted with 50 staff and branch managers of the bank in the east Azarbaijan province. The results of the study suggest that the automation system effects increasing the accuracy and precision of decision-making, decision-making timeliness, and economic management of the MEHR Bank Of East Azarbaijan Province. This again endorse the role and effect of Administrative Automation System on decision making.
Keywords: Automation, Decision Making, Accuracy, Precision, Being updated, Being Economical.


کلیدواژه‌ها [English]

  • : Automation
  • Decision making
  • accuracy
  • Precision
  • Being Real
  • Being Economical