ارائه‏ ی مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

از معیارهای سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربران آن‏هاست. رضایت کاربران بر میزان استفاده آنان از سیستم و کیفیت کاری روزمره‏ی آنان تأثیر می گذارد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران (سیستم گلستان) و سنجش تأثیر متغیرهایی چون درک از راحتی سیستم، درک از مفید بودن، درگیری کاربران در مرحله‏ ی توسعه‏ ی سیستم، آموزش کاربران، پشتیبانی مدیران ارشد و تجربه‏ ی کاربر بر رضایت کاربران است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کارکنان ستادی آموزش دانشگاه تهران بوده است و از کل جامعه پژوهش که 41 نفر بودند، 39 نفر پرسشنامه را تحویل دادند. بنا بر یافته‏ های پژوهش، متغیرهای راحتی در استفاده، آموزش کاربران و پشتیبانی مدیران ارشد بر رضایت کاربران تأثیرگذار هستند و متغیرهای درک از مفید بودن، درگیری کاربران در مرحله‏ ی توسعه‎ی سیستم و تجربه‏ ی کاربر، بر روی رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران تأثیری ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

what affects user satisfaction in educational information systems?:evidence from University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Amir Manian
  • Mhammad Mosakhani
  • Sammaneh rahimian
چکیده [English]

Development and establishment of information systems is a costly milestone for organizations, affecting the efficiency and performance of their core activities. Furthermore, education management systems as a workflow encompassed by various flows of information from different sources, have a pivotal role in day-to-day activities of universities.
User satisfaction is a major criterion for an information system's success. It affects user's work efficiency and systems's practical usabilty for the user. Focusing on Golestan System, the education management system used at University of Tehran; we formulate a model for user satisfaction in education management systems; especially regarding the effect of user perception of ease of use, user perception of usefulness, user involvement in system's development, user training, senior management support and user experience. Our research population consists of all staff workers in educational services department and based on our findings, user perception of ease of use, user training and senior management support are the most influential parameters on user satisfaction and user perception of usefulness, user involvement in system's development and user experience are not significantly effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user satisfaction
  • the education management system
  • user perception of ease of use
  • user training
  • senior management support