دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1393 
1. فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران

صفحه 1-32

وجه اله قربانی زاده؛ حبیب رود ساز؛ جعفر عباس پور


5. تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط

صفحه 99-121

منا مهران؛ هادی خادمی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ جواد خادمی؛ موسی رضوانی چمن زمین