نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

با ظهور عصر فناوری اطلاعات، پیشرفت ها و تحولات چشمگیری را در جوامع کنونی به وجود آمده است که موجب به وجود آمدن تغییراتی وسیع در جوامع و سازمان ها شده است. ﻳﻜﻲ از مهمترین مباحث ﭘﻴﺶ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، مقوله نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن است. نوآوری به عنوان عامل حیاتی و موثر برای سازمان های امروزی ایفای نقش می کند تا بوسیله آن، سازمان ها به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی دست یابند. فناوری اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای عصر کنونی است که کاربردها و مزایای منحصر بفردی برای سازمان ها ایجاد می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش فناوری اطلاعات در عملکرد نوآوری و اینکه مولفه های فناوری اطلاعات نقش موثری در افزایش عملکرد نوآورانه سازمان داشته باشند. روش پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 86 نفر از کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران (سازمان مرکزی) است که برای جمع آوری اطلاعات آن، از دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و عملکرد نوآوری با طیف پنج گزینه‏ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی دو پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت مورد تایید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اول و دوم به ترتیب 848. و 905. درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. با استفاده از نرم افزارهای  Spss و Lisrel آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of information technology (IT) in innovation performance Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi moghaddam 1
  • Javad Madani 2
  • Masumeh Pahlevani Qummi 3
1 faculty at the Naja University of Tehran
2 M.A. of Public Administration at Allameh Tabataba’i University
3 PhD Student of Industrial Management at Allameh Tabataba’i University of Tehran
چکیده [English]

With the advent of the era of information technology, significant developments in today's society has been created which extensive changes in communities and organizations have been caused. One of the most important issues facing the organization, the concept of innovation and its related concepts. Innovation as a vital and effective role to help today's organizations by the organization to better performance and gain competitive advantage. The most important tools in current era is information technology applications and unique benefits to organizations created. The main objective of this study is to investigate the role of IT in innovation pe  rformance and the IT component of an effective role in enhancing the innovative performance of the organization. The research method is descriptive – survey. The Statistical Society included 86 employees of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in Tehran (Central Intelligence Agency) is to collect information, Information technology and innovation performance of the questionnaire with the whole five-item Likert used. Validity of the questionnaire was confirmed by a number of experts and specialists in management, then to assess the reliability, Cronbach's alpha coefficient was used for the first and second questionnaire, respectively 905. 848. And that was the right amount. Using the software Spss and Lisrel the tests were conducted on the data. The results showed that IT positive impact on innovation performance has a direct and significant and can have an effective role in enhancing the innovative performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Innovation
  • Performance
  • the Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults in Tehran