دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 1-188 
1. تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی

صفحه 1-17

محمد رضا تقوا؛ سید مجتبی حسینی بامکانی؛ حمید رضا فلاح لاجیمی