تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در استقرار هوش رقابتی) CI ( در سازمانهای کوچک و متوسط

نویسندگان

چکیده

چکیده
در سالهای اخیر ورود سامانههای "برنامهریزی منابع سازمانی" ) ERP ( به سازمانهای
کوچک و متوسط ) SMEs ( موردتوجه شرکتهای ایرانی قرارگرفتهاند. نیاز روزافزون به این
ابزار و وجود چالشها در مسیر اجرا، مطالعه، شناخت و بررسی ابعاد مدیریتی این
سامانهها را ضروری میسازد. هوشمندی رقابتی بهعنوان یکی از مفاهیم نوین مدیریتی موجب
تسریع جریان تبادل اطلاعات و دانش در سازمان شده و اثربخشی تفکر راهبردی و سیستم
تصمیمگیری را بهبود میدهد.
در این پژوهش به بررسی ارتباط مزایای سامانههای برنامهریزی منابع سازمان با هوش رقابتی و
پشتیبانی تصمیمگیری در حوزه فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است،
نمایندگیهای شرکت بیمه معلم استان تهران بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شد و با استفاده از
تحلیلهای آماری، فرضیههایی در زمینه وجود و شدت ارتباط میان مؤلفههای مزایای ERP و
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ) نویسنده مسئول ( Mehran_emba@yahoo.com
هوش رقابتی شرکت بررسی و تائید شدند. نتایج مطالعه مقیاسهایی را برای مدل اثر مزایای
ERP بر ظرفیتهای CI ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of enterprise resource planning (ERP) on implication of competitive intelligence (CI) in SMEs. Case Study in Moallem Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Mona Mehran
  • Hadi Khademi
  • Jamshid Salehi Sadaghiyani
  • Javad Khademi
  • Mousa Rezvani Chamanzamin
چکیده [English]

The effect of enterprise resource planning (ERP) on
implication of competitive intelligence (CI) in SMEs.
Case Study in Moallem Insurance Company

Abstract
In recent years entrance of "resources planning organization" (ERP) in small
and medium-sized enterprises (SMEs) have been considered by Iranian
companies. The growing need for this tool and challenges in the course of
implementation, make necessary study, identify and evaluate managerial
aspects of these systems. Also the competitive intelligence as one of modern
management concepts accelerates the exchange of information and
knowledge in the organization and improve effectiveness of strategic
thinking and decision making systems. This study investigates the
relationship between the benefits of enterprise resource planning systems
with competitive intelligence and decision making support activities in the
field of small and medium sized businesses. Agents of Moallem Insurance
Company in Tehran were chosen as case studies, and with using statistical
analysis, the hypothesis of existence and extent of the relationship between
the components of ERP benefits and competitive intelligence were reviewed
and approved. The results of this study have provided some scales to the
model of effect of ERP benefits and CI capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning (ERP)
  • competitive intelligence (CI)
  • Case Study in Moallem Insurance Company
  • Sources of Information