رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان

نویسندگان

چکیده

امروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه ها برای همگان است. اما ممکن است افزایش استفاده از آن باعث مشکلات جدی  شود. اکنون به دلیل حضور رایانه های شخصی، تبلت ها و تلفن های همراهی که به اینترنت وصل می شوند و نیاز به مکان خاصی ندارند، یکی از مسائل  مهم مربوط به فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت  در حال پیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش رابطه ی آن با  پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه و اندازه ی نمونه 300 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS  و آزمون هایT مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی وجود دارد و همچنین استفاده ی دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از دانشجویان دختر است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با بالا رفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Internet Addiction and Academic Achievement among Students in Hormozgan University

نویسندگان [English]

  • MMohammad Reza Behboudi
  • Fatemeh Behzadi Rad
چکیده [English]

There is no doubt that Internet is key facility in many aspects of today’s life such as education and business. But the increased use of internet may cause serious problems in organizations as well as societies. Nowadays due to the presence of information technologies such as personal computers, cell phones, tablet and other appliances that are connected to the Internet wired or wireless, the issue of internet addiction is getting an important concern. This study investigate internet addiction among Hormozgan university’s students. It also study the relationship between internet addiction and academic progress among university students. Statistical population of the study is all of the Hormozgan University students among them 300 of students have been chosen randomly as the sample of the study. Through using SPSS software, data have been analyzed by application of T independent and chi-square test. The results showed that there is a negative relationship between the internet addiction and educational progress. Moreover, the study found that male students use more internet and they have more tendency for internet addiction than female students also internet addiction increases as the level of students education increase.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • educational progress
  • students of Hormozgan University