مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر، هر روز با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف زندگی روبه‌رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب‌وکار فعلی، سازمان‌ها باید شیوه‌های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین‌رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌های کشور به‌منظور استفاده از پیشرفت‌های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش‌های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام‌شده در این موضوع را به شیوه نظام‌مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد.
پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان‌نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون‌سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می­دهد که بررسی پژوهش‏های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می‌دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of barriers to the deployment of e-government in Iran

نویسندگان [English]

  • Vajhollah ghorbanizadeh
  • Habib roodsaz
  • Ja’far abbaspoor

چکیده [English]

In recent decades, we are facing developments and new achievements in information technology usages in various areas of life every day. Due to the pressure of the current dynamic and turbulent business environment, organizations should change their traditional methods. Therefore, electronic government establishment in organizations of our country is highly important in order to utilize recent advances in information technology and it‘s opportunities. On the other hand, due to several studies regarding electronic government and facing kind of dispersed information in this area doing combinational studies which would provide researchers with studies related to this subject in a scientific and systematic way is highly mattered.
 This study reviews 12 thesis and 8 article aiming for merging quantitative results of studies related to electronic government establishment in Iranian organizations by using meta-analysis method and comprehensive meta-analysis software (CMA2). A total of 20 studies are selected and reviewed based on Inclusive criteria. Results of meta-analysis regarding barriers to electronic government establishment of 17 variables represent that the studies related to barriers to electronic government establishment suggest that Organizational barriers with the effect-size of 0/943, Strategic barriers with the effect-size of 0/886 and Legal barriers with the effect-size of 0/735, Nature barriers with the effect-size of 0/703 and Managerial barriers with the effect-size of 0/702 have the greatest preventive effect on electronic government establishment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • E-Government
  • Iranian organizations
  • Effect size