ارائه روش شناسی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در صنعت توزیع برق با تمرکز بر کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

2 استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/ims.2020.51013.1704

چکیده

برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت آتی سازمانها دارد. فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه نوظهور در سازمانهای ایرانی، برای موفقیت نیازمند برنامه ریزی راهبردی است. در این تحقیق پس از مرور نظام مند روشهای تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارائه سیر تکوین این روشها، یک روش بومی برای تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات شرکتهای توزیع برق ارائه شده است. این روش یک فراترکیب کمی-کیفی است. طی این تحقیق که شامل 5 فاز است، شناخت سازمان براساس معماری اطلاعاتی فرآیندها انجام می شود و سپس براساس چشم انداز همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات، دستیابی به وضعیت بهینه در به روشهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از روشهای همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات، دنبال می شود. با تطبیق فرآیندهای کسب و کار توزیع برق و فرآیندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در هر فرآیند براساس نظرات خبرگان کسب و کار تعیین شد. بر این اساس فرآیندهای مدیریت تداوم خدمت، مدیریت کاتالوگ خدمت و مدیریت سبد خدمت دارای بیشترین فاصله از وضعیت مطلوب بودند و برای سایر فرآیندها نیز همین تحلیل فاصله انجام شد. براساس تحلیل فاصله، راهبردهای متناسب به ازای هر یک از فرآیندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات براساس به روشها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Information Technology Strategic Planning for Electricity Distribution Industry With a focus on information technology infrastructure library(Case Study: Kermanshah Electricity Distribution Company)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Taghva 2
2 Industrial Management/Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Strategic planning plays a key role in the future success of organizations. Information technology as an emerging field in Iranian organizations requires strategic planning to succeed. In this study, after a systematic review of the IT strategy development methods and the evolution of these approaches, an indigenous approach is developed to develop the IT strategy of the distribution companies. This method is a quantitative-qualitative hybrid. During this five-phase study, the organization's cognition is based on the information architecture of processes, and then based on the business and IT alignment perspective, achieving optimal status in information technology infrastructure library as one of the business and information technology alignment methods with the IT governance approach, is followed. By matching the business processes of the electricity distribution and information technology infrastructure library, the status quo and the desired status in each process were determined based on the opinions of business experts. Accordingly, the processes of service continuity management, service catalog management and service portfolio management were the most distant from the desired situation, and for the other processes the same gap analysis was performed. Based on the distance analysis, appropriate strategies were provided for each of the information technology infrastructure library processes according to the best practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Information Technology
  • information technology infrastructure library