دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1400 
5. بررسی اثربخشی استفاده از کنتورهای هوشمند بر بحران مصرف آب ناشی از شیوع ویروس کرونا

10.22054/ims.2021.54715.1800

مجید کلانتری؛ سید رسول البرزی گهروئی؛ الهه لطفی زاده دهکردی؛ احمد رضا کسرایی