آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

10.22054/ims.2020.49555.1664

چکیده

پژوهش حاضر ضمن شناسایی مهمترین شاخص‌های کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری، به دنبال ترسیم وضعیت بانکداری ایران در آینده می‌باشد. در این پژوهش از برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو و ماتریس تاثیر متقاطع استفاده شده است. در میان تمامی عوامل شناسایی شده، 29 عامل کلیدی موثر بر آینده این صنعت از طریق تحلیل سلسه مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تاثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. براین اساس از میان کل سناریوی‌های ترکیبی، سناریوهای محتمل قوی با استفاده از خوشه‌بندی کی مودز در 5 دسته کلی خوشه‌بندی شدند. در پایان نیز 4 سناریو شامل خوشبینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. بر این اساس امکان برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک کشاورزی مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت‌های پیش‌روی برای هریک از سناریوها مهیا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Banking Industry Foresight Using the Scenario planning Approach and the cross-effects matrix

نویسندگان [English]

  • hamid bekamiri
  • Mohammad Lagzian 1
  • Alireza Pooya 2
  • Hossein Sharif 3
1 Management Department, Economics & Administrative Sciences Faculty, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

While this study identifies the most important key indicators that influence the banking industry, it also attempts to provide a forecast for the Iranian banking industry in the future. Scenario planning and cross-impact matrix are used in this study. Among all the identified factors, 29 key factors influencing the future of the industry were selected through a fuzzy analytical hierarchical process and then the impact of each of these factors was determined through analysis of the cross-impact matrix. The cross-impact balance was then used to write scenarios.
Accordingly, of all combined scenarios, the most likely strong scenarios were clustered into five general categories using K-mode clustering. Finally, four scenarios were identified, including optimism for the bank, banking industry development, inflationary conditions and sanctions. It was therefore possible to define action plans for each of the scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Industry
  • Foresight
  • Scnario Planing
  • Structural analysis
  • Cross-Impact Analysis